EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Uznesenie Európskej rady o koordinácii hospodárskej politiky

Uznesenie Európskej rady o koordinácii hospodárskej politiky

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Uznesenie Európskej rady o koordinácii hospodárskej politiky v HMÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO UZNESENIA?

 • Preukazuje sa ním formálny záväzok Európskej Rady na dodržiavanie ustanovení Zmluvy, pokiaľ ide o dohľad a koordináciu hospodárskych politík.
 • Zároveň sa ním posilňuje praktická koordinácia, či už medzi krajinami Európskej únie (EÚ), ktoré majú spoločnú jednotnú menu (okrem iného zriadením neformálnej Euroskupiny), ako aj medzi krajinami, ktoré sa nezúčastňujú.

HLAVNÉ BODY

 • Krajiny eurozóny budú mať spoločnú jednotnú menovú politiku a jednotný výmenný kurz, zatiaľ čo ostatné hľadiská hospodárskej politiky zostanú vnútroštátnymi otázkami. Koordinácia hospodárskych politík medzi krajinami eurozóny bude potrebná v miere, do akej vnútroštátny hospodársky vývoj ovplyvňuje menové podmienky v eurozóne.
 • Všetky krajiny EÚ vrátane krajín mimo eurozóny (Dánsko, Švédsko a Spojené kráľovstvo (1)) musia byť zahrnuté do koordinácie hospodárskych politík, keďže všetky sa zúčastňujú na jednotnom trhu, a takisto sa môžu zapojiť do mechanizmu výmenných kurzov.
 • Posilnený dohľad a koordinácia by sa mali vzťahovať na tieto oblasti:
  • makroekonomický vývoj v krajinách EÚ a vývoj výmenného kurzu eura;
  • rozpočtové pozície a politiky;
  • štrukturálne politiky na trhu práce, produktov a služieb, ako aj v oblasti nákladov a cenových trendov.
 • Pri koordinácii sa musí dodržiavať zásada subsidiarity.
 • Na zabezpečenie hladkého fungovania hospodárskej a menovej únie (HMÚ) by všeobecné usmernenia pre hospodárske politiky mali poskytovať konkrétnejšie usmernenia pre jednotlivé krajiny a viac sa zameriavať na opatrenia na zlepšenie rastového potenciálu a tvorbu pracovných miest.
 • Krajiny EÚ by sa mali zaviazať k ucelenej a rýchlej výmene informácií o hospodárskom vývoji a politických úmysloch s cezhraničným vplyvom, a to aj vtedy, ak nehrozí zhoršenie rozpočtovej situácie. Rada by sa mala viac zaoberať poskytovaním odporúčaní krajinám, ktorých hospodárske politiky nie sú v súlade so všeobecnými usmerneniami.
 • Rada pre hospodárske a finančné záležitosti (ECOFIN) zastáva rozhodujúcu pozíciu uprostred hospodárskej koordinácie a rozhodovacieho postupu. Vždy, keď sa riešia záležitosti spoločného záujmu, budú o nich diskutovať ministri všetkých krajín EÚ. Ministri krajín, ktoré patria do eurozóny, sa však môžu neformálne stretávať medzi sebou, aby diskutovali o otázkach týkajúcich sa ich osobitných spoločných povinností v oblasti jednotnej meny (toto zoskupenie ministrov sa zvyčajne stretáva deň pred zasadnutím rady ECOFIN).
 • Keďže Rada musí monitorovať vývoj výmenného kurzu eura, je dôležité, aby bola schopná vymieňať si názory a informácie s Európskou centrálnou bankou (ECB). Za výnimočných okolností môže formulovať všeobecné usmernenia pre politiku výmenného kurzu v súvislosti s menami mimo EÚ. Musia dodržiavať nezávislosť Európskeho systému centrálnych bánk (ESCB) a byť v súlade s prvoradým cieľom ESCB, ktorým je zachovanie cenovej stability.
 • Rada by mala rozhodnúť o pozícii EÚ v otázkach mimoriadneho významu pre HMÚ, v súvislosti s dvojstrannými vzťahmi s krajinami mimo EÚ a postupmi medzinárodných organizácií alebo neformálnych medzinárodných zoskupení. Do hlasovania sa budú zapájať len krajiny eurozóny.
 • Rada a Európska centrálna banka budú zastupovať EÚ na medzinárodnej úrovni v súlade s pridelením právomocí stanovených v Zmluve. V záležitostiach hospodárskej politiky okrem menovej politiky a politiky výmenných kurzov by krajiny EÚ mali aj naďalej prezentovať svoje politiky mimo rámca Spoločenstva, pričom by mali plne prihliadať na záujem EÚ.
 • Zastúpenie v medzinárodných organizáciách by malo prihliadať na pravidlá danej organizácie. Napríklad len krajiny môžu byť členmi Medzinárodného menového fondu.
 • Vzhľadom na pridelenie zodpovedností ustanovených v Zmluve si harmonický hospodársky rozvoj EÚ bude vyžadovať nepretržitý dialóg medzi Radou a ECB so zahrnutím Európskej komisie a s dodržiavaním všetkých hľadísk nezávislosti ESCB.
 • Hospodársky a finančný výbor bude poskytovať rámec, v ktorom sa bude dialóg pripravovať a vykonávať na úrovni riadiacich pracovníkov.

HLAVNÝ DOKUMENT

Uznesenie Európskej rady z 13. decembra 1997 o koordinácii hospodárskej politiky v 3. fáze HMÚ a o článkoch zmluvy 109 a 109b Zmluvy o ES (Ú. v. ES C 35, 2.2.1998, s. 1 – 4)

Posledná aktualizácia 21.02.2017(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).

Top