EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Úloha zoologických záhrad pri zachovávaní biologickej diverzity

Úloha zoologických záhrad pri zachovávaní biologickej diverzity

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 1999/22/ES o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Smernicou sa podporuje ochrana a zachovanie druhov voľne žijúcich živočíchov prostredníctvom posilnenia úlohy zoologických záhrad pri zachovávaní biologickej biodiverzity.
 • Zahŕňa pravidlá týkajúce sa udeľovania licencií a kontroly zoologických záhrad s cieľom zabezpečiť, že dodržiavajú požadované ochranné opatrenia.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

 • „Zoologická záhrada“ sa vymedzuje ako stále zariadenie, v ktorom sú živé voľne žijúce živočíchy vystavené na verejnosti počas siedmich alebo viacerých dní v roku.
 • Obchody so živočíchmi a cirkusy sú zo smernice vyňaté.
 • Krajiny EÚ môžu zároveň z tejto smernice vylúčiť určité zariadenia, ak nevystavujú na verejnosti značný počet zvierat alebo druhov a ak táto výnimka neohrozí ciele tejto smernice.

Podmienky

V smernici sa od krajín EÚ vyžaduje, aby prijali opatrenia týkajúce sa udeľovania licencií a vykonávania pravidelných kontrol v zoologických záhradách s cieľom určiť, či sú splnené podmienky na ich udelenie.

S cieľom získania prevádzkovej licencie sú zoologické záhrady povinné:

 • zapojiť sa do výskumu, ktorého výsledky sú prínosom pre zachovanie druhov, výmenu informácií o ochrane druhov a/alebo rozmnožovaní v zajatí (obnovovaní populácie, opätovnom vypúšťaní druhov do voľnej prírody atď);
 • podporovať výchovu verejnosti a jej povedomie vo vzťahu k ochrane biologickej diverzity, najmä poskytovaním informácií o vystavených druhoch a ich prirodzených biotopoch;
 • umiestniť živočíchy v podmienkach, ktoré spĺňajú biologické požiadavky a požiadavky ochrany jednotlivých druhov, a to:
  • zabezpečením špeciálneho obohatenia výbehu jednotlivých druhov a
  • udržiavaním vysokej úrovne chovu s rozvinutými programami preventívnej a liečebnej veterinárnej starostlivosti a podávania potravy;
 • zabrániť úniku živočíchov na zamedzenie možného ekologického ohrozenia (napr. invazívne cudzokrajné druhy) pôvodných druhov a zabrániť vniknutiu vonkajších škodcov;
 • viesť aktuálnu evidenciu živočíchov v zariadení podľa druhov.

Udeľovanie licencií a kontrola

 • Krajiny EÚ musia prijať pravidlá udeľovania licencií a kontroly zoologických záhrad s cieľom zabezpečiť dodržiavanie požadovaných ochranných opatrení.
 • Každá zoologická záhrada musí mať licenciu.
 • Každá licencia obsahuje podmienky na presadzovanie potrebných ochranných opatrení.
 • Pred udelením, zamietnutím, predĺžením obdobia alebo podstatnou zmenou licencie musia príslušné orgány krajín EÚ vykonať kontrolu.
 • V prípade, že zoologická záhrada úplne alebo čiastočne nespĺňa právne požiadavky, príslušný orgán musí zoologickú záhradu alebo jej príslušnú časť pre verejnosť uzavrieť.
 • V prípade čiastočného alebo úplného zavretia zoologickej záhrady, príslušné živočíchy musia byť ošetrené alebo umiestnené za podmienok, ktoré považuje daná krajina EÚ za primerané a zlučiteľné s pravidlami tejto smernice.

Osvedčené postupy

V roku 2015 Európska komisia zverejnila príručku osvedčených postupov na uplatňovanie smernice o zoologických záhradách. Cieľom tejto príručky je pomôcť krajinám EÚ pri plnení požiadaviek smernice prostredníctvom výmeny skúseností a osvedčených postupov.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 9. apríla 1999. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 9. apríla 2002.

AKT

Smernica Rady 1999/22/ES z 29. marca 1999 o chove voľne žijúcich živočíchov v zoologických záhradách (Ú. v. ES L 94, 9.4.1999, s. 24 – 26)

Posledná aktualizácia 06.06.2016

Top