Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Národné emisné hraničné hodnoty pre určité látky znečisťujúce ovzdušie

Národné emisné hraničné hodnoty pre určité látky znečisťujúce ovzdušie

EÚ sa zaviazala, že zabezpečí, aby bola verejnosť chránená pred zdravotnými rizikami, ktoré vyplývajú zo znečistenia ovzdušia, a aby existujúce úrovne znečistenia nepoškodzovali životné prostredie.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2001/81/ES z 23. októbra 2001 o národných emisných stropoch pre určité látky znečisťujúce ovzdušie.

SÚHRN

EÚ sa zaviazala, že zabezpečí, aby bola verejnosť chránená pred zdravotnými rizikami, ktoré vyplývajú zo znečistenia ovzdušia, a aby existujúce úrovne znečistenia nepoškodzovali životné prostredie.

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Stanovujú sa v nej hraničné hodnoty celkových národných emisií štyroch znečisťujúcich látok: oxidu siričitého, oxidov dusíka, prchavých organických zlúčenín a amoniaku. Tieto látky môžu spôsobiť okysľovanie (napr. more začne mať kyslejšie chemické zloženie), znečistenie vody a pôdy (eutrofizácia) a prízemný ozón (ozón vznikajúci reakciou štyroch znečisťujúcich látok s teplom a slnečným svetlom). Opatrenia EÚ sú nevyhnutné, pretože tieto znečisťujúce látky majú trvalo cezhraničnú povahu. Hraničné hodnoty sú prvou etapou na ceste k dosahovaniu ambicióznejších dlhodobých cieľov.

HLAVNÉ BODY

  • Krajiny EÚ museli zabezpečiť, aby do roku 2010 emisie štyroch znečisťujúcich látok boli nižšie ako stropy stanovené v právnych predpisoch a aby zostali pod danou hranicou aj v nasledujúcich rokoch.
  • Každá krajina mala v záujme splnenia týchto cieľov zostaviť národný program do 1. októbra 2002. Programy mali obsahovať politiky a opatrenia, ktoré sa plánovali prijať, a ich možný vplyv. V prípade potreby sa v roku 2006 mali aktualizovať.
  • Programy sa mali a ešte stále sa majú sprístupniť verejnosti a environmentálnym a iným organizáciám.
  • Národné orgány musia vypracovať ročné emisné inventúry a projekcie a predložiť ich Komisii a Európskej environmentálnej agentúre do konca každého roka.
  • Komisia mala posúdiť dosiahnutý pokrok a podať správu Európskemu parlamentu a Rade v roku 2012.
  • Právny predpis sa nevzťahuje na emisie z medzinárodnej námornej dopravy a lietadiel ani na emisie na Kanárskych ostrovoch, v zámorských departmánoch Francúzska, na Madeire a Azorách.

Keďže znečistenie ovzdušia je medzinárodný problém prekračujúci národné hranice, EÚ pristúpila v júni 2003 k Protokolu z roku 1979 o znížení kyslosti, eutrofizácie a úrovni prízemného ozónu Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátu.

V roku 2013 Komisia poznamenala, že kvalita ovzdušia Európy sa značne zlepšila, ale ešte stále nespĺňa stanovené ciele. Posúdenie, ktoré vymedzila vo svojom oznámení Program Čisté ovzdušie pre Európu, sprevádzal návrh právneho predpisu.

Tento predpis má nahradiť pôvodný právny predpis (smernica 2001/81/ES) s cieľom rozšíriť národné emisné stropy do roku 2020 a zaviesť nové stropy na rok 2025.

Ďalšie informácie nájdete na webovej stránke Európskej komisie o národných emisných stropoch.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2001/81/ES

27. novembra 2001

27. novembra 2002

Ú. v. ES L 309, 27.11.2001, s. 22 - 30

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Zmluva o pristúpení

1. mája 2004

-

Ú. v. EÚ L 236, 23.9.2003, s. 703 - 707

Smernica 2006/105/ES

1. januára 2007

1. januára 2007

Ú. v. EÚ L 363, 20.12.2006, s. 368 - 408

Nariadenie (ES) č. 219/2009

20. apríla 2009

-

Ú. v. EÚ L 87, 31.3.2009, s. 109 - 154

Smernica 2013/17/EÚ

1. júla 2013

1. júla 2013

Ú. v. EÚ L 158, 10.6.2013, s. 193 - 229

SÚVISIACE AKTY

Rozhodnutie Rady 2003/507/ES z 13. júna 2003 o pristúpení Európskeho spoločenstva k Protokolu z roku 1979 o znížení kyslosti, eutrofizácie a úrovni prízemného ozónu Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátu (Ú. v. EÚ L 179, 17.7.2003, s. 1 - 2).

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov: Program Čisté ovzdušie pre Európu [COM(2013) 918 final z 18. decembra 2013].

Návrh smernica Európskeho parlamentu a Rady o znížení národných emisií určitých látok znečisťujúcich ovzdušie, ktorou sa mení smernica 2003/35/ES [COM(2013) 920 final z 18. decembra 2013].

Posledná aktualizácia 21.05.2015

Top