Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Skládky odpadov

Go to the summaries’ table of contents

Skládky odpadov

Existujú rôzne spôsoby likvidácie odpadu. Jeho zakopávanie do zeme, známe aj ako skládkovanie, je environmentálne najmenej udržateľný spôsob likvidácie, a preto by sa malo udržiavať na absolútnom minime.

AKT

Smernica Rady 1999/31/ES z 26. apríla 1999 o skládkach odpadov

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

Cieľom je predchádzať akémukoľvek negatívnemu vplyvu skládok na povrchové vody, podzemné vody, pôdu a ovzdušie, ako aj zdravie ľudí a čo najviac ho znižovať. Dosahuje sa to zavedením prísnych technických požiadaviek.

HLAVNÉ BODY

 • Skládky sú rozdelené do troch kategórií: skládky nebezpečného odpadu, skládky odpadu, ktorý nie je nebezpečný, a skládky inertného odpadu (odpad, ktorý sa nerozloží ani sa nedá spáliť, ako je štrk, piesok a kameň).
 • Vlády EÚ musia zavádzať národné stratégie v záujme progresívneho znižovania biologicky odbúrateľného odpadu posielaného na skládky.
 • Skládky nesmú prijímať ojazdené pneumatiky ani odpad, ktorý je kvapalný, horľavý, výbušný alebo korozívny, ani odpad z nemocníc, zdravotníctva a veterinárnej starostlivosti.
 • Na skládku je možné uložiť len upravený odpad.
 • Komunálny odpad sa môže vyvážať na skládky odpadu, ktorý nie je nebezpečný.
 • Národné orgány musia zabezpečiť, aby cena, ktorú si prevádzkovatelia účtujú za likvidáciu odpadu, pokrývala všetky dotknuté náklady od otvorenia až po konečné uzatvorenie skládky.
 • Prevádzkovatelia skládok musia podať žiadosť o povolenie, v ktorej uvedú tieto informácie:
  • totožnosť žiadateľa a v niektorých prípadoch aj prevádzkovateľa;
  • popis druhov a množstva odpadu, ktorý bude na skládku uložený;
  • kapacita a opis skládky vrátane plánov prevádzky, monitorovania a kontroly;
  • metódy prevencie a znižovania znečisťovania;
  • podrobnosti uzatvorenia skládky a starostlivosti o skládku po ukončení jej prevádzky.

Dňa 16. apríla 2014 bol prijatý právny predpis EÚ na posilnenie kvality postupu environmentálneho vplyvu stanoveného v smernici 2011/92/EÚ. Bolo to nevyhnutné, aby sa zabezpečil súlad a synergia s ostatnými oblasťami európskych právnych predpisov a politík.

V rozhodnutí 2003/33/ES sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach o skládkach odpadu na webovej lokalite Európskej komisie.

REFERENCIE

Akt

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Smernica 1999/31/ES

16. júla 1999

16. júla 2001

Ú. v. ES L 182, 16.7.1999, s. 1 - 19

Pozmeňujúci(-e) a doplňujúci(-e) akt(-y)

Nadobudnutie účinnosti

Termín transpozície v členských štátoch

Úradný vestník Európskej únie

Nariadenie (ES) č. 1882/2003

20. novembra 2003

-

Ú. v. EÚ L 284, 31.10.2003, s. 1 - 53

Nariadenie (ES) č. 1137/2008

11. decembra 2008

-

Ú. v. EÚ L 311, 21.11.2008, s. 1 - 54

Smernica 2011/97/EÚ

13. decembra 2011

15. marca 2013

Ú. v. EÚ L 328, 10.12.2011, s. 49 - 52

Následné zmeny a opravy smernice 1999/31/ES boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len ako dokumentácia.

SÚVISIACE AKTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/52/ES zo 16. apríla 2014, ktorou sa mení smernica 2011/92/EÚ o posudzovaní vplyvov určitých verejných a súkromných projektov na životné prostredie (Ú. v. EÚ L 124, 25.4.2014, s. 1 - 18)

Rozhodnutie Rady 2003/33/ES z 19. decembra 2002, ktorým sa stanovujú kritériá a postupy pre prijímanie odpadu na skládky odpadu podľa článku 16 a prílohy II smernice 1999/31/ES (Ú. v. ES L 11, 16.1.2003, s. 27 - 49)

Posledná aktualizácia 22.05.2015

Top