EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Chybné výrobky: zodpovednosť

Chybné výrobky: zodpovednosť

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 85/374/EHS – zodpovednosť za výrobky

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernicou sa stanovuje princíp zodpovednosti bez zavinenia, ktorý sa uplatňuje na európskych výrobcov. Ak chybný produkt* spôsobí spotrebiteľovi škodu, výrobca môže niesť zodpovednosť aj bez nedbalosti alebo chyby z jeho strany.

HLAVNÉ BODY

Zahrnutá škoda

Smernica sa vzťahuje na škodu:

spôsobenú úmrtím alebo zranením osôb;

vzniknutú na súkromnom majetku.

Krajiny EÚ môžu stanoviť limit pre celkovú zodpovednosť výrobcu v prípade úmrtia alebo zranenia osôb spôsobeného rovnakými výrobkami s rovnakou chybou.

Zodpovednosť

Výrobca môže byť:

výrobca surovín, výrobca finálneho výrobku alebo súčiastky;

dovozca výrobku;

každá osoba, ktorá na výrobku uvedie svoje meno, ochrannú značku alebo iný rozlišovací znak;

každá osoba dodávajúca výrobok, ktorého výrobcu alebo dovozcu nemožno zistiť.

Ak sú za rovnakú škodu zodpovedné dve osoby alebo viacero osôb, nesú spoločnú zodpovednosť.

Preukázanie škody

Výrobok je chybný v prípade, ak nezabezpečuje bezpečné používanie, ktoré jednotlivec od výrobku právom očakáva s ohľadom na všetky okolnosti, vrátane:

predvádzania výrobku;

logického používania výrobku;

časového obdobia, v priebehu ktorého sa výrobok uviedol do obehu.

Poškodená osoba nesiedôkazné bremeno . Musí preukázať:

skutočnú škodu;

chybu vo výrobku;

príčinnú súvislosť medzi škodou a chybou.

Táto osoba však nemusí preukázať nedbalosť alebo zavinenie výrobcu alebo dovozcu.

Oslobodenie od zodpovednosti

Výrobca môže byť oslobodený od zodpovednosti na základe niekoľkých faktorov vrátane prípadu, ak:

neuviedol výrobok do obehu;

chyba sa vyskytla až po uvedení výrobku do obehu;

výrobok nebol vyrobený výrobcom na účely predaja alebo distribúcie za zisk;

výrobok nebol vyrobený alebo distribuovaný výrobcom na akýkoľvek účel v rámci obvyklých transakcií a postupov jeho obchodnej činnosti;

chyba vznikla z dôvodu súladu výrobku s povinnými nariadeniami vydanými verejnými orgánmi;

chyba súčiastky bola spôsobená počas výroby finálneho výrobku.

Ak je na vine poškodená osoba, zodpovednosť výrobcu možno znížiť.

Uplynutie platnosti zodpovednosti

Poškodená osoba si musí uplatniť náhradu škody do 3 rokov. Toto obdobie sa začína dňom, kedy sa poškodená osoba dozvedela o škode, chybe a totožnosti výrobcu.

10 rokov po dátume uvedenia výrobku na trh už výrobca nenesie zodpovednosť.

Žiadne zmluvné ustanovenie nemôže výrobcovi umožňovať obmedzenie jeho zodpovednosti v súvislosti s poškodenou osobou.

Naďalej sa uplatňujú vnútroštátne právne predpisy o občianskoprávnej zodpovednosti.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 30. júla 1985. Krajiny EÚ mali povinnosť ju transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 30. júla 1988.

KONTEXT

Zodpovednosť chybných výrobkov

HLAVNÉ POJMY

* Produkt: všetky hnuteľné veci, dokonca aj tie, ktoré sú začlenené do inej hnuteľnej alebo nehnuteľnej veci. Patrí tu elektrina, primárne poľnohospodárske produkty (produkty pôdy, chovateľstva a rybárstva s výnimkou výrobkov, ktoré prešli počiatočným spracovaním – napríklad rezanie, čistenie a mrazenie ovocia a zeleniny) a zverina.

AKT

Smernica Rady 85/374/EHS z 25. júla 1985 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov o zodpovednosti za chybné výrobky (Ú. v. ES L 210, 7.8.1985, s. 29 – 33)

Posledná aktualizácia 19.01.2016

Top