EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Právo voliť a byť volený v komunálnych voľbách

Právo voliť a byť volený v komunálnych voľbách

Vymedzujú sa v nej podmienky, za ktorých môžu občania EÚ voliť alebo byť volení v komunálnych voľbách* v ktorejkoľvek krajine EÚ, v ktorej žijú.

AKT

Smernica Rady 94/80/ES z 19. decembra 1994, ktorou sa ustanovujú podrobnosti uplatňovania volebného práva občanov únie v komunálnych voľbách v členskom štáte, ktorého nie sú štátnymi príslušníkmi

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Vymedzujú sa v nej podmienky, za ktorých môžu občania EÚ voliť alebo byť volení v komunálnych voľbách* v ktorejkoľvek krajine EÚ, v ktorej žijú.

HLAVNÉ BODY

Každý občan EÚ, ktorý nie je štátnym príslušníkom krajiny EÚ, v ktorej býva, má právo voliť a byť volený v komunálnych voľbách v tejto krajine, a to za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci danej krajiny.

Ak sa chcú občania EÚ zúčastniť na voľbách, musia požiadať o zapísanie do zoznamu voličov v krajine bydliska, pričom musia predložiť tie isté sprievodné dokumenty ako vnútroštátni voliči. V krajinách s povinnou účasťou na voľbách sa bude táto povinnosť uplatňovať aj na nich.

Ak sa na uplatnenie práva voliť a byť volený vyžaduje, aby štátni príslušníci krajiny EÚ bydliska mali pobyt počas minimálneho obdobia, občania EÚ pochádzajúci z inej krajiny môžu do výpočtu započítať obdobie strávené v iných krajinách EÚ s cieľom splniť túto požiadavku.

Krajiny EÚ môžu zamietnuť občanom právo byť volený, ak:

prišli o toto právo podľa práva krajiny EÚ pôvodu v dôsledku individuálneho rozhodnutia v rámci občianskeho alebo trestného práva;

nepredložia doklad o štátnej príslušnosti a pobyte alebo určité iné dokumenty potvrdzujúce totožnosť, ak sa vyžadujú.

Krajiny EÚ môžu za určitých okolností rozhodnúť, že vykonávanie funkcie voleného obecného zastupiteľstva v krajine bydliska je nezlučiteľné s vykonávaním funkcie v iných krajinách EÚ.

Krajiny EÚ môžu rozhodnúť, že vyhradia určité vysoké volené pozície pre svojich štátnych príslušníkov, alebo že zvolení občania pochádzajúci z iných krajín EÚ sa nemôžu zapájať do menovania delegátov, ktorí následne môžu voliť poslancov parlamentného zhromaždenia alebo hlasovať v tomto zhromaždení.

V smernici sa tiež uznávajú výnimky pre:

každú krajinu EÚ, v ktorej pomer občanov EÚ, ktorých vek oprávňuje na účasť vo voľbách a ktorí majú v tejto krajine bydlisko, ale nie sú jej štátnymi príslušníkmi, presahuje 20 % celkového počtu voličov; a

občanov EÚ, ktorí už získali právo voliť vo voľbách do národného parlamentu danej krajiny bydliska.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Od 20. januára 1995.

HLAVNÉ POJMY

*Komunálne voľby - voľby otvorené pre všetky oprávnené dospelé osoby, ktoré majú bydlisko v krajine, na úrovni základnej miestnej správy v súlade so zoznamom uvedeným v prílohe k smernici.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 94/80/ES

20. januára 1995

31. decembra 1995

Ú. v. ES L 368, 31.12.1994, s. 38 - 47

Následné zmeny príloh k smernici 94/80/ES boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 24.09.2015

Top