EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Geneticky modifikované potraviny a krmivá

Geneticky modifikované potraviny a krmivá

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1829/2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Stanovujú sa v ňom pravidlá povoľovania geneticky modifikovaných organizmov (GMO) a dohľadu nad nimi, ako aj pravidlá označovania geneticky modifikovaných potravín a krmív pre zvieratá.

Jeho cieľom je chrániť:

životy a zdravie ľudí;

zdravie zvierat a dobrých životných podmienok zvierat;

záujmy životného prostredia a spotrebiteľov.

HLAVNÉ BODY

Nariadenie sa vzťahuje na:

GMO používané v potravinách alebo krmivách pre zvieratá;

potraviny alebo krmivá pre zvieratá obsahujúce GMO;

potraviny alebo krmivá vyrobené alebo obsahujúcezložky , ktoré sú vyrobené z GMO.

Žiadosť o povolenie

1.

Výrobcovia predkladajú osobitnú žiadosť týkajúcu sa všetkých použití: potravín, krmív pre zvieratá a kultivácie.

2.

Do dvoch týždňov príslušný orgán v príslušnej krajine EÚ potvrdí prijatie a informuje Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA).

3.

EFSA má šesť mesiacov na posúdenie žiadosti.

Riadenie rizík

Európska komisia je zodpovedná za riadenie rizík.

Na základe posúdenia EFSA Komisia vypracuje návrh odporúčania s cieľom žiadosť prijať alebo zamietnuť.

Ak výbor návrh schváli, Komisia ho prijme. Ak nie, Rada posúdi návrh rozhodnutia a rozhodne o tom, či by ho Komisia mala prijať alebo nie.

Označovanie

Potraviny a krmivá obsahujúce GMO by mali byť jasne označené.

Ale ak potravina alebo krmivo obsahuje menej ako 0,9 % GMO, nemusí sa to označovať – pokiaľ je prítomnosť GMO technologicky nevyhnutná

KONTEXT

Pracovná skupina EFSA pre geneticky modifikované organizmy

HLAVNÉ POJMY

* Geneticky modifikovaný organizmus – organizmus, ktorého genetický materiál bol pozmenený prostredníctvom genetického inžinierstva tak, aby obsahoval gény, ktoré by bežne neobsahoval.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 z 22. septembra 2003 o geneticky modifikovaných potravinách a krmivách (Ú. v. EÚ L 268, 18.10.2003, s. 1 – 23)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1829/2003 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 503/2013 z 3. apríla 2013, ktoré sa týka žiadostí o povolenie geneticky modifikovaných potravín a krmív v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1829/2003 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia Komisie (ES) č. 641/2004 a (ES) č. 1981/2006 (Ú. v. EÚ L 157, 8.6.2013, s. 1 – 48)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/412 z 11. marca 2015, ktorou sa mení smernica 2001/18/ES, pokiaľ ide o možnosť členských štátov obmedziť alebo zakázať pestovanie geneticky modifikovaných organizmov (GMO) na ich území (Ú. v. EÚ L 68, 13.3.2015, s. 1 – 8)

Posledná aktualizácia 24.11.2015

Top