EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Stratégia pre morské prostredie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2008/56/ES – Opatrenia EÚ v oblasti námornej environmentálnej politiky

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Rámcová smernica o morskej stratégii (RSMS) stanovuje spoločný prístup a ciele Európskej únie (EÚ) v oblasti prevencie, ochrany a zachovania morského prostredia vzhľadom na tlaky a vplyvy škodlivých ľudských činností a zároveň umožňuje jeho udržateľné využívanie prostredníctvom ekosystémového prístupu.

HLAVNÉ BODY

RSMS vyžaduje, aby členské štáty EÚ prijali nasledujúce opatrenia.

 • Vypracovať stratégie zamerané na dosiahnutie „dobrého environmentálneho stavu“* do roku 2020. Stratégie, ktoré sú naplánované v 6-ročných cykloch, majú zahŕňať opatrenia na ochranu morských ekosystémov a na zaistenie udržateľnosti hospodárskych činností súvisiacich s morským prostredím.
 • Do svojich stratégií musia zahrnúť:
  • podrobné posúdenie stavu morského prostredia a vplyvu ľudských činností (vrátane sociálno-ekonomickej analýzy);
  • definíciu dobrého environmentálneho stavu na základe zoznamu jedenástich deskriptorov environmentálneho stavu, pre ktoré sa musí dobrý environmentálny stav dosiahnuť do roku 2020 (uvedené v prílohe I k smernici a špecifikované v rozhodnutí (EÚ) 2017/848, ktoré obsahuje súbor podrobných kritérií a metodických noriem na pomoc členským štátom pri vykonávaní RSMS, najmä pri určovaní dobrého environmentálneho stavu) a
  • jasné environmentálne ciele.
 • Vypracovať a vykonávať programy opatrení na dosiahnutie dobrého environmentálneho stavu. Tieto programy zasahujú do rôznych politických rámcov a ľudských činností pri prevencii alebo zmierňovaní ich vplyvu na morské prostredie.
 • Vypracovať monitorovací program na meranie a hodnotenie pokroku dosiahnutého pri plnení cieľov a zámerov.
 • Zabezpečiť, aby Európska komisia posúdila, či námorné stratégie predstavujú vhodný rámec na splnenie požiadaviek smernice, a poskytla príslušné usmernenia. Ak sa niektoré ciele nesplnia, členský štát musí vysvetliť prečo. V prípade potreby si môže členský štát uplatniť určité výnimky.

Smernica upravuje aj nasledujúce.

 • Zdôrazňuje potrebu spolupráce medzi členskými štátmi a ich susediacimi krajinami v rámci štyroch morských regiónov (severovýchodná časť Atlantického oceánu, Baltské more, Stredozemné more a Čierne more), najmä pri navrhovaní a zavádzaní ich námorných stratégií. Niektoré z týchto regiónov sa ďalej delia na subregióny. Použitie existujúcich regionálnych správnych štruktúr, ako sú regionálne morské dohovory, je preto dôležitým prvkom, ktorý majú členské štáty zvážiť.
 • Smernica uznáva význam opatrení priestorovej ochrany pre morské prostredie, a tým prispieva k vytvoreniu siete chránených morských oblastí.

Preskúmanie

Po vyhodnotení a posúdení vplyvu sa musí do roku 2023 uskutočniť revízia RSMS. V prípade potreby sa môžu navrhnúť zmeny a doplnenia.

Zmeny a doplnenia RSMS

Smernicou (EÚ) 2017/845 sa mení a dopĺňa RSMS, pričom sa nahrádza jej príloha III týkajúca sa orientačných zoznamov prvkov, ktoré sa majú zohľadniť pri príprave morských stratégií. Cieľom zmeny a doplnenia je lepšie prepojiť zložky ekosystému, antropogénne tlaky* a vplyvy na morské prostredie s 11 deskriptormi RSMS a s rozhodnutím Komisie (EÚ) 2017/848 o dobrom environmentálnom stave morských vôd (uvedené vyššie).

Ako súvisí RSMS s ostatnými právnymi predpismi EÚ

RSMS vychádza z existujúcich právnych predpisov EÚ a zahŕňa špecifické prvky morského prostredia, ktorými sa nezaoberajú iné politiky, ako napríklad rámcová smernica o vode (smernica 2000/60/ES – pozri zhrnutie), smernica o biotopoch (smernica 92/43/EHS – pozri zhrnutie), smernica o vtákoch (smernica 2009/147/ES – pozri zhrnutie) a napokon nariadenie (EÚ) č. 1380/2013 o spoločnej rybárskej politike (pozri zhrnutie), ktorého jedným z právnych cieľov je prispieť k dosiahnutiu dobrého environmentálneho stavu v rámci RSMS.

NAJNOVŠÍ VÝVOJ

 • V júli 2021 Komisia začala verejnú konzultáciu s cieľom zhromaždiť informácie, názory a nápady strán zapojených a dotknutých RSMS. Konzultácia je otvorená do 21. októbra 2021.
 • V roku 2020 Komisia prijala správu o prvom cykle vykonávania RSMS. Aj keď je systém EÚ na ochranu morského prostredia z celosvetového hľadiska jedným z najprepracovanejších, v správe sa dospelo k záveru, že je potrebné ho vylepšiť, aby sa zabezpečilo, že dokáže riešiť problémy, ako je nadmerný rybolov a neudržateľné rybolovné postupy, plastový odpad, nadmerné množstvo živín, podmorský hluk a iné druhy znečistenia.
 • Skúsenosti EÚ s rozvojom udržateľného prístupu k riadeniu oceánov prostredníctvom RSMS sa považovali za dôležitý prínos k vízii Komisie z roku 2016 o riadení oceánov.
 • V roku 2015 Komisia informovala o významnom pokroku pri vytváraní chránených morských oblastí v moriach EÚ, čo prináša prospech pre hospodárstvo a životné prostredie. V rámci Dohovoru OSN o biologickej diverzite sa EÚ zaviazala, že do roku 2020 zabezpečí ochranu 10 % svojich pobrežných a morských oblastí.
 • V rokoch 2014, 2017 a 2018 Komisia preskúmala kroky, ktoré členské štáty podnikli pri vykonávaní smernice počas prvých cyklov vykonávania.
 • RSMS poskytuje usmernenia na vykonávanie smernice 2014/89/EÚ o námornom priestorovom plánovaní (pozri zhrnutie) prijatej v roku 2014. Tá je súčasťou integrovanej námornej politiky, ktorej cieľom je zaviesť optimálne riadenie oceánov a správu námorných záležitostí.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 15. júla 2008 a v členských štátoch sa mala stať právnym predpisom do 15. júla 2010.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Dobrý environmentálny stav. Vzťahuje sa na ekologicky rozmanité a dynamické oceány a moria, ktoré sú čisté, zdravé a produktívne. Cieľom je zabezpečiť, aby sa morské prostredie zachovalo pre súčasné a budúce generácie.
Antropogénne tlaky. Odkazuje na zmenu životného prostredia spôsobenú alebo ovplyvnenú ľuďmi, či už priamo alebo nepriamo.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/56/ES zo 17. júna 2008, ktorou sa ustanovuje rámec pre činnosť Spoločenstva v oblasti morskej environmentálnej politiky (Rámcová smernica o morskej stratégii) (Ú. v. EÚ L 164, 25.6.2008, s. 19 – 40).

Následné zmeny smernice 2008/56/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní rámcovej smernice o morskej stratégii (smernica 2008/56/ES) [KOM(2020) 259 v konečnom znení, 25.6.2020].

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o posúdení programov opatrení členských štátov podľa rámcovej smernice o morskej stratégii [KOM(2018) 562 v konečnom znení, 31.7.2018].

Rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/848 zo 17. mája 2017, ktorým sa stanovujú kritériá a metodické normy určovania dobrého environmentálneho stavu morských vôd a špecifikácie a štandardizované metódy monitorovania a posudzovania a ktorým sa zrušuje rozhodnutie 2010/477/EÚ (Ú. v. EÚ L 125, 18.5.2017, s. 43 – 74).

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade, v ktorej sa hodnotia programy monitorovania členských štátov podľa rámcovej smernice o morskej stratégii [KOM(2017) 3 v konečnom znení, 16.1.2017].

Spoločné oznámenie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Medzinárodná správa oceánov: program pre budúcnosť našich oceánov [JOIN(2016) 49 v konečnom znení, 10.11.2016].

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade o pokroku pri vytváraní chránených morských oblastí (v zmysle požiadaviek článku 21 rámcovej smernice 2008/56/ES o morskej stratégii 2008/56/ES) [COM(2015) 481 v konečnom znení, 1.10.2015].

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/89/EÚ z 23. júla 2014, ktorou sa ustanovuje rámec pre námorné priestorové plánovanie (Ú. v. EÚ L 257, 28.8.2014, s. 135 – 145).

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov – Inovácia v modrej ekonomike: využitie potenciálu našich morí a oceánov na rast a tvorbu pracovných miest [KOM(2014) 254 v konečnom znení/2, 13.5.2014].

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu: Prvá fáza implementácie rámcovej smernice o morskej stratégii (2008/56/ES) – hodnotenie a usmernenia Európskej komisie [KOM(2014) 97 v konečnom znení, 20.2.2014].

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1380/2013 z 11. decembra 2013 o spoločnej rybárskej politike, ktorým sa menia nariadenia Rady (ES) č. 1954/2003 a (ES) č. 1224/2009 a zrušujú nariadenia Rady (ES) č. 2371/2002 a (ES) č. 639/2004 a rozhodnutie Rady 2004/585/ES (Ú. v. EÚ L 354, 28.12.2013, s. 22 – 61).

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 27.10.2021

Top