EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ochrana podzemných vôd pred znečistením

Ochrana podzemných vôd pred znečistením

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (smernica o podzemných vodách)

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Smernica je určená na prevenciu a boj proti znečisteniu podzemných vôd v Európskej únii (EÚ).
 • Jej súčasťou sú postupy na hodnotenie chemického stavu podzemných vôd a opatrenia na zníženie úrovní znečisťujúcich látok.

HLAVNÉ BODY

smernica zahŕňa:

 • kritériá na hodnotenie chemického stavu podzemných vôd;
 • kritériá na identifikáciu významných a trvalo vzostupných trendov v úrovniach podzemných vôd a na vymedzenie počiatočných bodov zvrátenia trendov;
 • prevenciu a obmedzenie nepriameho vypúšťania (priesak cez pôdu alebo podložie) znečisťujúcich látok do podzemných vôd.

Chemický stav podzemných vôd

Podzemné vody sa považujú za vody s dobrým chemickým stavom, keď:

 • meraný alebo predvídaný obsah dusičnanov neprekročí 50 mg/l a meraný alebo predvídaný obsah aktívnych látok v pesticídoch, ich metabolitoch a produktoch vznikajúcich pri reakcii neprekročí 0,1 µg/l (celkovo 0,5 µg/l pre všetky merané pesticídy);
 • sú úrovne niektorých látok s vysokým rizikom nižšie ako prahové hodnoty stanovené krajinami EÚ; musí to prinajmenšom zahŕňať arzén, kadmium, olovo, ortuť, čpavok, chloridový anión, síranový anión, dusitany, fosfor (celkový)/fosfáty, trichlóretylén, ako aj vodivosť (elektrická vodivosť vody umožňuje meranie koncentrácií rôznych minerálov, ktoré sú v nej rozpustené);
 • je koncentrácia akejkoľvek inej znečisťujúcej látky v súlade s definovaním dobrého chemického stavu tak, ako je vymedzené v prílohe V k rámcovej smernici o vode;
 • ak je hodnota stanovená ako norma kvality alebo prahová hodnota prekročená, v rámci preskúmania sa okrem iného potvrdí, že to nepredstavuje významné riziko pre životné prostredie.

Prítomnosť znečisťujúcich látok v podzemných vodách

 • Krajiny EÚ mali povinnosť stanoviť do 22. decembra 2008 prahovú hodnotu pre každú znečisťujúcu látku identifikovanú v akomkoľvek z útvarov podzemných vôd v rámci svojho územia, ktorá sa považuje za rizikovú. Ako minimum museli stanoviť prahové hodnoty pre zoznam vyššie uvedených znečisťujúcich látok. V prípade každej znečisťujúcej látky na zozname sa musia poskytnúť informácie (ako je uvedené v prílohe III k smernici) o útvaroch podzemných vôd označených za rizikové, ako aj o spôsobe stanovenia prahových hodnôt. Tieto prahové hodnoty sa musia zahrnúť do plánov manažmentu povodia stanoveného v rámcovej smernici o vode. V roku 2010 Európska komisia uverejnila správu na základe informácií, ktoré poskytli krajiny EÚ.
 • Krajiny EÚ sú povinné identifikovať akýkoľvek významný a trvalo vzostupný trend obsahu znečisťujúcich látok zistených v útvaroch podzemných vôd. Na dosiahnutie tohto cieľa musia zriadiť program monitorovania v súlade s prílohou IV k tejto smernici.
 • Pri zohľadnení prílohy IV k smernici musia krajiny EÚ takisto definovať počiatočný bod zvrátenia týchto vzostupných trendov. Zvrátenia trendov budú zamerané na koncentrácie, ktoré predstavujú riziko pre súvisiace vodné ekosystémy, závislé suchozemské ekosystémy, ľudské zdravie alebo zákonné využitie vodného prostredia.

Prevencia a obmedzenie vypúšťania znečisťujúcich látok

 • Do programu opatrení vypracovaných pre každú oblasť povodia v zmysle rámcovej smernice o vode musí patriť prevencia nepriameho vypúšťania všetkých znečisťujúcich látok, predovšetkým tých nebezpečných látok, ktoré sú uvedené v bodoch 1 až 6 prílohy VIII k rámcovej smernici o vode, ako aj látok uvedených v bodoch 7 až 9 prílohy, ak sa považujú za nebezpečné. Znečisťujúce látky neuvedené ako nebezpečné musia byť okrem toho obmedzené v prípade, ak predstavujú skutočné alebo potenciálne riziko znečistenia.
 • Preventívne opatrenia nemusia s výnimkou prípadov, ak sa v iných právnych predpisoch EÚ stanovujú prísnejšie požiadavky, zahŕňať okrem iného následky povoleného priameho vypúšťania, znečisťujúcich látok prítomných v takých malých množstvách, že nepredstavujú žiadne riziko, následky havárií alebo prírodných katastrof, alebo znečisťujúce látky spôsobené vypúšťaním, ktoré z technických dôvodov považujú príslušné orgány za také, ktorým je nemožné zabrániť alebo obmedziť bez využitia opatrení, ktoré by zvýšili riziko pre ľudské zdravie alebo životné prostredie, alebo opatrení, ktoré by boli neprimerane nákladné.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 16. januára 2007. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 16. januára 2009.

KONTEXT

 • V rámcovej smernici o vode, prijatej v októbri 2000, sa uvádza prijatie opatrení s cieľom zabrániť a kontrolovať znečisťovanie podzemných vôd. Tieto opatrenia sú vymedzené v tejto smernici 2006/118/ES, a preto je táto smernica známa ako dcérska smernica k rámcovej smernici. Okrem toho sa rámcovou smernicou o vode zrušila v roku 2013 smernica 80/68/EHS o ochrane podzemných vôd pred znečistením niektorými nebezpečnými látkami. Táto smernica je určená na ochranu podzemných vôd a vyplnenie legislatívnej medzery po zrušení smernice 80/68/EHS.
 • Ochrana podzemných vôd je prioritou v environmentálnej politike EÚ z niekoľkých dôvodov:
  • po kontaminovaní sa podzemné vody čistia ťažšie v porovnaní s povrchovými vodami a následky môžu trvať desaťročia;
  • keďže podzemné vody sa často používajú na odber pitnej vody, v priemysle a poľnohospodárstve, znečistenie podzemných vôd môže vystaviť ľudské zdravie nebezpečenstvu a ohroziť tieto činnosti;
  • podzemné vody zabezpečujú základný tok pre mnohé rieky (môžu zabezpečiť až 90 % toku v niektorých vodných tokoch) a môžu teda ovplyvňovať kvalitu systémov povrchových vôd;
  • môžu tiež pôsobiť ako rezerva počas období sucha a sú dôležité pre zachovanie mokradí.
 • Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 19 – 31)

Následné zmeny smernice 2006/118/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1 – 73)

Pozri konsolidované znenie

Posledná aktualizácia 01.03.2017

Top