EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vnútorný trh a štátna pomoc – služby vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Nariadenie, nazývané tiež nariadenie o záväzku vyplývajúcom zo služieb vo verejnom záujme, stanovuje podmienky, za ktorých môžu orgány verejnej správy poskytovateľom dopravy poskytovať úhradu alebo udeliť výlučné práva na poskytovanie služieb verejnej dopravy, ktoré sú vo všeobecnom záujme ale ktoré by inak neboli komerčne udržateľné. Ustanovením záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme chcú orgány zabezpečiť cestujúcim prístup k bezpečným, efektívnym, príťažlivým a kvalitným službám vo verejnom záujme v osobnej doprave.
 • Zrušuje sa ním nariadenie (EHS) č. 1191/69 a nariadenie (EHS) č. 1107/70. Naposledy bolo upravené nariadením (EÚ) 2016/2338.

HLAVNÉ BODY

V nariadení o záväzku vyplývajúcom zo služieb vo verejnom záujme sa stanovuje:

 • povinnosť orgánov uzavrieť zmluvy o službách vo verejnom záujme pri
  • udeľovaní výlučných práv, ktoré oprávňujú poskytovateľa verejnej dopravy poskytovať určité služby vo verejnom záujme v osobnej doprave na určitej trase, sieti alebo v určitej oblasti s vylúčením všetkých ostatných poskytovateľov, a/alebo
  • poskytovaní úhrady poskytovateľom verejnej dopravy na pokrytie nákladov vynaložených na plnenie záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme,
 • pravidlá,, podľa ktorých sa musia zadávať zmluvy o službách vo verejnom záujme,
 • pravidlá, podľa ktorých sa vypočíta výška úhrady.

Rozsah pôsobnosti

Nariadenie sa uplatňuje na služby vo verejnom záujme v autobusovej a železničnej osobnej doprave. Krajiny EÚ ho však môžu uplatňovať aj na služby vo verejnom záujme v osobnej vnútrozemskej vodnej doprave a doprave vo vnútroštátnych morských vodách.

Zmluvy o službách vo verejnom záujme a všeobecné pravidlá

 • Orgán zodpovedný za danú oblasť musí uzavrieť zmluvu o službách vo verejnom záujme, v ktorej poskytovateľovi udelí výlučné právo a/alebo poskytne úhradu výmenou za poskytovanie služieb vo verejnom záujme.
 • Prostredníctvom všeobecných pravidiel, ktoré sa vzťahujú na všetkých poskytovateľov bez diskriminácie, je tiež možné uložiť maximálne výšky tarify pre všetkých cestujúcich alebo pre niektoré kategórie cestujúcich.
 • Orgán poskytuje úhradu ako kompenzáciu vplyvu záväzkov vyplývajúcich zo služieb vo verejnom záujme na náklady a výnosy poskytovateľa.
 • Zmluvy o službách vo verejnom záujme (a všeobecné pravidlá) vymedzujú:
  • záväzky vyplývajúce zo služieb vo verejnom záujme, ktoré sa majú plniť,
  • pravidlá pre výpočet úhrady a povahu a rozsah prípadných výlučných práv,
  • zabránenie nadmernej úhrade,
  • spôsob, akým sa majú stanoviť náklady spojené s poskytovaním služieb (náklady na zamestnancov, vozový park, údržbu atď.),
  • spôsob, akým sa majú rozdeliť výnosy z predaja prepravných dokladov (či si ich má poskytovateľ ponechať, vrátiť ich orgánu alebo si ich s ním rozdeliť).
 • Doba platnosti zmlúv o službách vo verejnom záujme nesmie presiahnuť 10 rokov pre autobusové a autokarové služby a 15 rokov pre služby v železničnej alebo inej koľajovej doprave.

Zadávanie zmlúv o službách vo verejnom záujme

 • Zmluvy o službách vo verejnom záujme sa musia zadávať v súlade s pravidlami tohto nariadenia. Na zadávanie určitých služieb v autobusovej alebo električkovej osobnej doprave sa však uplatňujú postupy verejného obstarávania zo smerníc 2014/25/ES (pozri zhrnutie Verejné obstarávanie – pravidlá pre odvetvia vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb) a 2014/24/ES (pozri zhrnutie Verejné zákazky – stanovenie jasných základných pravidiel).
 • Všeobecne platí, že príslušné orgány musia zadávať zmluvy o službách vo verejnom záujme na základe transparentných a nediskriminačných verejných súťaží.
 • Povinnosť zadávať zmluvy na základe verejnej súťaže sa neuplatňuje:
  • v prípade, že miestny orgán poskytuje služby verejnej dopravy sám alebo ich zverí internému poskytovateľovi dopravy (samostatnému orgánu, nad ktorým má miestny orgán podobnú kontrolu ako nad niektorým zo svojich vlastných oddelení),
  • v prípade neveľkého objemu zmluvy
   • s priemernou odhadovanou ročnou hodnotou menej ako 1 milión eur alebo
   • menej ako 300 000 kilometrov služieb vo verejnom záujme v osobnej doprave,
  • v prípade, že sa prijímajú núdzové opatrenia alebo sa zmluvy ukladajú ako odpoveď na skutočné alebo potenciálne prerušenie služby.

Zmluvy o službách vo verejnom záujme v odvetví železničnej dopravy

Toto nariadenie bolo zmenené nariadením (EÚ) 2016/2338 tak, že bola zavedená zásada zadávania zmlúv o službách vo verejnom záujme na základe verejnej súťaže aj v odvetví železničnej dopravy, ktoré bolo predtým vylúčené. S cieľom umožniť orgánom a poskytovateľom, aby sa prispôsobili novým pravidlám, boli povolené dlhé prechodné obdobia.

Priame zadávanie zmlúv v oblasti železničnej dopravy je stále možné za výnimočných a podrobne vymedzených okolností, najmä v prípade, že:

 • je opodstatnené vzhľadom na štrukturálne a geografické charakteristiky trhu a siete (veľkosť, vlastnosti dopytu, zložitosť siete, technická a geografická izolovanosť, druh služieb) a
 • viedlo by k zvýšeniu kvality služieb alebo nákladovej efektívnosti alebo obidvom týmto aspektom v porovnaní s predchádzajúcou zmluvou,
 • objem zmluvy je neveľký
  • s priemernou odhadovanou ročnou hodnotou menej ako 7,5 milióna eur ročne alebo
  • menej ako 500 000 kilometrov.

Prechodné obdobie

Nepodmienené priame zadávanie zmlúv o službách vo verejnom záujme v železničnej doprave už nebude možné od 25. decembra 2023.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 3. decembra 2009, okrem článku 5 o zadávaní zmlúv o službách vo verejnom záujme, ktorý sa uplatňuje od 3. decembra 2019.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a 1107/70 (Ú. v. EÚ L 315, 3.12.2007, s. 1 – 13)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1370/2007 boli zapracované do pôvodného dokumentu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1 – 64)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65 – 242)

Pozri konsolidované znenie.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/25/EÚ z 26. februára 2014 o obstarávaní vykonávanom subjektmi pôsobiacimi v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb a o zrušení smernice 2004/17/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 243 – 374)

Pozri konsolidované znenie.

Oznámenie Komisie o výkladových usmerneniach týkajúcich sa nariadenia (ES) č. 1370/2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave (Ú. v. EÚ L 92, 29.3.2014, s. 1 – 21)

Posledná aktualizácia 01.10.2019

Top