Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Nekalé obchodné praktiky

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Nekalé obchodné praktiky

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • V smernici sa vymedzujú nekalé obchodné praktiky podnikateľov voči spotrebiteľom, ktoré sú v Európskej únii zakázané. Vzťahuje sa na akékoľvek konanie alebo opomenutie, ktoré priamo súvisí s podporou, predajom alebo dodávkou produktu spotrebiteľom. Ochraňuje tak ekonomické záujmy spotrebiteľov pred, počas a po uskutočnení obchodnej transakcie.
 • Zaisťuje rovnakú úroveň ochrany pre všetkých spotrebiteľov, bez ohľadu na miesto kúpy alebo predaja v EÚ.

HLAVNÉ BODY

 • Medzi nekalé obchodné praktiky patria tie, ktoré:
  • sú v rozpore s požiadavkami odbornej starostlivosti* a;
  • pravdepodobne podstatne narušia ekonomické správanie priemerného spotrebiteľa*.
 • Niektorí spotrebitelia majú vyššiu úroveň ochrany, pretože sú obzvlášť zraniteľní voči tejto praktike alebo produktom, vzhľadom na ich vek (deti alebo starší ľudia), naivitu alebo duševnú poruchu či fyzickú vadu.
 • V smernici sa vymedzujú dve kategórie obchodných praktík ako obzvlášť nekalé: klamlivé obchodné praktiky (konaním alebo opomenutím) a agresívne obchodné praktiky.

Klamlivé obchodné praktiky

Klamlivé činnosti

Praktika je klamlivá, ak obsahuje nesprávne alebo nepravdivé informácie, alebo môže uviesť do omylu priemerného spotrebiteľa, napriek tomu, že môže ísť o správne informácie, a zapríčiňuje, že spotrebiteľ urobí rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neurobil. K príkladom týchto činností patria nesprávne alebo klamné informácie o:

 • existencii alebo povahe produktu;
 • hlavných znakoch produktu (jeho dostupnosť, výhody, riziká, zloženie, zemepisný pôvod, očakávané výsledky použitia atď.);
 • rozsahu záväzkov obchodníka (v kódexe správania, k dodržiavaniu ktorých sa obchodník zaviazal);
 • cene alebo existencii osobitnej cenovej výhody;
 • potrebe servisu alebo opravy.

Klamlivé opomenutia konania

Praktika je tiež klamlivá, ak sa podstatná informácia, ktorú priemerný spotrebiteľ potrebuje na to, aby urobil kvalifikované rozhodnutie o obchodnej transakcii, opomenie alebo poskytuje nejasným, nezrozumiteľným, viacvýznamovým alebo nevhodným spôsobom a je pravdepodobné, že spôsobí, že spotrebiteľ prijme rozhodnutie o kúpe, ktoré by inak neprijal.

Agresívne obchodné praktiky

 • Rozhodnutia o obchodnej transakcii musí spotrebiteľ prijať slobodne. Praktika je agresívna a nekalá, ak obťažovaním, nátlakom alebo neprimeraným vplyvom* významne zmenšuje slobodu výberu priemerného spotrebiteľa a spôsobuje, že prijme rozhodnutie o obchodnej transakcii, ktoré by inak neprijal.
 • Pri určení, či je obchodná praktika agresívna alebo nie, sa musí zohľadniť niekoľko prvkov. Patria k nim:
  • povaha, miesto a trvanie praktiky;
  • možné použitie hrozby alebo hanlivého jazyka alebo správania;
  • zneužívanie obchodníkom akejkoľvek osobitnej okolnosti, ktorá je taká vážna (napr. úmrtie alebo vážna choroba), že môže zhoršiť úsudok spotrebiteľa na ovplyvnenie jeho rozhodnutia so zreteľom na produkt;
  • akákoľvek nevýhodná alebo neprimeraná podmienka, ktorá sa ukladá na spotrebiteľa, ktorý si želá vykonať svoje zmluvné práva (napr. vypovedanie alebo zmena zmluvy).
 • Príloha I k smernici obsahuje zoznam 31 obchodných praktík, ktoré sa vo všetkých prípadoch považujú za nekalé.

Uplatňovanie – posúdenie

 • Európska komisia uverejnila v roku 2013 prvé posúdenie spôsobu, akým krajiny EÚ uplatňovali smernicu, ako aj náčrt opatrení potrebných na maximalizovanie jej prínosov. V posúdení sa konštatovalo, že vnútroštátne orgány mohli zamedziť širokej škále klamlivých a agresívnych obchodných praktík. Jej právny rámec sa ukázal ako veľmi vhodný na zaistenie spravodlivosti nových online praktík, ktoré sa vyvíjali súbežne s vývojom reklamných predajných techník. Z posúdenia však vyplýva, že by sa malo vynaložiť väčšie úsilie na zaručenie vyššej úrovne ochrany spotrebiteľa, obzvlášť v cezhraničnom obchode.
 • V sprievodnom oznámení Komisie sa dospelo k záveru, že existuje potreba prísnejšieho a jednotnejšieho presadzovania pravidiel smernice v oblastiach, ako je cestovanie, doprava, digitálne, online a finančné služby a nehnuteľný majetok.

Usmernenia a databáza

 • Komisia v roku 2016 vydala aktualizované usmernenie o vykonávaní a uplatňovaní smernice. Vysvetľujú sa v ňom kľúčové koncepcie a pravidlá a uvádzajú sa praktické príklady z judikatúry Súdneho dvora Európskej únie a z vnútroštátnych súdov a správ s cieľom uľahčiť vnútroštátnym orgánom presadzovanie a zaistiť väčšiu právnu istotu pre obchodníkov.
 • Komisia zostavila verejne prístupnú databázu zákonov krajín EÚ, do ktorým je začlenená táto smernica, ako aj ich judikatúru, správne rozhodnutia, odkazy na súvisiacu právnu literatúru a ďalšie relevantné materiály. Rozhodnutia a rozsudky krajín EÚ možno týmto spôsobom porovnávať. Databáza bude prístupná cez Európsky portál elektronickej justície v roku 2017.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 12. decembra 2007. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 12. júna 2007.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Odborná starostlivosť: úroveň špeciálnej schopnosti a starostlivosti, ktorú možno rozumne očakávať od obchodníka pri jeho konaní voči spotrebiteľom, zodpovedajúca čestnej obchodnej praxi a/alebo všeobecnej zásade dobrej viery uplatňujúcej sa v oblasti obchodníkovej činnosti.

Spotrebiteľ: osoba, ktorá v rámci obchodných praktík, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, koná na účely spadajúce mimo rámca jej obchodnej, podnikateľskej, remeselnej alebo profesijnej činnosti.

Neprimeraný vplyv: využívanie silnejšieho postavenia vo vzťahu k spotrebiteľovi, aby sa vyvinul nátlak dokonca i bez použitia alebo hrozby použitia fyzickej sily spôsobom, ktorý významne obmedzuje schopnosť spotrebiteľa urobiť kvalifikované rozhodnutie.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica 2005/29/ES Európskeho parlamentu a Rady z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) (Ú. v. EÚ L 149, 11.6.2005, s. 22 – 39)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Hospodárskemu a sociálnemu výboru o uplatňovaní smernice o nekalých obchodných praktikách – Dosahovanie vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa – Budovanie dôvery na vnútornom trhu [COM(2013) 138 final zo 14. marca 2013]

Správa Komisie Európskemu parlamentu, Rade a Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru – Prvá správa o uplatňovaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2005/29/ES z 11. mája 2005 o nekalých obchodných praktikách podnikateľov voči spotrebiteľom na vnútornom trhu, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 84/450/EHS, smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/7/ES, 98/27/ES a 2002/65/ES a nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 („smernica o nekalých obchodných praktikách“) [COM(2013) 139 final zo 14. marca 2013]

Pracovný dokument útvarov Komisie – Usmernenie o vykonávaní/uplatňovaní smernice 2005/29/ES o nekalých obchodných praktikách – Sprievodný dokument – Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Komplexný prístup k stimulovaniu cezhraničného elektronického obchodu pre občanov a podniky v Európe [SWD(2016) 163 final z 25. mája 2016]

Posledná aktualizácia 01.03.2017

Top