EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bezpečnejšie detergenty pre európskych spotrebiteľov

Bezpečnejšie detergenty pre európskych spotrebiteľov

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 648/2004 o detergentoch

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Detergenty* môžu obsahovať povrchovo aktívne látky*, t. j. zložky, ktoré im umožňujú účinnejšie čistenie, avšak ktoré môžu poškodiť kvalitu vody pri ich vypustení do životného prostredia. Ich použitie preto musí podliehať starostlivým kontrolám.

Týmto nariadením sa stanovujú spoločné pravidlá s cieľom umožniť predaj detergentov a povrchovo aktívnych látok v rámci EÚ a zároveň zabezpečiť vysoký stupeň ochrany životného prostredia a ľudského zdravia.

HLAVNÉ BODY

  • Právnymi predpismi sa harmonizujú testovacie metódy na určenie biologickej odbúrateľnosti všetkých povrchovo aktívnych látok v detergentoch. Vzťahujú sa na primárnu* a konečnú* biologickú odbúrateľnosť.
  • Testy sa musia vykonávať v laboratóriách, ktoré spĺňajú medzinárodne uznané normy.
  • Výrobcovia sú zodpovední za zabezpečenie toho, aby ich výrobky spĺňali požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov.
  • Výrobcovia sú povinní na požiadanie bezodkladne sprístupniť súbory obsahujúce výsledky testov príslušným orgánom a kartu údajov o zložkách zdravotnému personálu.
  • Informácie na balení detergentov musia byť čitateľné, viditeľné a nezmazateľné. Zahŕňajú kontaktné údaje výrobcu a kartu údajov.
  • Označenia na detergentoch predávaných verejnosti musia obsahovať údaje o odporúčanom dávkovaní pri rôznych pracích programoch v štandardnej práčke.
  • Vnútroštátne orgány môžu zakázať určitý detergent, ak sa domnievajú, že predstavuje riziko pre ľudské zdravie alebo zdravie zvierat alebo pre životné prostredie. O svojom rozhodnutí informujú Európsku komisiu a ostatné krajiny EÚ.

V roku 2012 sa tieto právne predpisy zmenili s cieľom harmonizovať pravidlá o obmedzení obsahu fosfátov a iných zlúčením fosforu v pracích detergentoch a v detergentoch pre umývačky riadu určených do domácností.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 8. októbra 2005.

KONTEXT

Predchádzajúce právne predpisy sa vzťahovali len na primárnu biologickú odbúrateľnosť povrchovo aktívnych látok v detergentoch. Týmto nariadením sa nahrádzajú uvedené právne predpisy, pričom hlavný dôraz sa kladie na konečnú biologickú odbúrateľnosť.

Zmenou z roku 2012 sa zavádzajú nové obmedzenia zamerané na zníženie poškodenia ekosystémov a kvality vody, ktoré môžu spôsobiť fosfáty z detergentov. Tento fenomén sa nazýva „eutrofizácia“.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o chemikáliách.

HLAVNÉ POJMY

* Detergent: akákoľvek látka alebo prípravok, či už v tekutej, práškovej alebo inej forme, ktorý obsahuje mydlo a/alebo iné povrchovo aktívne látky určené na pracie a čistiace procesy.

* Povrchovo aktívna látka: jedna z mnohých rôznych zlúčenín tvoriacich detergenty. Pridávajú sa s cieľom odstrániť špinu z kože, oblečenia a predmetov pre domácnosť, predovšetkým v kuchyniach a kúpeľniach. Znižujú povrchové napätie medzi dvomi kvapalinami alebo medzi kvapalinou a tuhou látkou. Môžu pôsobiť aj ako zvlhčovače, emulgátory a peniace činidlá.

* Primárna biologická odbúrateľnosť: nastáva, keď povrchovo aktívna látka stráca svoje povrchovo aktívne vlastnosti. Strata tejto vlastnosti je dôležitá, aby sa tak čo najviac znížili akékoľvek negatívne vplyvy na čistiarne odpadových vôd.

* Konečná biologická odbúrateľnosť: rozklad povrchovo aktívnej látky na oxid uhličitý, vodu a minerálne soli, ktoré následne absorbuje životné prostredie.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 648/2004 z 31. marca 2004 o detergentoch (Ú. v. EÚ L 104, 8.4.2004, s. 1 – 35)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 648/2004 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 15.02.2016

Top