Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Udeľovanie verejných zákaziek a koncesií: postupy preskúmavania

Go to the summaries’ table of contents

Udeľovanie verejných zákaziek a koncesií: postupy preskúmavania

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica Rady 89/665/EHS o uplatňovaní postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Na základe tejto smernice sa od krajín EÚ vyžaduje, aby zabezpečili rýchle a účinné preskúmanie rozhodnutí o udelení verejných zákaziek a koncesií, ako aj predbežných procedurálnych rozhodnutí v danej oblasti v prípade, že sa týmito rozhodnutiami porušilo právo EÚ v oblasti verejného obstarávania.

HLAVNÉ BODY

  • Smernica 89/665/EHS sa vzťahuje na verejné zákazky vo verejnom sektore a na koncesie, ktoré patria do rozsahu príslušných hmotnoprávnych pravidiel (t. j. pravidiel, prostredníctvom ktorých sa vymedzujú práva a povinnosti). Smernicou 2014/23/EÚ a smernicou 2014/24/EÚ sa nahrádza smernica 2004/18/ES z 18. apríla 2016.
  • Krajiny EÚ musia zabezpečiť, aby aspoň každá osoba, ktorá má alebo mala záujem o uzavretie určitej zmluvy a ktorá bola alebo je poškodená údajným porušením, mohla uplatniť postupy preskúmavania.
  • Na základe smernice 89/665/EHS sa umožňuje prijať opatrenia pred podpísaním zmluvy (opravné prostriedky pred zadaním zákazky), ako aj po jej podpísaní (opravné prostriedky po zadaní zákazky).
    • Cieľom využitia opravných prostriedkov pred zadaním zákazky je náprava porušenia pravidiel verejného obstarávania v rámci súťažného postupu a každopádne predtým, ako zmluva nadobudne účinnosť. Medzi tieto prostriedky patrí právo prijať prechodné opatrenia, povinná odkladná lehota a požiadavka o zastavenie postupu udeľovania, kým sa prešetruje odvolanie s cieľom zabrániť udeleniu zákazky.
    • Cieľom využitia opravných prostriedkov po zadaní zákazky je vyhlásenie zmluvy za neplatnú a/alebo poskytnutie kompenzácie (najmä náhradu škody) poškodeným stranám po zadaní predmetnej zákazky.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica sa uplatňuje od 3. januára 1990. Krajiny EÚ mali povinnosť transponovať ju do vnútroštátnych právnych predpisov do 21. decembra 1991.

KONTEXT

  • Smernica 89/665/EHS bola dôkladne zmenená smernicou 2007/66/ES. Smernicou 2014/23/EÚ sa zaviedli ďalšie zmeny, najmä s cieľom rozšíriť rozsah pôsobnosti smernice 89/665/EHS, pokiaľ ide o koncesie v súlade so smernicou 2014/23/EÚ, a aktualizovať odkazy na hmotnoprávne pravidlá týkajúce sa verejných zákaziek stanovené v smernici 2014/24/EÚ.
  • Smernica 92/13/EHS zodpovedá smernici 89/665/EHS o verejných zákazkách v sektore verejných služieb. Táto smernica bola dôkladne zmenená smernicou 2007/66/ES. Smernicou 2014/23/EÚ sa zaviedli ďalšie zmeny pre potreby smernice 2014/25/EÚ.

AKT

Smernica Rady 89/665/EHS z 21. decembra 1989 o koordinácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení týkajúcich sa uplatňovania postupov preskúmavania v rámci verejného obstarávania tovarov a prác (Ú. v. ES L 395, 30.12.1989, s. 33 – 35)

Následné zmeny smernice 89/665/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie (do ktorého sa zapracovali uvedené zmeny vrátane smernice 2007/66/ES) slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Rady 92/13/EHS z 25. februára 1992, ktorou sa koordinujú zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia o uplatňovaní právnych predpisov spoločenstva, o postupoch verejného obstarávania subjektov pôsobiacich vo vodnom, energetickom, dopravnom a telekomunikačnom sektore (Ú. v. ES L 76, 23.3.1992, s. 14 – 20). Pozri konsolidovanú verziu.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/23/EÚ z 26. februára 2014 o udeľovaní koncesií (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 1 – 64). Pozri konsolidovanú verziu.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/24/EÚ z 26. februára 2014 o verejnom obstarávaní a o zrušení smernice 2004/18/ES (Ú. v. EÚ L 94, 28.3.2014, s. 65 – 242). Pozri konsolidovanú verziu.

Posledná aktualizácia 08.03.2016

Top