EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2003/87/ES o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v rámci EÚ

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Smernicou sa ustanovuje systém obchodovania s emisiami (ETS)*. Je to nosný pilier politiky EÚ v oblasti boja proti zmene klímy znížením emisií skleníkových plynov nákladovo a ekonomicky efektívnym spôsobom. Je založený na zásade „systému stropov a obchodovania“*.

S vývojom systému krajiny EÚ niekoľkokrát zmenili a doplnili pôvodnú legislatívu. Najnovšie zmeny boli dohodnuté v marci 2018.

HLAVNÉ BODY

Súčasná (tretia) fáza EU ETS trvá od 2013 do 2020.

Systém sa vzťahuje na:

 • elektrárne;
 • širokú škálu energeticky náročných priemyselných sektorov;
 • leteckú dopravu medzi letiskami v EU, Nórsku a na Islande;
 • emisie:
  • oxidu uhličitého (CO2)
  • oxidu dusného
  • perfluórovaných uhľovodíkov
  • metánu
  • fluórovaných uhľovodíkov a
  • fluoridu sírového.

Od 1. januára 2005 musia prevádzkovatelia zariadení vykonávajúcich činnosti, na ktoré sa vzťahuje legislatíva, uvoľniť náležitý počet emisných kvót na pokrytie ich emisií skleníkových plynov.

Celkový počet emisných kvót vydaných v rámci EÚ sa každoročne znižuje: o 1,74 % v období od 2013 do 2020 a o 2,2 % od roku 2021.

Lietadlá prilietavajúce na letiská v EÚ, na Islande a v Nórsku z iných častí sveta majú zo systému EÚ na obchodovanie s emisiami výnimku do 31. decembra 2023.

Kvóty:

 • sa môžu prenášať medzi podnikmi, leteckými dopravcami a účastníci trhu v rámci EÚ a do krajín mimo EÚ, kde sú uznávané (zatiaľ žiadne);
 • platia neobmedzene, ak boli vydané po 1. januári 2013;
 • vydané po 1. januári 2021 sa nesmú použiť na dodržanie podmienok v 3. fáze (2013 – 2020).

Od roku 2021 je možné obchodovať formou aukcií s 57 % kvót. Minimálne polovica výnosov krajín EÚ sa musí použiť na účely súvisiace s klímou.

Vytvoria sa dva nové mechanizmy financovania nízkouhlíkových technológií:

 • Modernizačný fond bude podporovať modernizačné investičné projekty v rámci energetického sektora a širších energetických systémov v krajinách EÚ, ktorých hrubý domáci produkt (HDP) na obyvateľa bol pri trhových cenách v roku 2013 nižší ako 60 % priemeru EÚ; bude zahŕňať 2 % celkového počtu kvót v období 2021 – 2030;
 • Inovačný fond bude podporovať demonštráciu inovatívnych technológií a prelomových inovácií v odvetviach, na ktoré sa vzťahuje systém EÚ na obchodovanie s emisiami, vrátane inovatívnych obnoviteľných zdrojov energie, zachytávania a využívania oxidu uhličitého a uskladnenia energie; dostupné zdroje budú zodpovedať trhovej hodnote minimálne 450 miliónov kvót v čase obchodovania s nimi formou aukcií.

Krajiny EÚ:

 • vydávajú kvóty;
 • zabezpečujú, aby príjemcovia kvót sledovali a každoročne predkladali správy o ich emisiách;
 • budú od roku 2019 obchodovať so všetkými kvótami, ktoré neboli bezplatne pridelené alebo ktoré boli umiestnené do trhovej stabilizačnej rezervy;
 • určujú, ako sa využijú príjmy z aukcií. Medzi možnosti patria opatrenia na:
  • rozvoj v oblasti obnoviteľných zdrojov a energetickej účinnosti
  • zabránenie odlesňovaniu
  • bezpečné zachytávanie a uskladnenie CO2
  • propagáciu nízkoemisnej verejnej dopravy
  • vylepšovanie systémov diaľkového vykurovania
  • financovanie aktivít súvisiacich s riešením klimatických zmien v rozvojových krajinách;
 • predložia Komisii do 30. septembra 2019 zoznam a podrobnosti o zariadeniach, na ktoré sa vzťahuje legislatíva, na obdobie 5 rokov počínajúc 1. januárom 2021. Toto sa musí opakovať každých 5 rokov;
 • vydávajú každý rok do 28. februára počet kvót, ktoré majú byť v danom roku pridelené;
 • predkladajú Komisii výročnú správu o uplatňovaní legislatívy;
 • zabezpečujú možnosť prenosu kvót medzi podnikmi v rámci EÚ do krajín mimo EÚ, kde sú kvóty uznávané;
 • stanovujú účinné pokuty za porušenie zákona. Prevádzkovatelia, ktorí nemajú dostatok kvót na pokrytie ich emisií sú pokutovaní sumou 100 EUR za každú metrickú tonu emitovaného CO2.

Všetky tieto kroky sa plnia na základe pravidiel harmonizovaných na úrovni EÚ.

Európska komisia:

 • predkladá výročnú správu Rade a Európskemu parlamentu o implementácii systému EÚ na obchodovanie s emisiami a sprievodných politík týkajúcich sa klímy a energetiky;
 • má právomoc definovať technické predpisy potrebné na implementáciu základnej legislatívy;
 • vedie nezávislý register a denník transakcií, ktorý obsahuje záznamy o vlastníctve, vydávaní, prenosoch a rušení kvót.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 25. októbra 2003 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 31. decembra 2003.

KONTEXT

Podľa Kjótskeho protokolu o zmene klímy schváleného v decembri 1997 sa EÚ zaviazala znížiť emisií skleníkových plynov medzi rokmi 2008 a 2012 o 8 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990.

V druhom období Kjótskeho protokolu (2013 – 2020) sa do roku 2020 tento záväzok zvýšil na 20 % v porovnaní s úrovňami v roku 1990.

Počas štvrtej fázy systému EÚ na obchodovanie s emisiami (2021 – 2030) si EÚ stanovila cieľ znížiť svoje emisie minimálne o 40 % do roku 2030 v súlade s parížskou dohodou o zmene klímy z roku 2015. Na splnenie svojich cieľov EÚ zaviedla systém obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov. Každá kvóta predstavuje emisiu 1 metrickej tony CO2 alebo ekvivalentu CO2 za konkrétne obdobie.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Systém EÚ obchodovania s emisiami (EU ETS) – prvý a doteraz najväčší medzinárodný systém na obchodovanie s emisnými kvótami skleníkových plynov. Zahŕňa takmer 11 000 elektrární a výrobných závodov v 28 krajinách EÚ, na Islande, v Nórsku a Lichtenštajnsku, pričom sa vzťahuje aj na činnosti leteckej dopravy.
Zásada systému stropov a obchodovania – EU ETS funguje na základe tejto zásady. „Strop“ alebo limit sa nastaví na základe celkového množstva určitých skleníkových plynov, ktoré môžu emitovať továrne, elektrárne a iné zariadenia v rámci systému. Strop sa postupne obmedzuje, takže celkové emisie klesajú. Vďaka systému je možné obchodovať s kvótami, aby celkové emisie zariadení a prevádzkovateľov lietadiel zostali v rámci stanoveného stropu, a aby bolo možné prijímať najmenej nákladné opatrenia na znižovanie emisií.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2003/87/ES z 13. októbra 2003 o vytvorení systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v spoločenstve, a ktorou sa mení a dopĺňa smernica Rady 96/61/ES (Ú. v. EÚ L 275, 25.10.2003, s. 32 – 46)

Následné zmeny smernice 2003/87/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/853 z 30. mája 2018, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1257/2013, smernice Európskeho parlamentu a Rady 94/63/ES a 2009/31/ES a smernice Rady 86/278/EHS a 87/217/EHS, pokiaľ ide o procesné pravidlá týkajúce sa podávania správ v oblasti životného prostredia, a ktorým sa zrušuje smernica Rady 91/692/EHS (Ú. v. EÚ L 150, 14.6.2018, s. 155 – 161)

Rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/1814 zo 6. októbra 2015 o zriadení a prevádzke trhovej stabilizačnej rezervy systému obchodovania s emisnými kvótami skleníkových plynov v Únii a o zmene smernice 2003/87/ES (Ú. v. EÚ L 264, 9.10.2015, s. 1 – 5)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 03.10.2018

Top