EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Dvojkolesové alebo trojkolesové motorové vozidlá: komponenty a charakteristiky

This summary has been archived and will not be updated. See 'Požiadavky na typové schvaľovanie a dohľad nad trhom pre dvoj- alebo trojkolesové vozidlá a štvorkolky v EÚ' for an updated information about the subject.

Dvojkolesové alebo trojkolesové motorové vozidlá: komponenty a charakteristiky

Európska únia aktualizuje svoje právne predpisy týkajúce sa schválenia dvoch- alebo trojkolesových motorových vozidiel. Do 31. decembra 2015 sa bude naďalej uplatňovať existujúci systém súbežne s novým systémom zavedeným v marci 2013.

AKT

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 97/24/ES zo 17. júna 1997 o niektorých komponentoch a charakteristikách dvoj- alebo trojkolesových motorových vozidiel (Pozri pozmeňujúce a doplňujúce akty).

SÚHRN

Vozidlá, na ktoré sa vzťahuje táto smernica, sú rozdelené do týchto kategórií:

mopedy: dvoj- alebo trojkolesové vozidlá vybavené motorom so zdvihovým objemom nepresahujúcim 50 cm3 a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou nepresahujúcou 45 km/h;

motocykle: dvojkolesové vozidlá vybavené motorom so zdvihovým objemom viac ako 50 cm3 a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h;

trojkolky: trojkolesové vozidlá vybavené motorom so zdvihovým objemom viac ako 50 cm3 a maximálnou konštrukčnou rýchlosťou vyššou ako 45 km/h;

štvorkolky: vozidlá, ktorých hmotnosť v nezaťaženom stave je menšia než 350 kg, ktorých maximálna konštrukčná rýchlosť nepresahuje 45 km/h a ktorých zdvihový objem motora nepresahuje 50 cm3 alebo (u ktorých výkon motora) nepresahuje 4 kW.

Zahŕňa to aj postupy na udelenie typového schválenia komponentu podľa smernice 2002/24/ES, a to pre:

pneumatiky;

svetelné a svetelno-signalizačné zariadenia;

vonkajšie výčnelky;

spätné zrkadlá;

opatrenia na registráciu znečistenia ovzdušia;

palivové nádrže;

zariadenia proti nevhodnej manipulácii;

elektromagnetickú kompatibilitu (elektronické zariadenie prevádzkované v blízkosti elektromechanických zariadení nesmie mať negatívny vplyv na ich výstup alebo výkon);

prípustnú hladinu zvuku a výfukový systém (vozidlá musia byť v súlade s predpismi týkajúcimi sa výfukových emisií a emisií hluku);

spojovacie a prídavné zariadenia (napr. ťažné zariadenia pre prípojné vozidlá);

body pripevnenia bezpečnostných pásov a bezpečnostné pásy;

zasklenie, stierače a ostrekovače predných okien a zariadenia na odmrazovanie a odhmlievanie.

Stanovila sa rovnocennosť medzi niektorými požiadavkami smernice (týkajúcimi sa pneumatík, svetelných a svetelno-signalizačných zariadení, spätných zrkadiel a bezpečnostných pásov) a niektorými požiadavkami nariadení vydaných Európskou hospodárskou komisiou OSN (EHK OSN).

Orgány v krajinách EÚ, ktoré udeľujú typové schválenie komponentu, preto uznávajú typové schválenia komponentu vydané v súlade s uvedenými nariadeniami EHK OSN.

Nariadením (EÚ) č. 168/2013 sa ruší smernica 97/24/EHS a smernica 2002/24/ES, a to od 31. decembra 2015.

KONTEXT

Nariadenie (EÚ) č. 168/2013 nadobudlo účinnosť 22. marca 2013. Pokiaľ o to výrobca požiada, orgány krajín EÚ nemôžu zamietnuť udelenie typového schválenia EÚ alebo vnútroštátneho typového schválenia pre nové typy vozidiel, ak sú v súlade s nariadením. Zároveň nemôžu zakázať registráciu, uvedenie na trh alebo uvedenie do prevádzky nového vozidla, ak je vozidlo v súlade s príslušnými predpismi. K nariadeniu (EÚ) č. 168/2013 sú pripojené štyri delegované a vykonávacie akty, v ktorých sú vymedzené skúšobné postupy a technické špecifikácie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 97/24/ES

18. augusta 1997

17.decembra 1998

Ú. v. ES L 226, 18.8.1997, s. 1 - 454

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 2002/51/ES

20. septembra 2002

31. marca 2003

Ú. v. ES L 252, 20.9.2002, s. 20 - 32

Smernica 2003/77/ES

10. septembra 2003

3. septembra 2004

Ú. v. EÚ L 211, 21.8.2003, s. 24 - 48

Smernica 2005/30/ES

17. mája 2005

17. mája 2006

Ú. v. EÚ L 106, 27.4.2005, s. 17 - 31

Smernica 2006/27/ES

28. marca 2006

31. decembra 2006

Ú. v. EÚ L 66, 8.3.2006, s. 7 - 15

Smernica 2006/72/ES

8. septembra 2006

30. júna 2007

Ú. v. EÚ L 227, 19.8.2006, s. 43 - 45

Smernica 2013/60/EÚ

11. decembra 2013

30. júna 2014

Ú. v. EÚ L 329, 10.12.2013, s. 15 - 38

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/24/ES z 18. marca 2002 o typovom schválení dvoj- a trojkolesových motorových vozidiel, ktorou sa zrušuje smernica Rady 92/61/EHS (Ú. v. EÚ L 124, 9.5.2002, s. 1 - 44).

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 168/2013 z 15. januára 2013 o schvaľovaní a dohľade nad trhom dvoj- alebo trojkolesových vozidiel a štvorkoliek (Ú. v. EÚ L 60, 2.3.2013, s. 52 - 128).

Posledná aktualizácia: 23.07.2015

Top