Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Zdaňovanie príjmu z úspor

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Zdaňovanie príjmu z úspor

Európska únia (EÚ) umožňuje, aby úroky z úspor získané v jednej krajine EÚ jednotlivcami usadenými v inej krajine EÚ podliehali účinnému zdaňovaniu v súlade s právnymi predpismi podľa krajiny bydliska.

AKT

Smernica Rady 2003/48/ES z 3. júna 2003 o zdaňovaní príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov.

SÚHRNY

V rámci daňového balíka, ktorého cieľom je boj proti škodlivej daňovej súťaži, EÚ v roku 2003 prijala smernicu, ktorou sa majú zmierniť existujúce pokrivenia skutočného zdaňovania príjmu z úspor v podobe výplaty úrokov.

Konečným cieľom tejto smernice je umožniť, aby tieto úroky vyplatené v jednej krajine EÚ jednotlivcom usadeným v inej krajine EÚ (vlastníkom požitkov), podliehali účinnému zdaňovaniu v súlade s právnymi predpismi danej krajiny.

Rozsah platnosti

Rozsah platnosti smernice sa obmedzuje na zdaňovanie príjmu z úspor v podobe výplat úroku z pohľadávok a vylučuje otázky týkajúce sa zdaňovania požitkov z penzií a poistenia. Pokiaľ ide o územnú pôsobnosť, táto smernica sa uplatňuje na úrok vyplatený zo strany vyplácajúceho zástupcu, t. j. hospodárskeho subjektu (napríklad finančnej inštitúcie, banky alebo investičného fondu), ktorý vykonáva alebo zabezpečuje výplatu úrokov skutočným vlastníkom požitkov usadeným na území EÚ. Za vyplácajúceho zástupcu sa považuje každý takýto subjekt usadený v krajine EÚ, ktorému sa vyplácajú úroky alebo má zaistenú ich výplatu v prospech skutočného vlastníka požitkov. Vyplácajúci zástupca je tak posledným článkom v reťazci sprostredkovateľov, ktorý vypláca úroky priamo skutočnému vlastníkovi požitkov.

VŠEOBECNÝ SYSTÉM: VÝMENA INFORMÁCIÍ

Informácie oznamované zo strany vyplácajúceho zástupcu

Pokiaľ vlastník požitkov má bydlisko v inej krajine EÚ, ako je krajina EÚ, v ktorej je usadený vyplácajúci zástupca, smernica ukladá vyplácajúcemu zástupcovi oznamovať príslušnému orgánu krajiny EÚ, v ktorej je usadený, minimálny objem informácií, ako je totožnosť a bydlisko vlastníka požitkov, meno a adresa vyplácajúceho zástupcu, číslo účtu vlastníka požitkov alebo pokiaľ toto chýba, identifikácia pohľadávky, ktorá poskytuje úrok, a informácie týkajúce sa výplaty úroku.

V minimálnom rozsahu informácií, ktoré sa majú poskytnúť, sa rozlišuje medzi jednotlivými typmi úrokov vymenovanými v smernici. Krajiny EÚ môžu však obmedziť tento minimálny rozsah informácií, napríklad na celkovú čiastku úroku alebo príjmu.

Automatická výmena informácií

Smernica ukladá príslušnému orgánu krajiny EÚ vyplácajúceho zástupcu povinnosť informovať príslušný orgán krajiny EÚ podľa bydliska vlastníka požitkov. Informovanie musí nastať do šiestich mesiacov od skončenia daňového roka krajiny EÚ vyplácajúceho zástupcu.

NOVÉ PRAVIDLÁ PLATNÉ OD 1. 1. 2016

Ukázalo sa, že v smernici 2003/48/ES nie sú zahrnuté niektoré finančné nástroje, ktoré sú rovnocenné s úročenými cennými papiermi a určitými nepriamymi prostriedkami držby týchto cenných papierov. V dôsledku toho bola prijatá nová smernica 2014/48/EÚ, ktorú musia krajiny EÚ transponovať do 1. 1. 2016 v záujme nápravy tejto situácie.

Cieľom smernice je:

  • posilniť existujúce pravidlá týkajúce sa výmeny informácií o príjmoch z úspor s cieľom umožniť krajinám EÚ lepšie bojovať proti podvodom a daňovým únikom;
  • podporovať transparentný prístup založený na záväzku povinnej starostlivosti vo vzťahu ku klientovi, ktorý bráni jednotlivcom obchádzať smernicu prostredníctvom sprostredkovateľskej právnickej osoby (napríklad nadácie) alebo inštitútov (napríklad trustu) nachádzajúcich sa v krajine mimo EÚ, ktorá nezabezpečuje skutočné zdanenie všetkých príjmov tejto právnickej osoby/inštitútu z finančných produktov, na ktoré sa vzťahuje smernica;
  • zlepšovať pravidlá, ktorých cieľom je zabrániť jednotlivcom obchádzať smernicu prostredníctvom sprostredkovateľskej právnickej osoby (nadácie), alebo inštitútu (trustu), ktoré sa nachádzajú v krajine EÚ. Z týchto pravidiel vyplýva oznamovacia povinnosť zo strany tejto právnickej osoby alebo inštitútu;
  • rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice tak, aby zahŕňala finančné produkty, ktoré vykazujú podobné vlastnosti ako pohľadávky (napríklad cenné papiere s pevnou/garantovanou mierou návratnosti a niektoré produkty životného poistenia), ale ktoré nie sú právne klasifikované ako také;
  • zohľadniť všetky príjmy z investičných fondov prijaté v rámci EÚ aj mimo EÚ v dodatku k príjmom z podnikov kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov povolených v súlade so smernicou 85/611/EHS (PKIPCP), ktoré sú už zahrnuté v súčasnej smernici.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Smernica 2003/48/ES

16.7.2003

31.12.2003

Ú. v. EÚ L 157, 26.6.2003, s. 38 - 48

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2014/48/EU

15.4.2014

1.1.2016

Ú. v. EÚ L 111, 15.04.2014, s. 50 - 78

Následné zmeny a doplnenia a úpravy smernice 2003/48/ES boli zahrnuté do základného textu. Táto konsolidovaná verzia má len dokumentárnu hodnotu.

Posledná aktualizácia: 25.01.2015

Top