EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nové potraviny a nové prídavné látky

This summary has been archived and will not be updated. See 'Nové potraviny – pravidlá od roku 2018' for an updated information about the subject.

Nové potraviny a nové prídavné látky

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 258/97 o nových potravinách a nových prídavných látkach

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

 • Cieľom tohto nariadenia je zosúladiť pravidlá povoľovania nových potravín a prídavných látok na úrovni EÚ.
 • Vyžaduje sa v ňom, aby Európsky úrad pre bezpečnosť potravín vykonal testy a preukázal tak, že tieto výrobky nepredstavujú žiadne riziko pre zdravie a životné prostredie.

HLAVNÉ BODY

Toto nariadenie sa vzťahuje na nové potraviny a prídavné látky, ktoré sa v súčasnosti ešte nepoužívajú na ľudskú výživu.

Nové potraviny a prídavné látky

Nariadenie sa týka potravín a prídavných látok z týchto kategórií:

 • potraviny a prídavné látky, ktoré predstavujú novú alebo modifikovanú primárnu molekulovú štruktúru;
 • potraviny a prídavné látky pozostávajúce z mikroorganizmov, húb alebo rias;
 • potraviny a prídavné látky pozostávajúce alebo izolované z rastlín a prídavné látky izolované zo zvierat;
 • potraviny a prídavné látky, pri ktorých sa v dôsledku výrobného procesu výrazne zmenila výživová hodnota, metabolizmus alebo hladina nežiaducich látok.

Nariadenie sa nevzťahuje na prísady, dochucovacie látky, extrakčné rozpúšťadlá ani potravinárske enzýmy. Geneticky modifikované organizmy už neupravuje toto nariadenie, ale nariadenie (ES) č. 1823/2003.

Potraviny a prídavné látky, ktoré sú predmetom tohto nariadenia, okrem toho nesmú:

 • byť nebezpečné pre spotrebiteľa;
 • zavádzať spotrebiteľa;
 • byť nutrične nevýhodné pre spotrebiteľa.

Proces hodnotenia

Potraviny a prídavné látky uvedené v nariadení musia pred umiestnením na trh prejsť posúdením EÚ.

V rámci posudzovania príslušný orgán krajiny EÚ, ktorý prijme žiadosť, musí vypracovať prvotný posudok a určiť, či je potrebný dodatočný posudok. Ak Európska komisia ani krajiny EÚ nevznesú námietky a ak sa nevyžaduje dodatočný posudok, krajina EÚ informuje žiadateľa, že výrobok je možné umiestniť na trh. V ostatných prípadoch sa vyžaduje povoľovacie rozhodnutie. Toto rozhodnutie sa prijíma v súlade s opatreniami navrhnutými Komisiou a Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA).

V rozhodnutí sa vymedzuje rozsah povolenia a spresňujú sa (v prípade potreby) podmienky používania, presné označenie potraviny alebo prídavnej látky, jej špecifikácia a špecifické požiadavky na označenie.

Každé rozhodnutie alebo pravidlo týkajúce sa novej potraviny alebo prídavnej látky, ktorá by mohla mať vplyv na zdravie verejnosti, sa musí predložiť úradu EFSA.

Označovanie

V nariadení sa stanovujú osobitné požiadavky týkajúce sa označovania nových potravín a prídavných látok, ktoré boli zaradené do všeobecných európskych požiadaviek na označovanie potravín.

Bez toho, aby boli dotknuté všeobecné požiadavky vyplývajúce z právnych predpisov EÚ o označovaní potravín sa v označení nových potravín a prídavných látok musí uviesť:

 • akákoľvek charakteristika, ako napríklad zloženie, výživová hodnota alebo zamýšľané využitie potraviny;
 • prítomnosť materiálov, ktoré by mohli mať vplyv na zdravie niektorých osôb;
 • prítomnosť materiálov, ktoré sú posudzované z hľadiska etiky.

Proces pozastavenia

Krajiny EÚ sú oprávnené zastaviť alebo obmedziť – dočasne – umiestňovanie na trh a používanie akejkoľvek novej potraviny alebo prídavnej látky na svojom území, ak sa domnievajú, že jej použitie predstavuje nebezpečenstvo pre zdravie alebo riziko pre životné prostredie. Informujú Komisiu, ktorá podnikne kroky v súlade s postupom týkajúcim sa povoľovania umiestňovania výrobkov na trh.

Zrušenie

Nariadením (EÚ) 2015/2283 sa od 1. januára 2018 zrušuje nariadenie (ES) č. 258/97.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 14. mája 1997.

KONTEXT

Ďalšie informácie nájdete v časti Nové potraviny na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 z 27. januára 1997 o nových potravinách a nových prídavných látkach (Ú. v. ES L 43, 14.2.1997, s. 1 – 6)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 258/97 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2015/2283 z 25. novembra 2015 o nových potravinách, ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1169/2011, ktorým sa zrušuje nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 258/97 a nariadenie Komisie (ES) č. 1852/2001 (Ú. v. EÚ L 327, 11.12.2015, s. 1 – 22)

Posledná aktualizácia 18.04.2016

Top