EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Práva osôb so zníženou pohyblivosťou – letecká doprava

Práva osôb so zníženou pohyblivosťou – letecká doprava

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1107/2006 – práva zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

  • Leteckým dopravcom sa ním zakazuje odmietnuť rezerváciu alebo vstup cestujúcich na palubu z dôvodu ich zníženej pohyblivosti alebo zdravotného postihnutia*.
  • Zároveň sa ním zabezpečuje, aby sa týmto cestujúcim poskytla bezplatná pomoc s cieľom umožniť im používať leteckú dopravu na rovnakom základe ako ostatní cestujúci.

HLAVNÉ BODY

Výnimky a osobitné podmienky

Za určitých okolností môže letecký dopravca, jeho zástupca alebo prevádzkovateľ zájazdu odmietnuť prijať rezerváciu alebo nástup na palubu osobe so zníženou pohyblivosťou alebo zdravotným postihnutím:

  • aby sa splnili platné bezpečnostné požiadavky určené právnymi predpismi (s cieľom splniť tieto bezpečnostné požiadavky môže tiež dopravca požiadať túto osobu, aby ju sprevádzala ďalšia osoba, ktorá je schopná poskytnúť pomoc);
  • ak veľkosť lietadla alebo jeho dverí fyzicky nedovoľuje nástup alebo prepravu takejto osoby.

V ktorejkoľvek z týchto situácií musí byť dotknutá osoba ihneď informovaná o dôvodoch. Musí sa vyvinúť primerané úsilie s cieľom ponúknuť danej osobe prijateľnú alternatívu. Osoby, ktorým bol odmietnutý nástup na palubu z týchto dôvodov, majú právo na náhradu alebo presmerovanie v súlade s nariadením (ES) č. 261/2004.

Pomoc na letisku

Osoby so zníženou pohyblivosťou alebo zdravotným postihnutím majú právo na bezplatné asistenčné služby uvedené v nariadení:

  • na letiskách (pri odlete, prílete a počas tranzitu) a
  • na palube lietadla (napr. preprava mobilných pomôcok a preprava vodiacich psov pre nevidiacich).

Riadiace orgány letísk môžu financovať tieto služby vyberaním osobitného poplatku od používateľov letiska.

Porušenie nariadenia a sankcie

Krajiny EÚ a Európskeho združenia voľného obchodu musia zaviesť sankcie za porušenie nariadenia a zriadiť nezávislé orgány, ktoré vybavujú sťažnosti.

V nariadení (ES) č. 261/2004 sa stanovujú pravidlá pre celú EÚ týkajúce sa náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, ako aj v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov.

Usmernenia

V roku 2012 Európska komisia vydala usmernenia o výklade nariadenia. Riešili sa v nich praktické problémy a nejasnosti, s ktorými sa stretávajú leteckí dopravcovia a cestujúci so zdravotným postihnutím alebo zníženou pohyblivosťou.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 15. augusta 2006.

HLAVNÝ POJEM

*Zdravotne postihnuté osoby alebo osoby so zníženou pohyblivosťou sú osoby, ktorých pohyblivosť pri využívaní dopravy je znížená kvôli akémukoľvek fyzickému postihnutiu (poškodeniu orgánov zmyslového vnímania alebo pohybového ústrojenstva, trvalému alebo dočasnému), duševnému postihnutiu alebo poškodeniu alebo inému dôvodu postihnutia, alebo veku, a ktoré si vyžadujú primeranú pozornosť a prispôsobenie služieb, ktoré sú k dispozícii pre všetkých cestujúcich, ich potrebám.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2006 z 5. júla 2006 o právach zdravotne postihnutých osôb a osôb so zníženou pohyblivosťou v leteckej doprave (Ú. v. EÚ L 204, 26.7.2006, s. 1 – 9)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1107/2006 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 z 11. februára 2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov a ktorým sa zrušuje nariadenie (EHS) č. 295/91 (Ú. v. EÚ L 46, 17.2.2004, s. 1 – 8)

Posledná aktualizácia 15.02.2016

Top