EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí

Prístup verejnosti k informáciám o životnom prostredí

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2003/4/ES o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

HLAVNÉ BODY

Prístup na základe žiadosti

 • Verejné orgány musia žiadateľovi poskytnúť prístup k akýmkoľvek informáciám o životnom prostredí bez toho, aby táto osoba musela uviesť dôvod.
 • Informácie by sa mali poskytnúť najneskôr do jedného mesiaca po doručení žiadosti. Túto lehotu možno predĺžiť na dva mesiace v prípade obšírnych alebo zložitých žiadostí.
 • Verejné orgány musia vynaložiť všetko primerané úsilie, aby sa ubezpečili, že informácie, ktoré majú, sú ľahko reprodukovateľné a elektronicky dostupné.
 • Informácie by sa mali doručiť vo forme alebo formáte, ktoré uvádza žiadateľ, pokiaľ už nie sú verejne dostupné v inom formáte.
 • Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby úradníci pomáhali verejnosti, ktorá hľadá prístup k informáciám, a musia viesť zoznam dostupných verejných orgánov.
 • Praktické opatrenia pri riešení žiadostí:
  • vymenovanie informačných úradníkov;
  • zariadenia na preštudovanie informácií; a
  • registre alebo zoznamy informácií, ktoré orgány majú, a podrobnosti o informačných strediskách.
 • Žiadosti možno zamietnuť, ak:
  • sú zjavne nerozumné;
  • sú príliš všeobecné;
  • týkajú sa nedokončených materiálov; alebo
  • týkajú sa internej korešpondencie.
 • Takisto môžu byť zamietnuté, úplne alebo čiastočne, ak by ich zverejnenie mohlo nepriaznivo ovplyvniť niektorú z položiek na vyčerpávajúcom zozname predpokladaných dôvodov, napr.:
 • Prístup k verejným registrom alebo zoznamom by mal byť bezplatný. Verejné orgány môžu účtovať poplatky za sprístupnenie vyžiadaných informácií o životnom prostredí, ale ich výška by mala byť primeraná.
 • Žiadateľom, ktorí sa domnievajú, že ich žiadosť bola ignorovaná alebo neoprávnene zamietnutá, môže byť poskytnutý prístup k opravným prostriedkom pred súdom alebo iným nezávislým orgánom.

Aktívne šírenie

 • Informácie o životnom prostredí, ktoré sú dostupné elektronicky, musia obsahovať najmenej:
  • texty medzinárodných zmlúv, dohovorov alebo dohôd, politík, plánov a programov týkajúcich sa životného prostredia;
  • správy o pokroku vykonaní položiek uvedených vyššie v texte;
  • správy o stave životného prostredia;
  • údaje získané pri monitorovaní činností, ktoré by mohli ovplyvniť životné prostredie;
  • povolenia, ktoré by mohli mať významný vplyv na životné prostredie;
  • štúdie vplyvov a posudky rizík.
 • V prípade položiek, ktoré tu nie sú vymenované, sa aktívne šírenie môže vykonávať postupne so zohľadnením požadovaných ľudských, finančných a technických zdrojov.
 • Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby každá nimi alebo v ich mene vypracovaná informácia bola aktuálna, presná a porovnateľná.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica nadobudla účinnosť 14. februára 2003. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 14. februára 2005.

KONTEXT

 • Aarhuský dohovor platí od roku 2001. Vychádza z predpokladu, že vyššou informovanosťou verejnosti o otázkach životného prostredia a jej zapojením do týchto otázok sa zlepší ochrana životného prostredia. Dohovor má pomôcť chrániť právo každej osoby z tejto generácie a budúcich generácií na život v prostredí, ktoré je vhodné pre jej zdravie a pohodu. V tejto súvislosti sa v dohovore stanovujú opatrenia v troch oblastiach:
  • zabezpečenie prístupu verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktoré majú verejné orgány alebo sú uchovávané pre verejné orgány;
  • podpora účasti verejnosti pri prijímaní rozhodnutí týkajúcich sa životného prostredia;
  • rozšírenie podmienok prístupu k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia.
 • Ďalšie informácie:

* HLAVNÉ POJMY

Informácie o životnom prostredí: Akékoľvek informácie v písomnej, vizuálnej, zvukovej, elektronickej alebo ľubovoľnej inej forme o otázkach vymedzených v článku 2 ods. 1 smernice 2003/4/ES.

Verejný orgán: Predovšetkým vláda alebo iná vnútroštátna, regionálna alebo miestna administratíva vrátane verejných poradných orgánov a jednotlivcov, na ktorých sa vzťahuje tento právny predpis. Vlády EÚ môžu rozhodnúť, že táto definícia nezahŕňa orgány, keď konajú s právomocou súdu alebo zákonodarcu.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/4/ES z 28. januára 2003 o prístupe verejnosti k informáciám o životnom prostredí, ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/313/EHS (Ú. v. EÚ L 41, 14.2.2003, s. 26 – 32)

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43 – 48)

Rozhodnutie Rady 2005/370/ES zo 17. februára 2005 o uzavretí v mene Európskeho spoločenstva Dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia (Ú. v. EÚ L 124, 17.5.2005, s. 1 – 3)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1367/2006 zo 6. septembra 2006 o uplatňovaní ustanovení Aarhuského dohovoru o prístupe k informáciám, účasti verejnosti na rozhodovacom procese a prístupe k spravodlivosti v záležitostiach životného prostredia na inštitúcie a orgány Spoločenstva (Ú. v. EÚ L 264, 25.9.2006, s. 13 – 19)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2007/2/ES zo 14. marca 2007, ktorou sa zriaďuje Infraštruktúra pre priestorové informácie v Európskom spoločenstve (Inspire) (Ú. v. EÚ L 108, 25.4.2007, s. 1 – 14)

Posledná aktualizácia 26.01.2017

Top