EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bernský dohovor

Bernský dohovor

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť

Rozhodnutie 82/72/EHS o uzavretí Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť

AKÝ JE CIEĽ DOHOVORU A ROZHODNUTIA?

 • Dohovorom, ktorý bol prijatý v Berne 19. septembra 1979, sa stanovuje cieľ rozvinutia spolupráce signatárskych krajín pri ochrane voľne žijúcich organizmov a ich prírodných stanovíšť a pri ochrane ohrozených sťahovavých druhov.
 • Rozhodnutím sa dohoda uzatvára v mene Európskeho hospodárskeho spoločenstva (dnešnej ).

HLAVNÉ BODY

 • EÚ je zmluvnou stranou dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť.
 • Voľne žijúce organizmy predstavujú prírodné dedičstvo mimoriadnej hodnoty, ktoré treba chrániť a odovzdávať ďalším generáciám. Zmluvné strany dohovoru sa domnievajú, že popri vnútroštátnych programoch ochrany by sa mala nadviazať aj spolupráca na európskej úrovni.
 • Strany dohovoru sa zaväzujú:
  • rozpracovať vnútroštátne politiky na ochranu voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť,
  • začleniť ochranu voľne žijúcich organizmov do vnútroštátneho plánovania, stratégií rozvoja a politík pre oblasť životného prostredia,
  • podporovať vzdelávanie a rozširovať informácieo potrebe chrániť voľne žijúce organizmy a ich stanovištia.
 • Zmluvné strany sa dohodli, že prijmú vhodné legislatívne a správne opatrenia na ochranu voľne rastúcich druhov flóry, ktoré sú uvedené v dodatku I (Prísne chránené druhy rastlín). Dohovorom sa zakazuje zámerné zbieranie, trhanie, odrezávanie alebo vykopávanie týchto rastlín.
 • Musia byť tiež prijaté vhodné legislatívne a správne opatrenia na ochranu voľne žijúcich druhov fauny, ktoré sú uvedené v dodatku II (Prísne chránené druhy živočíchov). Menovite sa zakazujú:
  • všetky spôsoby zámerného odchytu, držby a zámerného zabíjania,
  • zámerné poškodzovanie alebo ničenie miest slúžiacich na rozmnožovanie alebo na odpočinok,
  • zámerné rušenie voľne žijúcich živočíchov, predovšetkým v čase rozmnožovania, odchovu mláďat a prezimovania,
  • zámerné ničenie alebo zbieranie vajíčok živočíchov alebo ich držba,
  • držba a vnútroštátne obchodovanie s týmito živočíchmi, živými alebo mŕtvymi, vrátane preparovaných živočíchov a akýchkoľvek ich častí alebo derivátov.
 • Akékoľvek využívanie voľne žijúcej fauny, ktorá je uvedená v dodatku III (Chránené druhy živočíchov), sa musí regulovať tak, aby sa zabránilo ohrozeniu jej populácií (dočasný alebo miestny zákaz využívania, regulácia dopravy alebo predaja, atď.). Zmluvným stranám sa zakazuje používanie neprimeraných prostriedkov odchytu a usmrcovania, ktoré by mohli spôsobiť vymiznutie alebo vážne narušovanie populácie druhov.
 • Vo vzťahu k vyššie uvedenému sa v dohovore uvádzajú aj niektoré výnimky:
  • pre ochranu rastlín a živočíchov,
  • pre zabránenie vážnej škody na úrode, dobytku, lesoch, rybárstve, vode a iných druhoch majetku,
  • v záujme verejného zdravia a bezpečnosti, bezpečnosti vo vzduchu alebo iných vyšších verejných záujmoch,
  • pre výskum a vzdelávanie, pre obnovu populácie, pre reintrodukciu a pre nutný odchov,
  • na základe povolenia za prísne sledovaných podmienok pre odber, chov alebo iné uvážlivé využívanie malého počtu jedincov niektorých druhov voľne žijúcich organizmov.
 • Zmluvné strany sa navyše zaväzujú koordinovať snahy pri ochrane sťahovavých druhov uvedených v dodatkoch II a III, ktorých oblasť výskytu zasahuje do ich územia.
 • Vytvorí sa Stály výbor zodpovedný za uplatňovanie tohto dohovoru.

DÁTUM NADOBUDNUTIA PLATNOSTI

Bernský dohovor nadobudol platnosť 6. júna 1982.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Dohovor o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Ú. v. ES L 38, 10.2.1982, s. 3 – 32)

Rozhodnutie Rady 82/72/EHS z 3. decembra 1981, ktoré sa týka uzavretia Dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť (Bernský dohovor) (Ú. v. ES L 38, 10.2.1982, s. 1 – 2)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady 98/746/ES z 21. decembra 1998, ktoré sa týka schválenia zmien a doplnkov k dodatkom II a III k Bernskému dohovoru o ochrane európskych voľne žijúcich organizmov a prírodných stanovíšť, ktoré boli prijaté na 17. zasadnutí Stáleho výboru dohovoru, v mene Spoločenstva (Ú. v. ES L 358, 31.12.1998, s. 114)

Posledná aktualizácia 15.05.2020

Top