EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Medzinárodný obchod s nebezpečnými chemickými látkami (Rotterdamský dohovor)

Medzinárodný obchod s nebezpečnými chemickými látkami (Rotterdamský dohovor)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Rotterdamský dohovor

Rozhodnutie 2003/106/ES o schválení Rotterdamského dohovoru

Rozhodnutie 2006/730/ES o uzavretí Rotterdamského dohovoru

AKÝ JE CIEĽ DOHOVORU A ROZHODNUTÍ?

 • V dohovore sa ustanovuje postup udeľovania predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení (PIC) pre určité nebezpečné chemické látky a pesticídy, s ktorými sa medzinárodne obchoduje.
 • Rozhodnutím sa zabezpečuje schválenie a uzatvorenie Rotterdamského dohovoru zo strany a účasť EÚ na tomto dohovore po tom, ako Súdny dvor zrušil pôvodné legislatívne rozhodnutie v právnej otázke.

HLAVNÉ BODY

Dohovorom sa:

 • reguluje dovoz a vývoz 52 nebezpečných chemických látok a pesticídov,
 • vyžaduje, aby ku každej chemickej látke uvedenej v zozname bol vydaný predchádzajúci súhlas dovozcu pred tým, ako ju možno vyviezť,
 • zavádza postup výmeny informácií o rozhodnutiach, ktoré prijali dovážajúce krajiny,
 • vyžaduje od každej signatárskej krajiny dohovoru, aby ustanovila národný orgán s cieľom zabezpečiť jeho úplné vykonávanie,
 • žiada od každej signatárskej krajiny, či už je alebo nie je pripravená, aby prijala dovozy chemických látok a pesticídov, ktoré sú uvedené v zoznamoch,
 • vyžaduje, aby vývozcovia zabezpečili, že chemické látky zo zoznamu nebudú vyvezené, ak dovážajúca krajina nevydala oficiálny súhlas,
 • vyžaduje, aby strany, ktoré zakázali alebo prísne obmedzili chemickú látku, oznámili túto skutočnosť sekretariátu dohovoru,
 • zabezpečuje výmena vedeckých, technických, ekonomických a právnych informácií o chemických látkach, na ktoré sa vzťahuje, a možnosť technickej pomoci rozvojovým krajinám pri regulácii chemických látok,
 • signatárom umožňuje odstúpiť od dohovoru jeden rok po doručení oznámenia o odstúpení,
 • nepokrývajú narkotiká, rádioaktívne látky, odpad, chemické zbrane, potraviny a potravinárske prídavné látky, geneticky modifikované organizmy ani chemikálie vyvážané na výskum.

NADOBUDNUTIE ÚČINNOSTI

Dohovor nadobudol účinnosť 24. februára 2004.

KONTEXT

 • Súdny dvor vydal 10. januára 2006 rozsudok vo veci C-94/03. Európska komisia podala žalobu na Radu s požiadavkou, aby Súdny dvor zrušil rozhodnutie Rady 2003/106/ES, ktorým sa schvaľuje Rotterdamský dohovor v mene EÚ.
 • Komisia namietala, že toto rozhodnutie malo vychádzať výlučne z článku zmluvy o spoločnej obchodnej politike (v tom čase článok 133 Amsterdamskej zmluvy), a nie z použitého článku, ktorý sa týkal politiky v oblasti životného prostredia (článok 175 tej istej zmluvy).
 • Súdny dvor rozhodol, že na vytvorenie potrebného právneho základu sú potrebné obidva články, a pôvodné rozhodnutie Rady zrušil. Novým rozhodnutím, ktoré nadobudlo účinnosť v deň, keď bolo prijaté predchádzajúce rozhodnutie, sa zabraňuje vzniku právneho vákua.

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Rotterdamský dohovor o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom ohlásení pre určité nebezpečné chemikálie a prípravky na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 29 – 47)

Rozhodnutie Rady 2003/106/ES z 19. decembra 2002 o schválení, v mene Európskeho spoločenstva, Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom schválení pre určité nebezpečné chemikálie a prípravky na ochranu rastlín v medzinárodnom obchode (Ú. v. EÚ L 63, 6.3.2003, s. 27 – 28)

Rozhodnutie Rady 2006/730/ES z 25. septembra 2006 o schválení v mene Európskeho spoločenstva Rotterdamského dohovoru o udeľovaní predbežného súhlasu po predchádzajúcom schválení na niektoré nebezpečné chemické látky a pesticídy v medzinárodnom obchode (Ú. v. EÚ L 299, 28.10.2006, s. 23 – 25)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 649/2012 zo 4. júla 2012 o vývoze a dovoze nebezpečných chemikálií (Ú. v. EÚ L 201, 27.7.2012, s. 60 – 106)

Následné zmeny nariadenia (EÚ) č. 649/2012 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 06.08.2020

Top