EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty EÚ (DPH)

Spoločný systém dane z pridanej hodnoty EÚ (DPH)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2006/112/ES – spoločný systém dane z pridanej hodnoty EÚ (DPH)

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernicou sa prepracováva a zrušuje pôvodná šiesta smernica o dani z pridanej hodnoty (DPH) s cieľom vyjasniť aktuálne platné právne predpisy EÚ o DPH.

HLAVNÉ BODY

DPH sa uplatňuje na všetky transakcie, ktoré v EÚ za platbu vykonáva zdaniteľná osoba, teda akýkoľvek jednotlivec alebo orgán, ktorý dodáva zdaniteľný tovar a služby v rámci podnikania. Dovoz akoukoľvek osobou taktiež podlieha DPH.

Medzi zdaniteľné transakcie patrí dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb v rámci EÚ, nadobudnutie tovaru v rámci EÚ (tovar dodaný a odoslaný alebo prepravený podnikom v jednej krajine EÚ podniku v druhej krajine) a dovoz tovaru do EÚ z krajín mimo nej.

 • Pravidlá týkajúce sa miesta zdanenia závisia od povahy transakcie, druhu dodaného výrobku a od toho, či je zahrnutá preprava:
  • dodanie tovaru – miesto dodania tovaru,
  • nadobudnutie tovaru v rámci EÚ – miesto, kde si nadobúdateľ tovaru prevezme zásielku, t. j. krajina EÚ, v ktorej sa tovar napokon nachádza po preprave z inej krajiny EÚ,
  • dovoz tovaru – zvyčajne krajina EÚ, do ktorej je tovar doručený,
  • dodanie služieb – miesto dodania služieb, Závisí to nielen od povahy poskytnutej služby, ale tiež od postavenia odberateľa, ktorý službu prijíma. Na zabezpečenie zdanenia služby na mieste, na ktorom je skutočne využitá, majú tieto všeobecné pravidlá niekoľko výnimiek, napríklad:
   • služby vzťahujúce sa na nehnuteľný majetok (nehnuteľnosti),
   • preprava cestujúcich,
   • činnosti súvisiace s kultúrou, so športom, vzdelávaním a zábavou,
   • reštauračné služby.
 • DPH sa účtuje podľa povahy transakcie, keď je tovar dodaný alebo služby poskytnuté. DPH za nákup v rámci EÚ sa môže účtovať vtedy, keď je dodanie tovaru do príslušnej krajiny EÚ dokončené. V prípade dovozu do EÚ sa DPH účtuje, keď je tovar privezený do krajiny EÚ.
 • Základ dane za dodanie tovaru, poskytnutie služieb a nákup tovaru v rámci EÚ zahŕňa všetky platby dodávateľovi. Pri dovoze tovaru je základom dane jeho hodnota určená na colné účely. Clá, dane a iné poplatky sa do základu dane zahŕňajú, ale samotná DPH, zľavy z ceny a rabaty poskytnuté odberateľovi sa doň nezahŕňajú.
 • Štandardná sadzba DPH, ktorú majú všetky krajiny EÚ uplatňovať na tovar a služby, je najmenej 15 %. Krajiny EÚ môžu uplatňovať jednu alebo dve znížené sadzby vo výške najmenej 5 % na osobitný tovar alebo služby uvedené v prílohe III k smernici. Za určitých podmienok tiež platí rad výnimiek z týchto pravidiel (nižšie sadzby, znížené sadzby na iný tovar alebo služby atď.).
 • Smernica umožňuje oslobodenie od DPH. Väčšinou je to oslobodenie bez práva na odpočítanie dane, napr. pre finančné a poistné služby, zdravotnú starostlivosť alebo sociálne služby. Existuje však tiež oslobodenie s právom na odpočítanie dane, napr. pre dodanie tovaru v rámci EÚ alebo vývoz tovaru do krajiny mimo EÚ. Väčšina výnimiek je pre krajiny EÚ povinná, ale niektoré sú voliteľné.
 • Zdaniteľná osoba má právo na odpočítanie sumy DPH zaplatenej pri nadobudnutí tovaru alebo služieb v tej krajine EÚ, v ktorej sa tieto transakcie uskutočňujú. Táto vstupná DPH sa môže odpočítať od DPH, ktorá sa má zaplatiť za zdanené transakcie, napr. dodanie tovaru alebo poskytnutie služieb na vnútroštátnej úrovni. Všeobecne platí, že neexistuje právo na odpočítanie dane v prípade ekonomickej činnosti, ktorá je od DPH oslobodená, alebo v prípade, že pre zdaniteľnú osobu sa uplatňuje osobitná úprava. Odpočítaná daň môže byť v niektorých prípadoch obmedzená alebo upravená.
 • Smernicou sa stanovuj[ povinnosti zdaniteľných osôb a niektorých nezdaniteľných osôb. Všeobecne platí, že DPH platí každá zdaniteľná osoba, ktorá uskutočňuje zdaniteľné dodanie tovaru alebo zdaniteľné poskytnutie služieb. Výnimkou sú osobitné transakcie, v ktorých DPH platí zákazník, napr. dodanie zemného plynu, a transakcie, v ktorých sa krajina EÚ môže rozhodnúť, že určí zákazníka ako osobu povinnú platiť DPH, čo sa uplatňuje pri určitých dodaniach s rizikom podvodu.
 • Smernicou sa v krajinách EÚ povoľuj[ zmeny známe ako výnimky zo štandardných pravidiel pre DPH, napr. na zamedzenie určitým typom daňových únikov. Existujú tiež osobitné úpravy DPH, ktoré majú znížiť papierovanie, napr. pre malé podniky a pre poľnohospodárov.
 • Smernicou sa okrem toho krajinám EÚ, ktoré sú najviac ovplyvnené podvodmi s DPH, umožňuje dočasne uplatňovať všeobecné prenesenie povinnosti platiť DPH. Patrí sem prenesenie povinnosti platiť DPH z dodávateľa na zákazníka. Krajiny EÚ môžu použiť toto opatrenie iba pri vnútroštátnych dodávkach tovaru a služieb nad hranicou 17 500 EUR za jednotlivú transakciu, a to len do 30. júna 2022za veľmi prísnych podmienok.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 1. januára 2007 a mala byť transponovaná do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ do 1. januára 2008.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

 • DPH (Európska komisia).

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2006/112/ES z 28. novembra 2006 o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 347, 11.12.2006, s. 1 – 118)

Následné zmeny smernice 2006/112/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Rady (EÚ) 2018/2057 z 20. decembra 2018, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie všeobecného mechanizmu prenesenia daňovej povinnosti v súvislosti s dodávaním tovaru a poskytovaním služieb presahujúcich určitú limitnú sumu (Ú. v. EÚ L 329, 27.12.2018, s. 3 – 7)

Nariadenie Rady (EÚ) č. 904/2010 zo 7. októbra 2010 o administratívnej spolupráci a boji proti podvodom v oblasti dane z pridanej hodnoty (Ú. v. EÚ L 268, 12.10.2010, s. 1 – 18)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Rady 2009/132/ES z 19. októbra 2009, ktorou sa určuje rozsah platnosti článku 143 písm. b) a c) smernice 2006/112/ES vzhľadom na oslobodenie od dane z pridanej hodnoty na finálny dovoz určitého tovaru (Ú. v. EÚ L 292, 10.11.2009, s. 5 – 30)

Smernica Rady 2008/9/ES z 12. februára 2008, ktorou sa ustanovujú podrobné pravidlá pre vrátenie dane z pridanej hodnoty ustanovené v smernici 2006/112/ES zdaniteľným osobám, ktoré nie sú usadené v členskom štáte vrátenia dane, ale ktoré sú usadené v inom členskom štáte (Ú. v. EÚ L 44, 20.2.2008, s. 23 – 28)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Rady 2007/74/ES z 20. decembra 2007 o oslobodení tovaru, ktorý dovážajú osoby cestujúce z tretích krajín, od dane z pridanej hodnoty a spotrebnej dane (Ú. v. EÚ L 346, 29.12.2007, s. 6 – 12)

Smernica Rady 2006/79/ES z 5. októbra 2006 o oslobodení od daní pri dovoze malých zásielok tovaru neobchodného charakteru z tretích krajín (kodifikované znenie) (Ú. v. EÚ L 286, 17.10.2006, s. 15 – 18)

Posledná aktualizácia 15.04.2019

Top