EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kvalita benzínu a naftových palív: síra a olovo

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 98/70/ES týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Smernicou sa stanovujú normy platné pre celú EÚ týkajúce sa benzínu a motorovej nafty používaných v osobných automobiloch, nákladných vozidlách a iných terénnych vozidiel na ochranu ľudského zdravia a životného prostredia vrátane zákazu olovnatého benzínu a stanovenia maximálneho obsahu síry v motorovej nafte.
 • Na jej základe sa od dodávateľov palív vyžaduje, aby do roku 2020 postupne znížili emisie skleníkových plynov počas životného cyklu z palív alebo dodávanej energie až o 6 % v porovnaní s východiskovou hodnotou pre fosílne palivá z roku 2010.
 • Smernica má vplyv na zmiešavanie alternatívnych palív z nefosílnych zdrojov v zmesovom benzíne a motorovej nafte používaných v rámci cestnej dopravy, ako aj na plynové oleje používané v necestných pojazdných strojoch*, poľnohospodárskych a lesných traktoroch, plavidlách vnútrozemskej vodnej dopravy a rekreačných plavidlách, ak sa neplavia po mori.

HLAVNÉ BODY

Benzín

 • Krajiny EÚ môžu uvádzať na trh len benzín, ktorý je v súlade so špecifikáciami uvedenými v prílohe I k smernici. Tieto špecifikácie sa používajú pri predaji benzínu v EÚ.
 • Krajiny EÚ môžu uvádzať na trh len benzín s veľmi malým obsahom olova, ktorý sa používa len pri starých vozidlách. Obsah olova nesmie byť vyšší ako 0,15 g/l a môže predstavovať iba maximálne 0,03 % z celkového predaja.
 • Niektoré krajiny EÚ majú možnosť umiestňovať na trh benzín s vyšším tlakom pár v priebehu letného obdobia v prípade nízkej teploty okolia alebo v prípade zmesi benzínu s vyšším obsahom etanolu (čo má za následok nižší tlak pár). Európska komisia musí posúdiť dĺžku trvania týchto výnimiek a to, či sú žiaduce.

Motorová nafta

 • Krajiny EÚ môžu uvádzať na trh len naftu, ktorá je v súlade s prílohou II. Tieto špecifikácie sa používajú pri predaji motorovej nafty v EÚ.
 • Krajiny EÚ môžu pri splnení všetkých ďalších požiadaviek v prílohe II zaviesť naftu s vyšším podielom metylesterov mastnej kyseliny (FAME), ktoré predstavujú základné molekuly v bionaftovom palive.
 • Obsah síry v nafte nesmie prekročiť 10 mg/kg.
 • Vo vzdialených regiónoch a krajinách EÚ s nepriaznivým zimným počasím sú možné určité výnimky z tohto pravidla.

Zníženie emisií skleníkových plynov

 • Krajiny EÚ určia dodávateľov palív zodpovedných za každoročné monitorovanie a podávanie správ o emisiách skleníkových plynov počas životného cyklu* z palív.
 • Dodávatelia palív musia do 31. decembra 2020 postupne znížiť emisie skleníkových plynov počas životného cyklu až o 10 % v porovnaní so základnou normou platnou pre palivá [stanovenou v prílohe II k smernici Rady (EÚ) 2015/652]. Toto zníženie zahŕňa záväzný cieľ zníženia o 6 % do 31. decembra 2020, predbežný dodatočný cieľ 2 % do 31. decembra 2020, ktorý sa dosiahne prostredníctvom druhu energie dodávanej pre dopravu a/alebo použitím akejkoľvek technológie (vrátane zachytávania a ukladania oxidu uhličitého), ktorá umožní znížiť emisie skleníkových plynov počas životného cyklu na jednotku energie z palív alebo dodávanej energie; predbežný dodatočný cieľ 2 % do toho istého dátumu, ktorý sa dosiahne použitím kreditov zakúpených prostredníctvom mechanizmu čistého rozvoja v rámci Kjótskeho protokolu.

Podávanie správ

 • Krajiny EÚ musia každý rok do 31. augusta predložiť informácie týkajúce sa národných údajov o kvalite palív a zníženia intenzity skleníkových plynov z benzínu a motorovej nafty dodávaných na účely cestnej dopravy a v necestných pojazdných strojoch, a to v rámci správy, ktorá obsahuje všetky relevantné údaje za predchádzajúci kalendárny rok. Tieto údaje sa musia získať zo systému pre monitorovanie kvality palív v súlade s príslušnými normami EÚ. Každá krajina EÚ musí každý rok do 31. augusta predložiť informácie podľa článku 8 ods. 1 a článku 7a smernice 98/70/ES (v znení zmien). Podľa článku 8 ods. 1 sa vyžaduje zhrnutie údajov z monitorovania kvality palív získaných v období od januára do decembra v predchádzajúcom kalendárnom roku.Článkom 7a sa stanovujú požiadavky na dodávateľov palív týkajúce sa zníženia intenzity skleníkových plynov z energie dodávanej cestnej doprave.
 • Krajiny EÚ musia každý rok do 31. decembra predložiť informácie o svojom pokroku.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

V krajinách EÚ mala byť transponovaná do 1. júla 1999. Krajiny EÚ musia tieto pravidlá uplatňovať od 1. januára 2000.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Necestné pojazdné stroje: veľké množstvo motorových súprav v strojoch používané na iné účely, ako je preprava tovaru alebo cestujúcich, napr. buldozéry, kompresory, zadné nakladače alebo čelné nakladače.
Podávanie správ o emisiách skleníkových plynov počas životného cyklu: podávanie správ o emisiách CO2, CH4 a N2O z ťažby, spracovania a distribúcie palív.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 98/70/ES Európskeho parlamentu a Rady z 13. októbra 1998 týkajúca sa kvality benzínu a naftových palív, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 93/12/ES (Ú. v. ES L 350, 28.12.1998, s. 58 – 68)

Následné zmeny smernice 98/70/ES boli zahrnuté do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1999 z 11. decembra 2018 o riadení energetickej únie a opatrení v oblasti klímy, ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 663/2009 a (ES) č. 715/2009, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EÚ, 2012/27/EÚ a 2013/30/EÚ, smernice Rady 2009/119/ES a (EÚ) 2015/652 a ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 525/2013 (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 1 – 77)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/2001 z 11. decembra 2018 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov (Ú. v. EÚ L 328, 21.12.2018, s. 82 – 209)

Smernica Rady (EÚ) 2015/652 z 20. apríla 2015, ktorou sa stanovujú metodiky výpočtu a požiadavky na predkladanie správ podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív (Ú. v. EÚ L 107, 25.4.2015, s. 26 – 67)

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 1307/2014 z 8. decembra 2014 o vymedzení kritérií a zemepisných rozmedzí trávnych porastov s vysokou biologickou rozmanitosťou na účely článku 7b ods. 3 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES týkajúcej sa kvality benzínu a naftových palív a článku 17 ods. 3 písm. c) smernice Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie (Ú. v. EÚ L 351, 9.12.2014, s. 3 – 5)

Odporúčanie Komisie 2005/27/ES z 12. januára 2005 týkajúce sa toho, čo na účely smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/70/ES o benzíne a motorovej nafte predstavuje dostupnosť bezolovnatého benzínu a motorovej nafty s maximálnym obsahom síry na primerane vyváženom geografickom základe (Ú. v. EÚ L 15, 19.1.2005, s. 26 – 29)

Posledná aktualizácia 19.09.2019

Top