EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Štatistika o odpadoch

Štatistika o odpadoch

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 2150/2002 o štatistike EÚ o odpadoch

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Tento právny predpis Európskej únie (EÚ) umožňuje zhromažďovanie pravidelných a porovnateľných údajov o odpadoch v krajinách EÚ a ich odosielanie štatistickému úradu EÚ Eurostat.
 • Zozbierané štatistiky umožňujú monitorovať a hodnotiť vykonávanie politiky EÚ v oblasti odpadov.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Právny predpis sa vzťahuje na tvorbu štatistiky krajinami EÚ a Európskou komisiou v ich príslušných oblastiach právomocí:

 • vznik odpadov (príloha I k nariadeniu);
 • zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadov (príloha II k nariadeniu).

Nomenklatúra

Krajiny EÚ a Komisia sú pri tvorbe štatistiky povinné používať nomenklatúry (kategórie) vymedzené v prílohách I až III. Tieto nomenklatúry sa vzťahujú na

 • kategórie odpadov (napr. použité rozpúšťadlá, minerálne a kovové odpady),
 • hospodárske činnosti (od ťažby surovín po výrobu potravín alebo textílií) a
 • na činnosti odpadového hospodárstva (napr. verejná kanalizácia, spracovanie priemyselných odpadových vôd či zhodnocovanie odpadov).

Zber údajov

Údaje použité pri tvorbe štatistiky sa majú zbierať prostredníctvom prieskumov, postupov štatistických odhadov alebo čerpania z administratívnych alebo iných zdrojov. Z prieskumov sú vylúčené podniky, ktoré majú menej ako 10 zamestnancov, pokiaľ nevytvárajú veľké množstvá odpadov.

Zasielanie výsledkov Eurostatu

Krajiny EÚ musia posielať štatistické výsledky (vrátane dôverných údajov) úradu Eurostat do 18 mesiacov od skončenia referenčných období vymedzených v prílohe I a II. Robí sa tak každé dva roky.

Komisia môže prijať opatrenia potrebné na uplatnenie alebo pozmenenie nariadenia. Tieto opatrenia sa týkajú:

 • vhodného formátu zasielania výsledkov krajinami EÚ;
 • prispôsobenia zberu, spracovania a oznamovania štatistických údajov ekonomickému a technickému rozvoju;
 • úpravy špecifikácií uvedených v prílohách I, II a III;
 • formulácie hodnotiacich kritérií náležitej kvality;
 • vykonávania výsledkov pilotných štúdií.

Správy

Komisia každé tri roky podáva správu Európskemu parlamentu a Rade o štatistikách, ktoré boli vypracované podľa tohto nariadenia, o ich kvalite a zaťažení podnikov.

ODKEDY SA TOTO NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 29. decembra 2002.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 z 25. novembra 2002 o štatistike o odpadoch (Ú. v. ES 332, 9.12.2002, s. 1 – 36)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 2150/2002 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 1445/2005 z 5. septembra 2005, ktorým sa určujú vhodné kritériá hodnotenia kvality a obsah správ o kvalite štatistiky odpadov na účely nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2150/2002 (Ú. v. EÚ L 229, 6.9.2005, s. 6 – 12)

Nariadenie Komisie (ES) č. 782/2005 z 24. mája 2005, ktorým sa ustanovuje formát pre odosielanie výsledkov štatistík o odpadoch (Ú. v. EÚ L 131, 25.5.2005, s. 26 – 37)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 07.11.2016

Top