EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Stratégia pre morské prostredie

Stratégia pre morské prostredie

 

SÚHRN

Smernica 2008/56/ES Opatrenia EÚ v oblasti námornej environmentálnej politiky (rámcová smernica o námornej stratégii)

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • V smernici sa stanovuje spoločný prístup a ciele na prevenciu, ochranu a zachovanie morského prostredia pred škodami spôsobenými ľudskou činnosťou.
 • Od krajín Európskej únie (EÚ) vyžaduje, aby vypracovali stratégie zamerané na dosiahnutie „dobrého environmentálneho stavu* do roku 2020. Stratégie, ktoré sú naplánované v 6-ročných cykloch, majú zahŕňať opatrenia na ochranu morského ekosystému a na zaistenie udržateľnosti hospodárskych činností súvisiacich s morským prostredím.
 • Zdôrazňuje potrebu spolupráce medzi krajinami EÚ a ich susediacimi krajinami v rámci morských regiónov (severovýchodná časť Atlantického oceánu, Baltské more, Stredozemné more a Čierne more), najmä pri navrhovaní a zavádzaní ich námorných stratégií. Použitie existujúcich správnych štruktúr, ako sú regionálne morské dohovory, je preto dôležitým prvkom, ktorý majú zvážiť krajiny EÚ.
 • Smernica uznáva význam opatrení priestorovej ochrany pre morské prostredie, a tým prispieva k vytvoreniu globálnej siete chránených morských oblastí.

HLAVNÉ BODY

 • Krajiny EÚ musia v rámci svojich námorných stratégií posúdiť environmentálny stav svojich morských vôd a vplyv ľudských činností (vrátane sociálno-ekonomickej analýzy). Následne musia stanoviť, čo je to „dobrý environmentálny stav“ pre ich morské vody a stanoviť environmentálne ciele. Potom musia vytvoriť monitorovacie programy a pripraviť programy opatrení.
 • Posúdenia krajín EÚ ich vôd pomôžu zlepšiť poznatky o európskych morských vodách. Podporujú to tiež programy, ako sú Poznatky o mori alebo Copernicus.
 • Európske moria sa rozdeľujú do štyroch morských regiónov: Baltské more, severovýchodná časť Atlantického oceánu, Stredozemné more a Čierne more. Krajiny pôsobiace v tých istých morských regiónoch sú povinné koordinovať svoje činnosti.
 • Monitorovacie programy sa zostavujú so zámerom zmerať a posúdiť pokrok pri dosahovaní cieľov. Ak sa určité ciele nesplnia, krajiny EÚ musia vysvetliť dôvody a, ak je to vhodné, môžu uplatniť určité výnimky.
 • Smernica obsahuje súbor kvalitatívnych deskriptorov, ktoré majú krajiny EÚ zvážiť pri navrhovaní svojich stratégií na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu ich vôd. Patria medzi ne:
  • udržiavanie biodiverzity,
  • účasť na udržateľnom rybolove,
  • zabezpečenie morského dna
  • a udržanie odpadu a znečisťujúcich látok vypúšťaných do mora pod kontrolou.

Smernica stavia na existujúcich právnych predpisoch a zaoberá sa konkrétnymi prvkami morského prostredia, ktorým sa nevenujú ostatné politiky, ako je rámcová smernica o vode, smernice o biotopoch a vtákoch.

NAJNOVŠÍ VÝVOJ

 • Skúsenosti EÚ s vypracovaním udržateľného prístupu k riadeniu oceánov prostredníctvom rámcovej smernice o morskej stratégii sa považujú za dôležitý prínos k vízii Európskej komisie pre rok 2016 o spravovaní oceánov.
 • V roku 2015 Komisia vykázala významný pokrok vo vytvorení chránených morských oblastí v moriach EÚ, ktoré priniesli prospech pre hospodárstvo a prostredie. Na základe dohovoru OSN o biologickej diverzite sa EÚ zaviazala zaistiť ochranu 10 % svojich pobrežných a morských oblastí do roku 2020.
 • Komisia v roku 2014 preskúmala prvé kroky vykonávania smernice. Odvtedy si krajiny EÚ zostavili monitorovacie programy, ktorých hodnotenie Komisiou sa čoskoro očakáva. Krajiny EÚ mali tiež predložiť svoje programy opatrení komisii do marca 2016.
 • Inovácia v modrom hospodárstve je identifikovaná ako prostriedky, pomocou ktorých možno vypracovať cenovo efektívne opatrenia a ochranu mora prispievajúce k vykonaniu rámcovej smernice o morskej stratégii.
 • Rámcová smernica o morskej stratégii slúži ako environmentálne usmernenie pre smernicu o námornom priestorovom plánovaní, ktorá bola vydaná v roku 2014.
 • Táto smernica je súčasťou integrovanej námornej politiky (INP), ktorá sa zameriava na vykonávanie čo najlepšieho riadenia oceánov a morskej správy.

HLAVNÉ POJMY

Uplatňuje sa od 15. júla 2008. Krajiny EÚ ju museli zapracovať do svojich vnútroštátnych predpisov do 15. júla 2010.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete na:

* HLAVNÉ POJMY

dobrý environmentálny stav: sa vzťahuje na ekologicky rozmanité a dynamické oceány a moria, ktoré sú čisté, zdravé a produktívne. Cieľom je zabezpečiť, aby sa morské prostredie zachovalo pre súčasné a budúce generácie.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19 – 40)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Komisie 2010/477/EÚ z 1. septembra 2010 o kritériách a metodických normách týkajúcich sa dobrého environmentálneho stavu morských vôd (Ú. v. EÚ L 232, 2.9. 2010, s. 14 – 24)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej politike v oblasti rybolovu, ktorým sa upravujú nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 and zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22 – 61)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 1380/2013 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Prvá etapa vykonávania rámcovej smernice o morskej stratégii (2008/56/ES) – Posúdenie a usmernenia Európskej komisie (COM(2014) 97 final, 20.2.2014)

Oznámenie Komisie Rade, Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Inovácia v modrom hospodárstve: využitie potenciálu našich morí a oceánov pre rast a zamestnanosť (COM(2014) 254 final/2, 8.5.2014)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/89/EÚ z 23. júla 2014, ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 135 – 145)

Správu Komisie Európskemu parlamentu a Rade o pokroku v zriaďovaní chránených morských oblastí (v zmysle požiadaviek článku 21 rámcovej smernice 2008/56/ES o morskej stratégii) (COM(2015) 481 final, 1.10.2015)

Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov (JOIN(2016) 49 final, 10.11.2016)

Posledná aktualizácia 23.02.2017

Top