EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Montrealský dohovor o zodpovednosti leteckých dopravcov

Montrealský dohovor o zodpovednosti leteckých dopravcov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rozhodnutie 2001/539/ES o uzavretí Montrealského dohovoru Európskym spoločenstvom

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montrealský dohovor)

AKÝ JE CIEĽ TOHTO DOHOVORU A ROZHODNUTIA?

 • Cieľom dohovoru je zaviesť jednotné právne predpisy upravujúce zodpovednosť leteckého dopravcu v prípade škody spôsobenej cestujúcim alebo v prípade poškodenia batožiny alebo tovaru pri medzinárodnej doprave.
 • Rozhodnutím sa uzatvára dohovor v mene Európskeho spoločenstva (dnešnej EÚ).

HLAVNÉ BODY

V dohovore sa zavádzajú komplexné právne zásady a pravidlá, pričom najdôležitejšie sú:

 • zásada neobmedzenej zodpovednosti leteckého dopravcu za škodu v prípade telesnej ujmy; rozdeľuje sa na dve úrovne:
  • prvá úroveň je prísna zodpovednosť dopravcov v prípade škôd do výšky 100 000 SDR (zvláštne práva čerpania, ako ich vymedzuje Medzinárodný menový fond, t. j. približne 120 000 EUR),
  • v prípade presiahnutia tejto sumy ide o druhú úroveň zodpovednosti na základe predpokladaného zavinenia dopravcu, ktorej sa môže vyhnúť iba tak, že preukáže, že nebolo spôsobené jeho pričinením (dôkazné bremeno je na dopravcovi),
 • zásada vyplácania zálohových platieb, v prípade telesnej ujmy, ktoré umožnia obetiam alebo osobám oprávneným na náhradu škody pokryť ich bezprostredné finančné potreby,
 • možnosť obete alebo osôb oprávnených na náhradu škody podať žalobu na súde v mieste hlavného bydliska cestujúceho,
 • zvýšenie limitov zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade oneskorenia a v prípade poškodenia batožiny (oneskorenie, strata alebo poškodenie),
 • modernizácia prepravných dokladov (elektronické letenky),
 • objasnenie pravidiel týkajúcich sa príslušnej zodpovednosti zmluvného dopravcu (letecký dopravca, ktorého meno alebo kód je na letenke) a skutočného dopravcu (dopravca vykonávajúci let nemusí byť ten istý ako zmluvný letecký dopravca),
 • všeobecné zavedenie povinnosti leteckých dopravcov mať primerané poistenie,
 • zavedenie tzv. „regionálnej“ doložky, ktorou sa umožňuje organizáciám hospodárskej integrácie, ako je EÚ, pristúpiť k dohovoru.

V roku 1997 EÚ prijala nariadenie (ES) č. 2027/97 (o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd), ktorým sa leteckým dopravcom EÚ ukladá neobmedzená zodpovednosť v prípade smrti alebo zranenia cestujúcich. Nariadením (ES) č. 889/2002 sa mení nariadenie (ES) č. 2027/97 a uplatňujú sa pravidlá Montrealského dohovoru na všetky vnútroštátne alebo medzinárodné lety prevádzkované leteckými dopravcami EÚ.

ODKEDY SA DOHOVOR A ROZHODNUTIE UPLATŇUJÚ?

Montrealský dohovor je účinný od 4. novembra 2003. Rozhodnutie sa uplatňuje od 5. apríla 2001.

KONTEXT

Neprimeranosť Varšavského dohovoru z roku 1929, ktorým sa riadila zodpovednosť leteckých prepravcov v prípade úmrtia alebo zranenia, a jeho následných revízií viedla k potrebe zmodernizovať a zjednotiť pravidlá v oblasti zodpovednosti.

V máji 1999 zmluvné štáty Medzinárodnej organizácie civilného letectva dojednali dohodu o modernizácii pravidiel Varšavského dohovoru, pričom ich upravili do jedného právneho nástroja, ktorým sa zabezpečuje primeraná úroveň náhrady v prípade škody spôsobenej cestujúcim počas medzinárodnej leteckej dopravy.

Viac informácií:

HLAVNÝ DOKUMENT

Rozhodnutie Rady 2001/539/ES z 5. apríla 2001 o uzavretí Európskym spoločenstvom dohovoru o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montrealský dohovor) (Ú. v. ES L 194, 18.7.2001, s. 38)

Dohovor o zjednotení niektorých pravidiel pre medzinárodnú leteckú dopravu (Montrealský dohovor) (Ú. v. ES L 194, 18.7.2001, s. 39 – 49)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Rady (ES) č. 2027/97 z 9. októbra 1997 o zodpovednosti leteckého dopravcu v prípade nehôd (Ú. v. ES J L 285, 17.10.1997, s. 1 – 3)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 2027/97 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 31.07.2018

Top