Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Boj proti znečisťovaniu vody poľnohospodárskymi dusičnanmi

Boj proti znečisťovaniu vody poľnohospodárskymi dusičnanmi

Čistá voda je životne dôležitá pre ľudské zdravie a prirodzené ekosystémy, a preto je zabezpečenie kvality vody jedným z najdôležitejších prvkov politiky Európskej únie (EÚ) v oblasti životného prostredia. Smernica o dusičnanoch z roku 1991 patrí medzi najstaršie právne predpisy EÚ proti znečisťovaniu.

AKT

Smernica Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Zameriava sa na znižovanie znečistenia vody dusičnanmi, ktoré sa používajú na poľnohospodárske účely, a na predchádzanie akémukoľvek ďalšiemu znečisteniu. Je úzko spojená s ostatnými politikami EÚ, ktoré riešia kvalitu ovzdušia a vody, zmenu klímy a poľnohospodárstvo.

HLAVNÉ BODY

Krajiny EÚ musia:

  • označiť za ohrozené všetky pásma, ktorých vody sú alebo by mohli byť postihnuté vysokou úrovňou dusičnanov a eutrofizácie. Označenie sa preskúmava a môže byť revidované najmenej každé štyri roky s cieľom zohľadniť akékoľvek zmeny, ku ktorým dôjde;
  • zriadiť povinné akčné programy pre tieto pásma, v ktorých sa zohľadnia dostupné vedecké a technické údaje a celkové environmentálne podmienky;
  • monitorovať účinnosť akčných programov;
  • testovať koncentráciu dusičnanov v sladkej podzemnej a povrchovej vode v staniciach odberu vzoriek najmenej raz za mesiac a častejšie počas záplav;
  • vykonávať komplexný program monitorovania a každé štyri roky predložiť komplexnú správu o vykonávaní smernice. Správa obsahuje informácie o pásmach ohrozených dusičnanmi, výsledky monitorovania vody a súhrn príslušných hľadísk kódexov vhodných postupov v poľnohospodárstve a akčných programov;
  • zostaviť kódex vhodných postupov v poľnohospodárstve, ktorý poľnohospodári uplatňujú na dobrovoľnom základe. Vymedzujú sa v ňom rôzne vhodné postupy, napr. keď nie je vhodné používať určité hnojivo;
  • poskytovať odbornú prípravu a informácie poľnohospodárom, ak je to vhodné.

Európska komisia každé štyri roky predkladá správu na základe vnútroštátnych informácií, ktoré jej boli doručené.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 19. decembra 1991.

KONTEXT

Dusík je životne dôležitý výživový prvok, ktorý rastlinám a plodinám pomáha rásť. Jeho vysoké koncentrácie sú však škodlivé pre ľudí a prírodu a poľnohospodárske využívanie dusičnanov v organických a chemických hnojivách môže byť veľkým zdrojom znečistenia vody. Poľnohospodárstvo je zodpovedné za vyše 50 % celkového vypúšťania dusíka do povrchových vôd.

Ďalšie informácie:

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 91/676/EHS

19. decembra 1991

19. decembra 1993

Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1 - 8

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1882/2003

20. novembra 2003

-

Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1 - 53

Nariadenie (ES) č. 1137/2008

11. decembra 2008

-

Ú. v. EÚ L 311, 21.11.2008, s. 1 - 54

Následné zmeny a korigendá smernice 91/676/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu o vykonávaní smernice Rady 91/676/EHS o ochrane vôd pred znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov na základe správ členských štátov za obdobie rokov 2008 - 2011 [COM(2013) 683 final zo 4. októbra 2013]

Posledná aktualizácia 08.09.2015

Top