EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Podpora využívania biomasy ako alternatívneho zdroja energie

Podpora využívania biomasy ako alternatívneho zdroja energie

Biomasa môže pomáhať v boji proti zmene klímy prostredníctvom znižovania emisií skleníkových plynov. Jej využívanie pri vykurovaní, výrobe elektrickej energie a ako paliva v doprave môže prispievať k rôznorodosti dodávok energie v Európskej únii (EÚ) a k tvorbe rastu a pracovných miest. V záujme účinnosti jej prínosu sa musí vyrábať udržateľným spôsobom.

AKT

Oznámenie Komisie - Akčný plán o biomase [KOM(2005) 628 v konečnom znení zo 7. decembra 2005].

SÚHRN

Biomasa môže pomáhať v boji proti zmene klímy prostredníctvom znižovania emisií skleníkových plynov. Jej využívanie pri vykurovaní, výrobe elektrickej energie a ako paliva v doprave môže prispievať k rôznorodosti dodávok energie v Európskej únii (EÚ) a k tvorbe rastu a pracovných miest. V záujme účinnosti jej prínosu sa musí vyrábať udržateľným spôsobom.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO OZNÁMENIA?

Stanovujú sa v ňom spôsoby rozsiahlejšieho rozvoja energie z biomasy prostredníctvom vytvorenia stimulov na jej využívanie a odstránenia prekážok jej výroby. Identifikujú sa opatrenia na podporu využívania biomasy vo vykurovaní, výrobe elektrickej energie a v doprave. Riešia sa otázky týkajúce sa dodávok, financovania a výskumu. Akčný plán bol prvým krokom na vyzdvihnutie významu tohto odvetvia.

HLAVNÉ BODY

Oznámenie viedlo k ďalším iniciatívam na podporu biopalív.

Kritéria udržateľnosti slúžia na zabezpečenie toho, aby sa využívaním biopalív zaručilo skutočné zníženie uhlíka a ochrana biodiverzity. Stanovuje sa v nich, že biopalivá:

  • musia dosiahnuť zníženie skleníkových plynov najmenej o 35 % v porovnaní s fosílnymi palivami. Tento podiel sa v roku 2017 zvýši na 50 %;
  • sa nemôžu pestovať v oblastiach, v ktorých sa už v minulosti vyskytovalo veľké množstvo uhlíka, ako sú mokrade a lesy;
  • sa nemôžu vyrábať zo surovín, ktoré boli získané z pôdy s veľkou biodiverzitou.

V dobrovoľných programoch sa overuje, či výrobcovia dodržiavajú kritériá udržateľnosti. Ak ich dodržiavajú, sú oprávnení na finančnú podporu alebo ich produkcia sa započítava do vnútroštátnych cieľov v oblasti obnoviteľnej energie.

Postupy vydávania povolení - praktické odporúčania sú zdrojom pomoci a poradenstva pre tvorcov projektov, MVO a verejné orgány, ktoré môžu využiť pri spracovaní žiadostí na povolenie výstavby elektrární využívajúcich biomasu.

Cieľom projektu European Advanced Biofuels Flightpath (Európska dráha letu vyspelých biopalív) je presadzovať biopalivá ako alternatívne palivo do lietadiel.

KONTEXT

Biomasa sa vyrába z organických materiálov, ako sú stromy, rastliny a poľnohospodársky a mestský odpad. Jej výroba zahŕňa celý reťazec činností, od pestovania plodín po konečnú konverziu energie. V roku 2012 biomasa a odpad predstavovali dve tretiny celkovej spotreby obnoviteľnej energie v EÚ.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o biomase.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie a o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc 2001/77/ES a 2003/30/ES (Ú. v. EÚ L 140, 5.6.2009, s. 16 - 62).

Zelená kniha - Európska stratégia pre udržateľnú, konkurencieschopnú a bezpečnú energiu [KOM(2006) 105 v konečnom znení z 8. marca 2006].

Posledná aktualizácia 12.08.2015

Top