EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nová generácia európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)

Nová generácia európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 219/2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR)

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Zakladá sa v ňom projekt SESAR (výskum riadenia letovej prevádzky jednotného európskeho neba).
 • Cieľom projektu SESAR je zlepšiť výkonnosť riadenia letovej prevádzky prostredníctvom modernizácie a harmonizácie európskych systémov riadenia letovej prevádzky. V tomto záujme sa vymedzujú, rozvíjajú, schvaľujú a zavádzajú inovačné technologické a prevádzkové riešenia v oblasti riadenia letovej prevádzky.
 • Spoločný podnik SESAR je verejno-súkromné partnerstvo, ktorému bola zverená fáza vývoja projektu SESAR. Podnik založili v roku 2007 Európska únia a Eurocontrol, čo je Európska organizácia pre bezpečnosť letovej prevádzky.

HLAVNÉ BODY O SPOLOČNOM PODNIKU SESAR

 • Je to spoločný podnik, ktorému bola zverená fáza vývoja projektu SESAR. Tento projekt je technologickou súčasťou (výskum a vývoj) iniciatívy Jednotné európske nebo, teda balíka opatrení EÚ na uspokojenie budúcej kapacity a potrieb v oblasti leteckej bezpečnosti.
 • Do roku 2035 má za úlohu zabezpečiť EÚ vysokovýkonnú infraštruktúru riadenia letovej prevádzky v súlade s akčným plánom riadenia letovej prevádzky. Zámerom je umožniť bezpečnejšiu leteckú dopravu, ktorá bude šetrnejšia k životnému prostrediu a účinnejšia, teda sa zabezpečí viac priamych letov, menej paliva a menej meškaní.
 • Do plánu sa zapája Európska komisia, Eurocontrol, poskytovatelia navigačných služieb, organizácie zastupujúce cestujúcich v leteckej doprave, používatelia vzdušného priestoru, regulátori, prevádzkovatelia letísk, zamestnanci leteckých dopravcov, letísk a letových navigačných služieb, vedci a výrobcovia vybavenia (zhruba 3 000 odborníkov). Spoločný podnik je orgánom EÚ, ktorý bol zriadený na tento účel podľa článku 187 Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
 • Vypracoval už akčný plán riadenia letovej prevádzky (ktorý bol aktualizovaný v roku 2012 a 2015), v ktorom sa vymedzuje obsah, plány vývoja a zavádzania v súvislosti s ďalšou generáciou systémov riadenia letovej prevádzky.
 • Upravuje postupy na poskytovanie grantov pre svojich členov v súlade s pravidlami účasti na rámcovom programe EÚ v oblasti výskumu a vývoja Horizont 2020 v nadväznosti na jeho rozšírenie v roku 2014.

Doposiaľ spoločný podnik SESAR zaznamenal tieto úspechy:

 • prvý let na svete v štvorrozmernom formáte (3D + čas) s cieľom zlepšiť výmenu informácií medzi koncovými bodmi na dráhe letu;
 • komplexný súbor nástrojov na zlepšenie bezpečnosti na vzletových a pristávacích dráhach na letisku a
 • voľné smerovanie s cieľom znížiť emisie z letov a palív.

Od roku 2014 sa výskumný a inovačný program spoločného podniku SESAR zameriava na tieto oblasti:

 • optimalizácie sieťovej služby riadenia letovej prevádzky;
 • pokročilé služby letovej prevádzky;
 • vysokovýkonné letiskové operácie;
 • pokročilá, integrovaná a racionalizovaná letecká infraštruktúra.

Financovanie

Príspevok EÚ na fázu rozvoja SESAR je 700 miliónov EUR v rámci programu TEN-T a 7. rámcového programu, ktoré sú doplnené o 585 miliónov EUR z programu Horizont 2020. V záujme zohľadnenia obdobia vykonávania programu Horizont 2020 sa všetky výzvy na predloženie návrhov v rámci spoločného podniku SESAR musia zverejniť do 31. decembra 2020.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Účinnosť nadobudlo 3. marca 2007.

KONTEXT

V nariadení Rady (ES) č. 219/2007sa zriadil spoločný podnik SESAR. Nariadenie bolo dvakrát pozmenené, v roku 2008 (nariadenie (ES) č. 1361/2008) a znova v roku 2014 (nariadenie (EÚ) č. 721/2014), keď sa trvanie spoločného podniku SESAR predĺžilo do roku 2024.

AKT

Nariadenie Rady (ES) č. 219/2007 z 27. februára 2007 o založení spoločného podniku na vývoj novej generácie európskeho systému riadenia letovej prevádzky (SESAR) (Ú. v. EÚ L 64, 2.3.2007, s. 1 – 11)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 219/2007 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na referenčné účely.

Posledná aktualizácia 08.02.2016

Top