EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prístavná infraštruktúra: zvýšenie bezpečnosti prístavov

Prístavná infraštruktúra: zvýšenie bezpečnosti prístavov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2005/65/ES o zvýšení bezpečnosti prístavov

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • Hlavným cieľom smernice je zaviesť opatrenia na zlepšenie bezpečnosti prístavov Európskej únie (EÚ) voči hrozbám narušení bezpečnosti. Aby sa to dosiahlo, je cieľom smernice ustanoviť rámec EÚ na zaručenie vysokej a porovnateľnej úrovne bezpečnosti vo všetkých prístavoch EÚ. Rámec budú tvoriť spoločné základné pravidlá pre opatrenia pre bezpečnosť prístavov, mechanizmus vykonávania týchto pravidiel a primerané mechanizmy monitorovania súladu s nimi.
 • Touto smernicou sa dopĺňa nariadenie (ES) č. 725/2004 o bezpečnosti lodí a prístavných zariadení a opatrenia stanovené Komisiou v máji 2003 [KOM(2003) 229 v konečnom znení]. Spolu vytvárajú potrebný rámec na ochranu celého logistického reťazca v námornej doprave (od lode po prístav, rozhranie medzi loďou a prístavom a celú oblasť prístavu) pred rizikom protiprávnych útokov na území EÚ.

HLAVNÉ BODY

Rozsah pôsobnosti

Smernica sa uplatňuje na ľudí, infraštruktúru a zariadenia (vrátane dopravných prostriedkov) v prístavoch a priľahlých oblastiach.

Úrad pre bezpečnosť prístavu a plány bezpečnosti

 • Krajiny EÚ musia pre každý prístav určiť úrad pre bezpečnosť prístavu. Úrad pre bezpečnosť prístavu môže byť určený pre viac ako jeden prístav. Tento úrad je zodpovedný za identifikáciu a prijatie potrebných bezpečnostných opatrení v prístave v súlade s hodnoteniami a plánmi bezpečnosti prístavov.
 • Krajiny EÚ musia zabezpečiť vypracovanie, udržiavanie a aktualizáciu plánov bezpečnosti prístavov s podrobným opisom opatrení prijatých na zvýšenie bezpečnosti prístavu (napríklad podmienky prístupu do prístavov alebo opatrenia uplatňované na batožinu a náklad). Krajiny EÚ tiež musia monitorovať plány bezpečnosti a ich vykonávanie a stanoviť sankcie za ich nedodržanie.

Bezpečnostné úrovne

 • Jednotlivé bezpečnostné úrovne sú stanovené podľa vnímaného rizika (normálne, zvýšené alebo bezprostredná hrozba) takto:
  • bezpečnostná úroveň 1: úroveň, pri ktorej sa musia dodržiavať minimálne ochranné bezpečnostné opatrenia po celý čas,
  • bezpečnostná úroveň 2: úroveň, pri ktorej sa musia dodržiavať primerané dodatočné ochranné bezpečnostné opatrenia určitý čas v dôsledku zvýšeného rizika narušenia bezpečnosti,
  • bezpečnostná úroveň 3: úroveň, pri ktorej sa musia dodržiavať ďalšie špecifické ochranné bezpečnostné opatrenia počas vymedzeného času, keď je narušenie bezpečnosti pravdepodobné, aj keď nemožno určiť špecifický cieľ.
 • Členské štáty musia oznámiť platnú bezpečnostnú úroveň pre každý prístav, ako aj všetky zmeny bezpečnostnej úrovne.

Bezpečnostný dôstojník prístavu

Krajiny EÚ musia v každom prístave schváliť bezpečnostného dôstojníka.

Ak je to možné, každý prístav má mať iného bezpečnostného dôstojníka prístavu. Ak je to však potrebné, môže mať niekoľko prístavov spoločného bezpečnostného dôstojníka.

Títo dôstojníci konajú ako kontaktný bod pre záležitosti súvisiace s bezpečnosťou prístavov a majú mať dostatočnú právomoc a miestne znalosti na to, aby primerane zabezpečili a koordinovali ustanovenie, aktualizáciu a sledovanie hodnotení bezpečnosti prístavov a plánov bezpečnosti prístavov.

Preskúmania

Krajiny EÚ musia zabezpečiť preskúmanie hodnotení bezpečnosti prístavov a plánov bezpečnosti prístavov vždy, keď nastanú zmeny relevantné z hľadiska bezpečnosti, a aspoň raz za päť rokov.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 15. decembra 2005 a do vnútroštátnych právnych predpisov krajín EÚ mala byť transponovaná do 15. júna 2007.

KONTEXT

Po prepuknutí ochorenia COVID-19 a zavedení opatrení na boj s dôsledkami krízy Európska komisia prijala:

Oznámenie Komisie – Usmernenia o ochrane zdravia, repatriácii a cestovných službách pre námorníkov a ďalšie osoby na palube lodí.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/65/ES z 26. októbra 2005 o zvýšení bezpečnosti prístavov (Ú. v. EÚ L 310, 25.11.2005, s. 28 – 39)

Následné zmeny smernice 2005/65/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie Rade a Európskemu parlamentu – Hodnotiaca správa o vykonávaní smernice o zvýšení bezpečnosti prístavov [KOM(2009)002 v konečnom znení, 20.1.2009]

Nariadenie Komisie (ES) č. 324/2008 z 9. apríla 2008 o stanovení upravených postupov vykonávania inšpekcií Komisie v oblasti námornej bezpečnosti (Ú. v. EÚ L 98, 10.4.2008, s. 5 – 10)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 04.05.2020

Top