EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Pravidlá zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby

This summary has been archived and will not be updated. See 'Verejné zákazky – stanovenie jasných základných pravidiel' for an updated information about the subject.

Pravidlá zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby

Cieľom tohto právneho predpisu je zabezpečiť otvorený trh v oblasti verejného obstarávania, a súčasne spravodlivé uplatňovanie pravidiel zadávania verejných zákaziek na práce, dodávku tovaru a služby.

SÚHRN

V smernici 2004/18/ES sa stanovujú pravidlá Európskej únie (EÚ) súvisiace so zadávaním verejných zákaziek na práce, dodávku tovaru a poskytnutie služieb. Jej cieľom je zabezpečiť, aby bol postup verejného obstarávania spravodlivý a otvorený pre záujemcov z celej EÚ.

Rozsah pôsobnosti

Tento právny predpis sa vzťahuje na väčšinu verejných zákaziek okrem verejných služieb (vodné hospodárstvo, doprava, energetika a poštové služby), telekomunikácií, verejných koncesií na služby (ako napr. prevádzka existujúceho vozového parku) a určitých zákaziek v oblasti obrany a bezpečnosti.

4 typy konaní

 • otvorené – ponuku môže predložiť akákoľvek strana;
 • obmedzené – akákoľvek strana sa môže uchádzať o účasť a verejný obstarávateľ rozhodne, ktoré strany budú vyzvané na predloženie ponuky;
 • rokovacie – verejní obstarávatelia rokujú priamo o podmienkach zákazky;
 • v prípade mimoriadne zložitých zákaziek, v súvislosti s ktorými verejný obstarávateľ diskutuje o požiadavkách a riešeniach so záujemcami prijatými do konania (tzv. súťažný dialóg).

Transparentnosť

Zaručuje sa zverejňovaním oznámení o verejných zákazkách v Úradnom vestníku EÚ a v databáze TED, ako aj na vnútroštátnej úrovni. Všetky zverejnenia musia obsahovať rovnaké informácie, aby sa nezvýhodňoval žiadny záujemca. Obsahujú tieto informácie:

 • lehota na predkladanie ponúk;
 • jazyk(-y) ponuky;
 • kritériá zadávania a ich relatívna váha;
 • osvedčenia/dokumenty, ktoré sa majú pripojiť k ponuke s cieľom umožniť posúdenie vhodnosti uchádzača na vykonanie zákazky.

Zadanie zákazky

Zákazy sa zadávajú na základe:

 • ekonomicky najvýhodnejšej ponuky (na základe kritérií, ako sú kvalita, cena, technická hodnota, pozáručný servis); alebo
 • najnižšej ceny.

Prahové hodnoty

Do pôsobnosti predpisu patria všetky verejné zákazky s hodnotou, ktorá je väčšia ako stanovená prahová hodnota. Prahové hodnoty sa vypočítavajú každé dva roky.

So zohľadnením pozmenení nariadenia (EÚ) č. 1336/2013 hlavné prahové hodnoty pre verejné zákazky na práce, dodávku tovaru a poskytnutie služieb sú od 1. januára 2014 takéto:

Ústredné orgány štátnej správy

 • zákazky na práce, koncesie na práce, dotované zákazky na práce: 5 186 000 EUR;
 • všetky súťaže návrhov (napr. architektonické plány), všetky zákazky na poskytnutie služby dotované verejnými obstarávateľmi a všetky zákazky na poskytnutie služby týkajúce sa služieb uvedených v prílohe II A (okrem služieb výskumu a vývoja a určitých telekomunikačných služieb): 134 000 EUR;
 • zákazky na poskytnutie služby týkajúce sa služieb uvedených v prílohe II B a služieb výskumu a vývoja a určitých telekomunikačných služieb: 207 000 EUR;
 • všetky zákazky na dodávku tovaru zadané ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré nepôsobia v oblasti obrany: 134 000 EUR;

Zákazky na dodávku tovaru zadané ústrednými orgánmi štátnej správy, ktoré pôsobia v oblasti obrany: i) týkajúce sa výrobkov uvedených v prílohe V: 134 000 EUR; ii) týkajúce sa iných výrobkov: 207 000 EUR.

Orgány podriadené ústredným orgánom štátnej správy

 • zákazky na práce, koncesie na práce, dotované zákazky na práce: 5 186 000 EUR;
 • všetky zákazky na služby, všetky súťaže návrhov, dotované zákazky na služby, všetky zákazky na dodávku tovaru: 207 000 EUR.

Smernica 2004/18/ES zostáva v platnosti do 18. apríla 2016, keď nadobudne účinnosť nová smernica (smernica 2014/24/EÚ), ktorá ju nahradí.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/18/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov zadávania verejných zákaziek na práce, verejných zákaziek na dodávku tovaru a verejných zákaziek na služby (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 114 – 240)

Následné zmeny a opravy smernice 2004/18/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/17/ES z 31. marca 2004 o koordinácii postupov obstarávania subjektov pôsobiacich v odvetviach vodného hospodárstva, energetiky, dopravy a poštových služieb (Ú. v. EÚ L 134, 30.4.2004, s. 1 – 113)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s 65 – 242)

Posledná aktualizácia 30.09.2015

Top