EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prijateľné telekomunikačné služby - práva užívateľov

This summary has been archived and will not be updated. See 'Európsky kódex elektronických komunikácií' for an updated information about the subject.

Prijateľné telekomunikačné služby - práva užívateľov

Európska únia sa snaží zabezpečovať prístupnosť minimálneho súboru kvalitných elektronických komunikačných služieb prístupných pre všetkých užívateľov za prijateľnú cenu a zároveň minimalizovať deformáciu trhu.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/22/ES zo 7. marca 2002 o univerzálnej službe a právach užívateľov týkajúcich sa elektronických komunikačných sietí a služieb (smernica univerzálnej služby)

SÚHRN

Európska únia sa snaží zabezpečovať prístupnosť minimálneho súboru kvalitných elektronických komunikačných služieb prístupných pre všetkých užívateľov za prijateľnú cenu a zároveň minimalizovať deformáciu trhu.

ČO JE CIEĽOM TEJTO SMERNICE?

Smernicou univerzálnej služby sa zabezpečujú osobitné pravidlá poskytovania elektronických komunikačných služieb v EÚ. V tejto súvislosti sa v tejto smernici:

 • stanovujú záväzky z hľadiska poskytovania určitých povinných služieb (univerzálna služba);
 • zavádzajú práva koncových používateľov a zodpovedajúce povinnosti podnikov poskytujúcich elektronické komunikačné siete a služby, ktoré sú prístupné verejnosti.

KĽÚČOVÉ BODY

Záväzky univerzálnej služby

Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby:

 • elektronické komunikačné služby špecifikovanej kvality a za prijateľnú cenu boli k dispozícii všetkým koncovým užívateľom na ich území bez ohľadu na ich zemepisnú polohu;
 • užívateľom, ktorí žiadajú o prístup k verejnej komunikačnej sieti (t. j. k elektronickým komunikačným službám dostupným verejnosti, ako je telefón a internet), sa tento prístup na danom mieste zabezpečil (to je dôležité napríklad pre spotrebiteľov vo vidieckych alebo zemepisne izolovaných oblastiach);
 • koncoví užívatelia mali k dispozícii prinajmenšom jeden úplný telefónny zoznam, ktorý sa aktualizuje aspoň raz za rok;
 • užívatelia so zdravotným postihnutím mohli využívať ponuku prispôsobenú ich potrebám na rovnakej úrovni, akú majú ostatní užívatelia;
 • spotrebitelia s nízkym príjmom mali prístup k osobitným poplatkom alebo dostávali osobitnú pomoc.

S cieľom zaúčtovať si poplatky za čisté náklady, ktoré poskytovateľom služieb vznikajú v dôsledku poskytovania univerzálnej služby, môžu krajiny EÚ zaviesť mechanizmy na ich kompenzáciu.

Záujmy a práva užívateľov

Spotrebitelia musia dostávať informácie, vďaka ktorým môžu porozumieť službám, za ktoré si platia. V zmluve sa: i) musia poskytovať informácie o minimálnych normách kvality služieb, ako aj o finančných náhradách alebo vrátení peňazí, ak sa nedodržia tieto minimálne úrovne; ii) musí spomenúť právo byť uvedený v telefónnych zoznamoch dostupných účastníkom; iii) musia uviesť jasné informácie o kvalifikačných kritériách pre propagačné ponuky.

V smernici sa takisto ustanovuje:

 • právo spotrebiteľa zmeniť prevádzkovateľa služieb v pevnej alebo mobilnej sieti za jeden pracovný deň a zároveň si ponechať svoje staré telefónne číslo;
 • potreba prevádzkovateľov zabezpečovať transparentné a včasné informácie o cenách a poplatkoch;
 • osobitná povinnosť prevádzkovateľov informovať o zmene zmluvných podmienok;
 • povinnosť prevádzkovateľa zverejňovať porovnateľné a aktualizované informácie o kvalite ich služieb;
 • dostupný prístup spotrebiteľov k všetkým telefónnym číslam poskytovaným v EÚ;
 • bezplatné poskytovanie európskeho čísla tiesňového volania „112“, pričom je nevyhnutné, aby prevádzkovatelia odovzdávali službám tiesňového volania informácie o polohe volajúceho;
 • podpora osobitných čísel „116“ pre štandardizované služby sociálneho významu vrátane telefónneho čísla tiesňovej linky v prípade nezvestných detí.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 24. februára 2002.

KONTEXT

Smernica je súčasťou balíka telekomunikačných reforiem EÚ, ktorý zahŕňa 4 ďalšie smernice (rámcová smernica, prístupová smernica, smernica o povolení a smernica o súkromí a elektronických komunikáciách), ako aj nariadenie, ktorým sa zriaďuje Orgán európskych regulátorov pre elektronické komunikácie (BEREC).

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie, ako aj na webovej lokalite Vaša Európa.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2002/22/ES

24. apríla 2002

24. júla 2003

Ú. v. ES L 108, 24.4.2002, s. 51 - 77

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2009/136/ES

19. decembra 2009

25. mája 2011

Ú. v. EÚ L 337, 18.12.2009, s. 11 - 36

Korigendum k smernici 2009/136/ES

-

-

Ú. v. EÚ L 241, 10.9.2013, s. 9

Posledná aktualizácia 22.09.2015

Top