EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rezíduá pesticídov v potravinách a krmivách

Rezíduá pesticídov v potravinách a krmivách

Zloženie všetkých potravín určených pre ľudskú spotrebu alebo pre kŕmenie zvierat v Európskej únii (EÚ) podlieha požiadavkám na maximálnu hladinu rezíduí pre pesticídy s cieľom chrániť zdravie ľudí aj zvierat. Právnym predpisom EÚ sa upravujú limity, ktoré sa vzťahujú na rozličné potravinové výrobky, a zavádza sa štandardne uplatňovaný maximálny limit.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS

SÚHRN

Zloženie všetkých potravín určených pre ľudskú spotrebu alebo pre kŕmenie zvierat v Európskej únii (EÚ) podlieha požiadavkám na maximálnu hladinu rezíduí pre pesticídy s cieľom chrániť zdravie ľudí aj zvierat. Právnym predpisom EÚ sa upravujú limity, ktoré sa vzťahujú na rozličné potravinové výrobky, a zavádza sa štandardne uplatňovaný maximálny limit.

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa ním maximálne množstvá rezíduí pesticídov povolených vo výrobkoch živočíšneho alebo rastlinného pôvodu určených pre ľudskú spotrebu alebo pre kŕmenie zvierat. K maximálnym hladinám rezíduí (MRL), ktoré stanovuje Európska komisia, patria:

 • 1.

  MRL, ktoré sú osobitné pre konkrétne potraviny určené pre ľudskú spotrebu alebo kŕmenie zvierat;

 • 2.

  všeobecný limit, ktorý sa uplatňuje v prípade, keď nie je stanovená konkrétna hladina MRL („štandardný limit“ 0,01 mg/kg).

MRL pre všetky plodiny a pesticídy je možné nájsť v databáze Komisie o MRL.

Dotknuté potraviny

Právny predpis sa vzťahuje na všetky výrobky určené pre ľudskú spotrebu alebo kŕmenie zvierat, ktoré sa uvádzajú v prílohe I.

Stanovené limity sa nevzťahujú na tieto výrobky, ak sú určené na:

 • siatie alebo vysádzanie;
 • povolené skúšky aktívnych látok;
 • výrobu iných výrobkov než potraviny;
 • vývoz.

Výnimky

Niektoré látky uvedené Komisiou (príloha VII) sa môžu povoliť aj v prípade, keď presahujú MRL, ak spĺňajú tieto podmienky:

 • výrobky nie sú určené na okamžitú spotrebu;
 • sú zavedené kontroly, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby takéto výrobky neboli spotrebiteľovi k dispozícii;
 • ostatné krajiny EÚ a Komisia boli o opatreniach informované.

Hodnotenie bezpečnosti

Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) je zodpovedný za hodnotenie bezpečnosti nových predložených žiadostí o MRL. Vychádza z ich toxicity, očakávaných maximálnych hladín v potravinách a stravy spotrebiteľov. Na základe stanoviska úradu EFSA Komisia vydá nariadenie s cieľom vypracovať nové MRL alebo zmeniť či odstrániť existujúce MRL.

Odber vzoriek

EÚ má vypracovaný program, ktorým sa každoročne kontroluje dohodnutý zoznam výrobkov s cieľom zabezpečiť ich súlad s MRL pesticídov.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Od 5. apríla 2005.

Ďalšie informácie nájdete na webovej lokalite Európskej komisie o maximálnych hladinách rezíduí a na webovej lokalite úradu EFSA.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 396/2005

5. apríla 2005

-

Ú. v. EÚ L 70, 16.3.2005, s. 1 - 16

Následné zmeny a opravy nariadenia (ES) č. 396/2005 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 400/2014 z 22. apríla 2014 o koordinovanom viacročnom kontrolnom programe Únie na roky 2015, 2016 a 2017 s cieľom zabezpečiť dodržiavanie maximálnych hladín rezíduí pesticídov a posúdiť vystavenie spotrebiteľov rezíduám pesticídov v potravinách rastlinného a živočíšneho pôvodu a na nich (Ú. v. EÚ L 119, 23.4.2014, s. 44 - 56)

Posledná aktualizácia 23.04.2015

Top