Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Program LIFE+

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Program LIFE+

Program LIFE+ je určený na financovanie činností, ktoré prispievajú k rozvoju, zavádzaniu a aktualizácii politiky a právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia. Tento finančný nástroj umožňuje predovšetkým začlenenie otázok životného prostredia do ostatných politík, ako aj dosiahnutie udržateľného rozvoja v Európskej únii. Program LIFE+ nahrádza niekoľko finančných nástrojov, ktoré boli určené na podporu životného prostredia.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 614/2007 z 23. mája 2007 o finančnom nástroji pre životné prostredie (LIFE+).

SÚHRN

Ako naznačuje už samotný názov, program LIFE+ nahrádza program LIFE, ktorý sa začal realizovať v roku 1992. Tak ako jeho predchodca, aj program LIFE+ je určený na spolufinancovanie projektov v oblasti životného prostredia, a to v Európskej únii (EÚ) a v niektorých tretích krajinách (krajiny, ktoré kandidujú na vstup do EÚ; krajiny EZVO, ktoré sú členmi Európskej agentúry pre životné prostredie; krajiny západného Balkánu zahrnuté do procesu stabilizácie a pridruženia). Projekty určené na financovanie môžu predložiť verejné alebo súkromné subjekty, orgány a inštitúcie.

Tri tematické zložky

Program LIFE+ sa skladá z troch zložiek:

  • LIFE+: Príroda a biodiverzita;
  • LIFE+: Environmentálna politika a riadenie v oblasti životného prostredia a
  • LIFE+: Informovanie a oznamovanie.

V prílohe II k tomuto nariadeniu sa stanoví viacročný strategický program, ktorý spresní prioritné oblasti činnosti.

Dĺžka trvania a rozpočtové zdroje

Finančné krytie na činnosť programu LIFE+ na obdobie od 1. januára 2007 do 31. decembra 2013 predstavuje 2 143 409 EUR.

Výber projektov

Každý rok Komisia uverejní výzvu na predkladanie návrhov s ohľadom na viacročný strategický program uvedený v prílohe II a prípadné vnútroštátne priority, ktoré jej boli predložené. Komisia následne rozhodne, ktoré z predložených projektov sú oprávnené na financovanie v rámci programu LIFE+, a pravidelne uverejňuje zoznam týchto projektov.

Kritériá oprávnenia

Financované projekty musia spĺňať tieto kritériá:

  • byť v záujme Spoločenstva tým, že prispievajú k rozvoju, zavádzaniu a aktualizácii politiky a právnych predpisov Spoločenstva v oblasti životného prostredia;
  • byť technicky a finančne koherentné, uskutočniteľné a efektívne z hľadiska nákladov;
  • spĺňať aspoň jedno z týchto kritérií:

Druhy zásahov

Financovanie z prostriedkov Spoločenstva môže mať niekoľko foriem:

  • granty (rámcové dohody o partnerstve, účasť na finančných mechanizmoch alebo prostriedkoch, spolufinancovanie grantov na prevádzkové náklady alebo grantov na akcie);
  • zmluvy uzatvorené v rámci verejného obstarávania (poskytnutie služieb a dodanie tovaru).

Tvorba programov

V rámci projektov sa na granty na akcie použije najmenej 78 % rozpočtových zdrojov programu LIFE+. Výška spolufinancovania sa pre granty na akcie stanovuje najviac na 50 % oprávnených nákladov; pre projekty na ochranu prioritných biotopov alebo druhov sa výška spolufinancovania môže vyšplhať až na 75 % oprávnených nákladov. V rámci projektu sa na podporu ochrany prírody a biodiverzity vyčlení najmenej 50 % prostriedkov určených na granty na akcie. A nakoniec v rámci projektov sa na cezhraničné projekty vyčlení najmenej 15 % určených na granty na akcie.

Komisia zabezpečí rovnomerné rozdelenie spolufinancovaných projektov. Komisia určí aj ročné indikatívne národné prostriedky na obdobia rokov 2007 – 2010 a 2011 – 2013 na základe celkového počtu obyvateľov a hustoty obyvateľstva každého členského štátu, ako aj rozlohy území každého členského štátu s významom pre Spoločenstvo a časti územia každého členského štátu, na ktorej sa nachádzajú územia významné pre Spoločenstvo. Okrem toho je možno prideliť členským štátom dodatočné rozpočtové prostriedky.

Komplementárnosť finančných nástrojov

Z prostriedkov programu LIFE+ nemožno financovať opatrenia, ktoré spĺňajú kritériá iných finančných nástrojov Spoločenstva vrátane Európskeho fondu pre regionálny rozvoj, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka, rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inováciu, Európskeho fondu rybného hospodárstva či siedmeho rámcového programu pre výskum, technologický rozvoj a demonštračné činnosti.

Monitorovanie a kontrola

Komisia vykonáva finančnú kontrolu a monitoruje realizáciu projektov, prípadne zabezpečuje aj vymáhanie nesprávne získaných finančných prostriedkov a realizáciu financovaných činností.

Komisia vykoná hodnotenie programu LIFE+ v polovici obdobia najneskôr do 30. septembra 2010.

Kontext

Program LIFE+ nahrádza viacero existujúcich finančných programov (program LIFE, program pre spoluprácu na podporu udržateľného rozvoja miest, program na podporu mimovládnych organizácií a Forest Focus) a združil ich do jediného súboru pravidiel s jediným postupom prijímania rozhodnutí a dôslednejším zameraním sa na politiky, čo umožnilo zvýšiť efektívnosť činnosti Spoločenstva. Pre financovanie, ktoré sa začalo na základe uvedených programov pred nadobudnutím platnosti programu LIFE+, platia naďalej rovnaké pravidlá, a to až do ich ukončenia.

Referencie

Akt

Nadobudnutie účinnosti –Dátum ukončenia účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník

Nariadenie (ES) č. 614/2007

12. 6. 2007 – 31. 12. 2013

Ú. v. EÚ L 149, 9.6.2009

SÚVISIACE AKTY

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade z 30. septembra 2010 s názvom Revízia nariadenia LIFE+ v polovici obdobia jeho uplatňovania [KOM(2010) 516 final – zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku].

See also

  • Program LIFE (EN), Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie

Posledná aktualizácia: 07.12.2010

Top