Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nápravná časť – postup pri nadmernom schodku

Nápravná časť – postup pri nadmernom schodku

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie Rady (ES) č. 1467/97 – urýchľovanie a objasňovanie vykonania postupu pri nadmernom schodku

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Pakt stability a rastu (SGP) je základným kameňom rozpočtovej disciplíny EÚ. Nápravná časť paktu upravuje postup pri nadmernom schodku (EDP), v ktorom sa presadzuje rýchla náprava nadmerne vysokých deficitov verejných financií alebo nadmerne vysokého verejného dlhu.

Cieľom nariadenia je objasniť a urýchliť postup pri EDP podľa článku 126 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

Keď niektorá krajina EÚ nebude rešpektovať rozpočtovú disciplínu požadovanú Paktom stability a rastu, môže sa na ňu uplatniť postup pri nadmernom schodku, ktorý zahŕňa niekoľko krokov.

HLAVNÉ BODY

Začatie postupu

Podľa Paktu stability a rastu sa postup pri nadmernom schodku spúšťa na základe kritérií deficitu a dlhu:

  • kritérium deficitu: celkový schodok verejných financií sa považuje za nadmerný, ak presiahne referenčnú hodnotu 3 % hrubého domáceho produktu (HDP) v trhových cenách; alebo
  • kritérium dlhu: dlh je vyšší ako 60 % HDP a počas posledných troch rokov sa nesplnil cieľ zníženia dlhu o 1/20 ročne.

Fázy postupu

  • Pre krajinu EÚ, ktorej deficit alebo dlh prekročí stanovené limity, Európska komisia pripraví správu, v ktorej vyhodnotí, či sa má alebo nemá začať postup pri nadmernom schodku.
  • Ak sa Komisia domnieva, že deficit je nadmerný, pošle oznámenie danej krajine a informuje Radu.
  • Rada na návrh Komisie rozhodne kvalifikovanou väčšinou, či je schodok nadmerný, pričom zohľadní pripomienky dotknutej krajiny.
  • Ak Rada rozhodne, že schodok je nadmerný, vydá krajine odporúčania a predpíše jej maximálnu lehotu, aby prijala účinné opatrenia (tri alebo šesť mesiacov).
  • Ak krajina trvá na tom, že odporúčania nevykoná, môže Rada rozhodnúť o vydaní formálnej výzvy na prijatie opatrení s cieľom znížiť deficit v stanovenej lehote.
  • Ak krajina nevyhovie rozhodnutiam Rady, Rada môže rozhodnúť o uložení sankcií.

Sankcie

V prípade nezníženia schodku sa uložia sankcie. V prípade krajín eurozóny sa tieto sankcie ukladajú postupne, počínajúc:

  • povinnosťou zložiť Komisii úročený vklad vo výške 0,2 % HDP v preventívnej fáze;
  • povinnosťou zložiť neúročený vklad vo výške 0,2 % HDP v nápravnej fáze. Tento vklad sa zmení na pokutu vo výške až 0,5 % HDP, ak nedôjde k splneniu odporúčaní na odstránenie nadmerného schodku.

Okrem toho sa na všetky krajiny EÚ (okrem Spojeného kráľovstva) môže uplatniť pozastavenie záväzkov alebo platieb zo štrukturálnych a investičných fondov EÚ. Postihy sa ukladajú aj v prípade manipulovania so štatistikami.

Systém hlasovania

Rozhodnutia o väčšine sankcií v rámci postupu pri nadmernom schodku sa prijímajú podľa pravidla obrátenej kvalifikovanej väčšiny. To znamená, že pokuta sa považuje za prijatú, pokiaľ Rada nerozhodne kvalifikovanou väčšinou o jej zamietnutí.

Okrem toho 25 krajín, ktoré podpísali Zmluvu o stabilite, koordinácii a správe, súhlasilo s uplatňovaním hlasovania obrátenou kvalifikovanou väčšinou už v skoršej fáze v postupu, napríklad pri rozhodovaní o tom, či sa na krajinu EÚ uplatní postup pri nadmernom schodku.

Flexibilita Paktu stability a rastu

V januári 2015 Komisia vydala oznámenie s usmernením pre krajiny EÚ o tom, ako čo najlepšie využiť flexibilitu v rámci existujúcich pravidiel Paktu stability a rastu, s cieľom podporiť účinné vykonávanie štrukturálnych reforiem, posilniť investície a lepšie zohľadniť hospodársku situáciu v jednotlivých krajinách EÚ.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 1. januára 1999.

KONTEXT

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 1467/97 zo 7. júla 1997 o urýchľovaní a objasňovaní vykonania postupu pri nadmernom schodku (Ú. v. ES L 209, 2.8.1997, s. 6 – 11)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1467/97 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1173/2011 zo 16. novembra 2011 o účinnom presadzovaní rozpočtového dohľadu v eurozóne (Ú. v. EÚ L 306, 23.11.2011, s. 1 – 7)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu, Rade, Európskej centrálnej banke, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru, Výboru regiónov a Európskej investičnej banke: Optimálne využívanie flexibility v rámci existujúcich pravidiel paktu stability a rastu [COM(2015) 12 final z 13. januára 2015]

Posledná aktualizácia 22.02.2016

Top