EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Výbor pre hospodársku politiku EÚ

Výbor pre hospodársku politiku EÚ

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2000/604/ES – zloženie a stanovy výboru pre hospodársku politiku

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

 • Rozhodnutím sa potvrdzujú úlohy, zloženie, organizácia a prevádzka výboru pre hospodársku politiku Európskej únie (EÚ), ktorý bol pôvodne vytvorený v roku 1974.
 • Toto rozhodnutie nasledovalo po tom, ako sa hospodárska a menová únia (HMÚ) presunula do záverečnej etapy, v ktorej boli neodvolateľne stanovené výmenné kurzy a na trhoch výmenných kurzov a pre elektronické platby sa zaviedla jednotná mena euro.
 • Rozhodnutie bolo následne v roku 2003 zmenené s cieľom zohľadniť rozšírenie EÚ v roku 2004.

HLAVNÉ BODY

Práca výboru

 • Výbor bol zriadený s cieľom:
  • prispievať k činnosti Rady (a konkrétnejšie ministrov hospodárstva a finančných záležitostí EÚ – Ecofin) týkajúcej sa koordinácie hospodárskych politík a rozpočtov EÚ a krajín EÚ;
  • poskytovať rady Európskej komisii;
  • pripravovať niektoré práce Euroskupiny.
 • Výbor:
  • vykonáva hospodárske analýzy;
  • predstavuje stanoviská k metodológiám;
  • vedie prípravu práce Rady týkajúcej sa európskeho semestra vrátane vydávania politických odporúčaní pre krajiny EÚ na základe návrhov Komisie;
  • vydáva politické odporúčania, ako sú napríklad všeobecné pokyny pre hospodársku politiku, ktoré sú určené na zlepšenie tvorby pracovných miest a potenciálu rastu v EÚ;
  • podieľa sa na postupe mnohostranného sledovania národných hospodárskych politík vykonávaním pravidelných posudkov štrukturálnych reforiem krajín EÚ;
  • poskytuje politické poradenstvo týkajúce sa časti Investičného plánu pre Európu, ktorého cieľom je odstrániť regulačné prekážky investovania na vnútroštátnej úrovni, ako aj na úrovni EÚ.
 • Výbor sa konkrétne zameriava na:
 • Výbor podporuje prácu hospodárskeho a finančného výboru. Zahŕňa to okrem iného sledovanie krátkodobého a strednodobého makroekonomického vývoja na úrovni EÚ, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Poskytuje analýzu a stanoviská k vzájomnému pôsobeniu medzi štrukturálnymi a makroekonomickými politikami a k vývoju miezd.
 • Zároveň slúži ako fórum pre technické makroekonomické diskusie s Európskou centrálnou bankou (ECB), hospodárskym a finančným výborom, výborom pre zamestnanosť, Komisiou a sociálnymi partnermi.

Zloženie a fungovanie

 • Každá krajina EÚ má dvoch zástupcov a Komisia a ECB majú tiež po dvoch zástupcoch.
 • Keď výbor zasadá vo forme Euroskupiny, skladá sa zo zástupcov Komisie, ECB a krajín, ktorých menou je euro.
 • Predseda je volený každé dva roky a prácu výboru podporuje sekretariát.
 • Zasadnutia sú dôverné, správy a stanoviská sú však bežne verejne prístupné.
 • Ak stanoviská alebo správy výboru podliehajú hlasovaniu, musí ich prijať väčšina členov. Výbor musí tiež predkladať správy o menšinových alebo odlišných názoroch vyjadrených počas diskusie.
 • Ak sa správy týkajú otázok, ku ktorým môže následne Rada prijať rozhodnutie, členovia z centrálnych bánk a Komisie sa zúčastnia na hlasovaní.
 • Výbor zriadil niekoľko pracovných skupín, ktoré skúmajú konkrétne otázky:

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 12. októbra 2000.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady 2000/604/ES z 29. septembra 2000 o zložení a stanovách výboru pre hospodársku politiku (Ú. v. ES L 257, 11.10.2000, s. 28 – 31)

Následné zmeny rozhodnutia 2000/604/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 11.04.2017

Top