EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Revidovaný štatút Zásobovacej agentúry Euratomu

Revidovaný štatút Zásobovacej agentúry Euratomu

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Rozhodnutie 2008/114/ES, Euratom, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu

Článok 52 zmluvy o Európskom spoločenstve pre atómovú energiu (Euratom)

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Rozhodnutím sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu (ESA), ktorá bola priamo zriadená Zmluvou o Euratome z roku 1957, s cieľom zohľadniť zvýšenie počtu krajín EÚ a tiež modernizovať finančné ustanovenia agentúry a zriadiť jej hlavné sídlo v Luxemburgu.

Právnym základom ESA je článok 52 Zmluvy o Európskom spoločenstve pre atómovú energiu (Euratom), ktorý má prostredníctvom spoločnej politiky zásobovania zaručiť pravidelné a vyrovnané zásobovanie používateľov v EÚ jadrovými materiálmi.

HLAVNÉ BODY

ESA je v EÚ orgánom zodpovedným za riadenie ponuky a dopytu:

 • nerastných rúd,
 • zdrojových materiálov (napríklad prírodného uránu),
 • osobitných štiepnych materiálov (napríklad obohateného uránu a plutónia).

ESA má výlučné právo „uzatvárať“ (t. j. spolupodpisovať) zmluvy týkajúce sa dodávok uvedených jadrových materiálov pochádzajúcich z EÚ aj z iných krajín. Podľa zmluvy o Euratome má tiež právo opcie na nadobúdanie jadrových materiálov.

ESA má právnu subjektivitu (t. j. je plnohodnotným nezávislým subjektom).

Ciele a úlohy

ESA:

 • dostáva všetky zmluvy týkajúce sa dodávok jadrových materiálov v EÚ a generálny riaditeľ ESA po ich posúdení rozhodne o pripojení alebo nepripojení spolupodpisu agentúry, ktorý je nevyhnutnou podmienkou ich platnosti,
 • oznamujú sa jej všetky zmluvy týkajúce sa služieb poskytovaných v jadrovom sektore.

ESA ďalej:

 • poskytuje EÚ odborné znalosti, informácie a poradenstvo o trhu s jadrovými materiálmi a súvisiacimi službami,
 • monitoruje jadrový trh a identifikuje trendy na trhu, ktoré by mohli ovplyvniť bezpečnosť dodávky jadrových materiálov a súvisiacich služieb pre EÚ,
 • každoročne uverejňuje správu o svojej činnosti v predchádzajúcom roku a pracovný program na nadchádzajúci rok a obidva dokumenty predkladá Európskemu parlamentu, Rade a Európskej komisii,
 • úzko spolupracuje so svojím poradným výborom.

ESA môže tiež vytvárať vlastné zásoby jadrových materiálov. Je pod dohľadom Komisie, ktorá jej má právo vydávať príkazy (t. j. pokyny) a vetovať jej rozhodnutia.

Právne postavenie a hlavné sídlo

ESA:

 • je nezisková,
 • sídli v Luxemburgu,
 • môže z vlastnej iniciatívy prijať akékoľvek ďalšie opatrenia týkajúce sa jej vnútornej organizácie na vykonávanie jej úloh v rámci EÚ aj mimo nej,
 • pôsobí s najširšou dostupnou právnou spôsobilosťou podľa právnych predpisov každej krajiny EÚ a môže najmä nadobúdať majetok alebo ním disponovať a môže byť účastníkom súdnych konaní.

Generálny riaditeľ a zamestnanci

Generálny riaditeľ ESA je zodpovedný za:

 • zabezpečenie vykonávania úloh agentúry,
 • uplatňovanie výlučného práva ESA na uzatváranie zmlúv o dodávkach jadrových materiálov a jej práva opcie,
 • každodennú správu a riadenie všetkých zdrojov agentúry,
 • pravidelné informovanie poradného výboru agentúry a jeho konzultovanie v príslušných záležitostiach,
 • prípravu návrhu odhadov príjmov a výdavkov ESA a plnenie jej rozpočtu,
 • realizáciu štúdií a vypracovanie správ (vrátane výročnej správy) v spolupráci s výborom a ich zasielanie Európskemu parlamentu, Rade alebo Komisii.

Generálny riaditeľ a zamestnanci ESA sú úradníkmi Európskej komisie a podliehajú bezpečnostnej previerke.

Finančné záležitosti

ESA:

Príjmy ESA pozostávajú v súčasnosti výlučne z príspevku EÚ.

Rozpočet ESA prijíma Komisia a stáva sa konečným po definitívnom prijatí všeobecného rozpočtu EÚ.

Po pristúpení Chorvátska k EÚ je kapitál ESA stanovený na 5 856 000 eur a člení sa na jednotlivé krajiny EÚ. Luxembursko a Malta sa nezúčastňujú.

Poradný výbor

V súlade so štatútom agentúry vyberá každá krajina EÚ (s výnimkou Luxemburska a Malty) do poradného výboru jedného až štyroch zástupcov. Členovia výboru sú vymenovaní na základe skúseností a odborných znalostí v oblasti obchodu s jadrovými materiálmi alebo výroby či regulácie jadrovej energie.

Výbor zvoláva generálny riaditeľ ESA obvykle dvakrát za rok. Musia sa s ním konzultovať dôležité rozhodnutia (o záležitostiach uvedených v štatúte ESA) predtým, než ich prijme generálny riaditeľ agentúry.

Výbor pomáha agentúre poskytovaním stanovísk, analýz a informácií.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od marca 2008 a jeho prepracované znenie po pristúpení Chorvátska od 1. júla 2013.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rozhodnutie Rady 2008/114/ES, Euratom z 12. februára 2008, ktorým sa ustanovuje štatút Zásobovacej agentúry Euratomu (Ú. v. EÚ L 41, 15.2.2008, s. 15 – 20)

Následné zmeny rozhodnutia 2008/114/ES, Euratom boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Konsolidované znenie Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu – Hlava II – Podpora pokroku v oblasti jadrovej energie – Kapitola 6 – Zásobovanie – Článok 52 (Ú. v. EÚ C 203, 7.6.2016, s. 24)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012 (Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1 – 222)

Posledná aktualizácia 11.09.2018

Top