EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba

Rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 549/2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie)

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Nariadenie je súčasťou balíka právnych predpisov o manažmente letovej prevádzky, ktorými sa má zriadiť jednotné európske nebo s cieľom zaručiť optimálne využitie európskeho vzdušného priestoru na splnenie požiadaviek všetkých používateľov vzdušného priestoru.
 • Cieľom nariadenia je:
  • zlepšiť súčasné bezpečnostné štandardy a celkovú účinnosť pre všeobecnú letovú prevádzku v Európe,
  • optimalizovať kapacitu a
  • minimalizovať meškania.
 • Nariadenie bolo zmenené nariadením (ES) č. 1070/2009 vzhľadom na plán rozšíriť zodpovednosť Agentúry Európskej únie pre bezpečnosť letectva o bezpečnosť manažmentu letovej prevádzky. Táto zmena umožnila Európskej komisii aktualizovať právny predpis v súlade s technickým alebo prevádzkovým vývojom a tiež stanoviť základné kritériá a postupy pre využívanie určitých funkcií riadenia siete.

HLAVNÉ BODY

Národné dozorné orgány

 • Krajiny EÚ musia spoločne alebo jednotlivo vymenovať alebo ustanoviť jeden alebo viac orgánov ako svoje národné dozorné orgány, aby vykonávali úlohy, ktoré sú takýmto orgánom v nariadení pridelené.
 • Tieto orgány musia byť nezávislé od poskytovateľov letových navigačných služieb.

Výbor pre jednotné nebo

 • Zriaďuje sa Výbor pre jednotné nebo, ktorý bude Komisii pomáhať pri riadení jednotného európskeho neba a zabezpečí primerané zohľadnenie záujmov všetkých kategórií používateľov.
 • Výbor sa skladá z dvoch zástupcov každej krajiny EÚ a predsedá mu zástupca Komisie.

Vykonávacie pravidlá

Na vypracovaní vykonávacích pravidiel, ktoré spadajú do jeho kompetencie, sa podieľa Eurocontrol, a to na základe mandátov, na ktorých sa dohodol Výbor pre jednotné nebo.

Preskúmanie výkonu

Nariadením sa zavádza mechanizmus na preskúmanie výkonnosti letových navigačných služieb a funkcií siete. Tento mechanizmus zahŕňa:

 • výkonnostné ciele pre kľúčové oblasti výkonnosti z hľadiska bezpečnosti, životného prostredia, kapacity a nákladovej efektívnosti, a to pre celú EÚ,
 • národné plány alebo plány funkčných blokov vzdušného priestoru* , ktorými sa zabezpečí súlad s cieľmi pre celú EÚ, a
 • pravidelné preskúmanie, monitorovanie a porovnávanie výkonnosti letových navigačných služieb a funkcií siete.

Vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2019/317 sa stanovujú pravidlá prevádzky systému výkonnosti pre letové navigačné služby a funkcie siete a pravidlá, ktoré sa týkajú systému spoplatňovania upraveného nariadením (ES) č. 550/2004 o letových navigačných službách – pozri zhrnutie.

Ochranné opatrenia

Nariadenie nebráni krajinám EÚ, aby uplatňovali opatrenia potrebné na ochranu základných bezpečnostných alebo obranných politických záujmov.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 20. apríla 2004.

KONTEXT

Prvý balík týkajúci sa „jednotného európskeho neba“ tvoria toto rámcové nariadenie a tri technické nariadenia o poskytovaní letových navigačných služieb [nariadenie (ES) č. 550/2004], organizácii a využívaní vzdušného priestoru [nariadenie (ES) č. 551/2004] a interoperabilite siete manažmentu letovej prevádzky v Európe [teraz podľa nariadenia (EÚ) 2018/1139 alebo iných súvisiacich delegovaných alebo vykonávacích nariadení, ktorými bolo zrušené a nahradené nariadenie (ES) č. 552/2004]. Týmito nariadeniami sa má najmä zvýšiť a posilniť bezpečnosť a reorganizovať vzdušný priestor na základe premávky a nie štátnych hraníc.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Funkčný blok vzdušného priestoru: blok vzdušného priestoru založený skôr na prevádzkových požiadavkách než štátnych hraniciach, v ktorom sa letové navigačné a súvisiace služby poskytujú na základe výkonnosti a sú optimalizované s cieľom zaviesť v každom funkčnom bloku vzdušného priestoru posilnenú spoluprácu medzi poskytovateľmi navigačných služieb alebo v prípade potreby zriadiť integrovaného poskytovateľa.

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 z 10. marca 2004, ktorým sa stanovuje rámec na vytvorenie jednotného európskeho neba (rámcové nariadenie) (Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 1 – 9)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 549/2004 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/903 z 29. mája 2019, ktorým sa stanovujú celoúnijné ciele výkonnosti pre sieť manažmentu letovej prevádzky na tretie referenčné obdobie, ktoré sa začína 1. januára 2020 a končí 31. decembra 2024 (Ú. v. EÚ L 144, 3.6.2019, s. 49 – 55)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2019/317 z 11. februára 2019, ktorým sa stanovuje systém výkonnosti a spoplatňovania v jednotnom európskom nebi a ktorým sa zrušujú vykonávacie nariadenia (EÚ) č. 390/2013 a (EÚ) č. 391/2013 (Ú. v. EÚ L 56, 25.2.2019, s. 1 – 67)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1139 zo 4. júla 2018 o spoločných pravidlách v oblasti civilného letectva, ktorým sa zriaďuje Agentúra Európskej únie pre bezpečnosť letectva a ktorým sa menia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2111/2005, (ES) č. 1008/2008, (EÚ) č. 996/2010, (EÚ) č. 376/2014 a smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/30/EÚ a 2014/53/EÚ a zrušujú nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 552/2004 a (ES) č. 216/2008 a nariadenie Rady (EHS) č. 3922/91 (Ú. v. EÚ L 212, 22.8.2018, s. 1 – 122)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2017/259 z 13. februára 2017 o niektorých revidovaných výkonnostných cieľoch a primeraných opatreniach zahrnutých do národného plánu alebo plánu funkčných blokov vzdušného priestoru predložených v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004, ktoré nie sú adekvátne vzhľadom na výkonnostné ciele pre celú Úniu na druhé referenčné obdobie, a ktorým sa stanovujú povinnosti v oblasti nápravných opatrení (Ú. v. EÚ L 38, 15.2.2017, s. 76 – 85)

Vykonávacie rozhodnutie Komisie (EÚ) 2015/348 z 2. marca 2015 o súlade niektorých cieľov zahrnutých do národných plánov alebo plánov funkčných blokov vzdušného priestoru predložených podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 549/2004 s výkonnostnými cieľmi pre celú Úniou na druhé referenčné obdobie (Ú. v. EÚ L 60, 4.3.2015, s. 55 – 67)

Pozri konsolidované znenie.

Vykonávacie rozhodnutie Komisie 2014/132/EÚ z 11. marca 2014, ktorým sa stanovujú celoúniové výkonnostné ciele pre sieť manažmentu letovej prevádzky a varovné prahy na druhé referenčné obdobie v rokoch 2015 až 2019 (Ú. v. EÚ L 71, 12.3.2014, s. 20 – 23)

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 409/2013 z 3. mája 2013 o vymedzení spoločných projektov, vytvorení riadiacej štruktúry a určení stimulov na podporu vykonávania európskeho riadiaceho plánu manažmentu letovej prevádzky (Ú. v. EÚ L 123, 4.5.2013, s. 1 – 7)

Nariadenie (ES) č. 551/2004 Európskeho parlamentu a Rady z 10. marca 2004 o organizácii a využívaní vzdušného priestoru v jednotnom európskom nebi (nariadenie o vzdušnom priestore)(Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 20 – 25)

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 550/2004 z 10. marca 2004 o poskytovaní letových navigačných služieb v jednotnom európskom nebi (nariadenie o poskytovaní služieb) (Ú. v. EÚ L 96, 31.3.2004, s. 10 – 19)

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 08.05.2020

Top