Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Oslobodenie od cla a iných poplatkov: Dohovor o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia

Oslobodenie od cla a iných poplatkov: Dohovor o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Rozhodnutie Rady 93/329/EHS o uzatvorení Istanbulského dohovoru o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia a o prijatí jeho príloh

Dohovor o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia (Istanbulský dohovor)

AKÝ JE CIEĽ ROZHODNUTIA A DOHOVORU?

Rozhodnutím sa v mene Európskeho hospodárskeho spoločenstva (teraz ) s určitými výhradami schvaľuje Dohovor o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia*, dohodnutý v Istanbule 26. júna 1990, a jeho prílohy.

Cieľom dohovoru je uľahčiť dočasné použitie zjednodušením a harmonizáciou postupov prostredníctvom prijatia štandardných vzorových formulárov, ako sú medzinárodné colné dokumenty s medzinárodnou bezpečnosťou, čím sa prispieva k rozvoju medzinárodného obchodu.

HLAVNÉ BODY

Každá zmluvná strana dohovoru má právo podmieniť dočasné použitie tovaru predložením colných dokladov v rámci zjednodušeného postupu, ak je to náležité, a zaplatením zálohy, ktorá sa rovná sume, ktorá neprevyšuje sumu dovozných ciel a daní, od ktorých je tovar oslobodený.

Dočasné použitie sa môže ukončiť:

 • spätným vývozom tovaru,
 • uložením iného colného režimu na tento tovar, ako je prepustenie do colného režimu voľný obeh,
 • prostredníctvom úplného zničenia tovaru.

Dohovor umožňuje ustanovenie správneho výboru, ktorého úlohou je posudzovať vykonávanie a výklad tohto dohovoru.

V dohovore sú podrobne opísané pravidlá týkajúce sa:

 • dokladov pre režim dočasného použitia (karnetu ATA* a karnetu CPD*),
 • tovaru, ktorý je určený na vystavovanie alebo použitie na výstavách, veľtrhoch, zasadnutiach alebo na podobných podujatiach,
 • zariadenia potrebného na výkon povolania,
 • kontajnerov, paliet, obalov, vzoriek a iného tovaru dovážaného v súvislosti s obchodnou operáciou,
 • tovaru dovážaného v súvislosti s výrobnou operáciou,
 • tovaru dovážaného na výchovné, vzdelávacie, vedecké alebo kultúrne účely,
 • predmetov osobnej potreby cestujúcich a tovaru dovážaného na športové účely,
 • turistického propagačného materiálu,
 • tovaru dovážaného v rámci pohraničného styku,
 • tovaru dovážaného na humanitárne účely,
 • dopravných prostriedkov,
 • zvierat,
 • tovaru dovážaného s čiastočným oslobodením od dovozných ciel a daní.

Európska únia prijíma prílohy k dohovoru s určitými výhradami.

NADOBUDNUTIE PLATNOSTI

Dohovor nadobudol platnosť 18. septembra 1997.

HLAVNÉ POJMY

Dočasné použitie: dočasné použitie je colný režim, ktorý umožňuje, aby sa na colné územie krajiny EÚ prepustil tovar určený na osobitný účel s úplným alebo čiastočným oslobodením od dovozných ciel a daní v prípade, ak je tovar určený na spätný vývoz v stanovenej lehote a v nezmenenom stave.
Karnet ATA: medzinárodný colný doklad, ktorým sa prostredníctvom medzinárodného systému záruk zabezpečuje vyplatenie ciel a daní v prípadoch nesprávneho použitia. Skratka ATA znamená kombináciu Admission Temporaire/Temporary Admission (dočasné použitie).
Karnet CPD: medzinárodný colný doklad, ktorý sa vzťahuje na dočasné použitie motorových vozidiel (súkromných a komerčných cestných motorových vozidiel) v krajinách, kde sa vyžaduje. Karnet Carnet de Passages en Douanes sa podobá pasu pre vozidlo, aby sa mohlo prepustiť do viacerých krajín na účely dočasného použitia bez potreby platiť clá alebo dane. Slúži ako colné vyhlásenie, ktorým sa identifikuje vozidlo určené na dovoz, a pre colné orgány predstavuje aj medzinárodnú záruku vyplatenia všetkých vyberaných ciel a dovozných daní v prípade, ak sa vozidlá spätne nevyvezú.

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady 93/329/EHS z 15. marca 1993 o uzatvorení Dohovoru o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia (Ú. v. ES L 130, 27.5.1993, s. 1 – 3)

Dohovor o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia (Istanbulský dohovor) (Ú. v. ES L 130, 27.5.1993, s. 4 – 75)

SÚVISIACI DOKUMENT

Informácie o nadobudnutí platnosti Dohovoru o prepustení tovaru do režimu dočasného použitia (Ú. v. ES L 329, 29.11.1997, s. 69)

Posledná aktualizácia 05.11.2018

Top