EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Zásada predbežnej opatrnosti

Zásada predbežnej opatrnosti

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Oznámenie [COM(2000) 1 final] o zásade predbežnej opatrnosti

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

 • Objasňuje sa v ňom zásada predbežnej opatrnosti, ktorá umožňuje rýchlu reakciu v prípade možného nebezpečenstva pre zdravie ľudí, zvierat alebo rastlín, prípadne s cieľom chrániť životné prostredie.
 • Najmä v prípadoch, keď vedecké údaje neumožňujú komplexné posúdenie rizika, je možné uplatniť túto zásadu napríklad na zastavenie distribúcie alebo nariadenie stiahnutia produktov z trhu, ktoré by mohli byť nebezpečné.
 • Ustanovujú sa v ňom spoločné usmernenia týkajúce sa uplatňovania zásady predbežnej opatrnosti.

HLAVNÉ BODY

Zásada predbežnej opatrnosti je podrobne opísaná v článku 191 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Jej cieľom je zabezpečiť vyššiu úroveň ochrany životného prostredia prostredníctvom preventívneho rozhodovania v prípade rizika. V praxi je však rozsah tejto zásady oveľa širší a vzťahuje sa aj na spotrebiteľskú politiku, právne predpisy Európskej únie (EÚ) týkajúce sa potravín a na zdravie ľudí, zvierat a rastlín.

Vymedzenie zásady má pozitívny vplyv aj na medzinárodnej úrovni, aby sa zabezpečila primeraná úroveň ochrany životného prostredia a zdravia pri medzinárodných rokovaniach. Uznáva sa v rôznych medzinárodných dohodách, najmä v Dohode o uplatňovaní sanitárnych a fytosanitárnych opatrení (SPS) uzatvorenej v rámci Svetovej obchodnej organizácie (WTO).

Uplatňovanie zásady predbežnej opatrnosti

Podľa Európskej komisie sa zásada predbežnej opatrnosti môže použiť, keď jav, produkt alebo proces môžu mať nebezpečný vplyv, ktorý sa zistí na základe vedeckého a objektívneho hodnotenia, pokiaľ toto hodnotenie neumožňuje určiť dané riziko s dostatočnou istotou.

Uplatnenie zásady patrí do všeobecného rámca analýzy rizík (ktorý okrem vyhodnotenia rizík zahŕňa aj riadenie rizík a komunikovanie o rizikách), a konkrétnejšie do kontextu riadenia rizík, ktoré zodpovedá fáze rozhodovania.

Komisia zdôrazňuje, že zásada predbežnej opatrnosti sa môže uplatniť len v prípade možného ohrozenia a nikdy sa ňou nemôžu odôvodňovať svojvoľné rozhodnutia.

Zásada predbežnej opatrnosti sa môže uplatniť len vedy, ak sú splnené tri predbežné podmienky:

 • identifikácia potenciálne nežiaducich účinkov;
 • vyhodnotenie dostupných vedeckých údajov;
 • rozsah vedeckej neistoty.

Preventívne opatrenia

Orgány zodpovedné za riadenie rizík môžu v závislosti od miery ohrozenia rozhodnúť, že budú konať alebo nekonať. Ak je ohrozenie vysoké, možno prijať opatrenia niekoľkých kategórií. Môžu zahŕňať primerané právne normy, financovanie výskumných programov, opatrenia týkajúce sa informovania verejnosti atď.

Spoločné usmernenia

Zásadu predbežnej opatrnosti tvoria tri osobitné zásady:

 • čo najúplnejšie vedecké hodnotenie, určenie stupňa vedeckej neistoty v najväčšej možnej miere;
 • vyhodnotenie rizík a vyhodnotenie možných následkov nekonania;
 • účasť všetkých zainteresovaných strán v štúdii preventívnych opatrení, keď budú k dispozícii výsledky vedeckého hodnotenia alebo vyhodnotenia rizík.

Okrem toho v prípade uplatnenia zásady predbežnej opatrnosti aj naďalej platia všeobecné zásady riadenia rizík. Ide o týchto päť zásad:

 • proporcionalita prijatých opatrení a zvolenej úrovne ochrany;
 • nediskriminácia pri uplatňovaní opatrení;
 • jednotnosť opatrení s podobnými opatreniami, ktoré už boli prijaté v podobných situáciách alebo pomocou podobných postupov;
 • preskúmanie prínosov a nákladov konania alebo nekonania;
 • preskúmanie opatrení vo svetle vedeckého vývoja.

Dôkazné bremeno

Nebezpečenstvo spojené s postupom alebo výrobkom uvedeným na trh musia vo väčšine prípadov preukázať európski spotrebitelia a združenia, ktoré ich zastupujú, s výnimkou liekov, pesticídov a prídavných látok v potravinách.

Avšak v prípade žaloby podanej na základe zásady predbežnej opatrnosti sa môže vyžadovať, aby producent, výrobca alebo dovozca preukázali neexistenciu nebezpečenstva. Táto možnosť sa musí v každom prípade preskúmať individuálne. Nemôže sa vzťahovať všeobecne na všetky výrobky a procesy uvádzané na trh.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Oznámenie Komisie o zásade predbežnej opatrnosti [COM(2000) 1 final z 2. februára 2000]

Posledná aktualizácia 30.11.2016

Top