EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kontaminujúce látky v potravinách – minimalizovanie negatívnych vplyvov

Kontaminujúce látky v potravinách – minimalizovanie negatívnych vplyvov

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (EHS) č. 315/93 – postupy EÚ u kontaminujúcich látok v potravinách

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Cieľom nariadenia je chrániť zdravie ľudí zákazom predaja potravín, ktoré obsahujú neakceptovateľné množstvo reziduálnych látok známych ako „kontaminujúce látky“.

HLAVNÉ BODY

  • Kontaminujúce látky sú prítomné v potravinách ako výsledok ošetrenia po výrobe alebo ako dôsledok kontaminácie životného prostredia.
  • EÚ úrovne kontaminujúcich látok akceptovateľné z toxikologického hľadiska a udržuje ich na čo najnižšej úrovni.
  • Toto nariadenie sa nevzťahuje na kontaminujúce látky, ktoré podliehajú osobitnejším pravidlám, alebo na cudzie predmety, ako sú napríklad časti hmyzu, živočíšna srsť atď.
  • Krajina EÚ môže prijať reštriktívne opatrenia s odvolaním sa na toto nariadenie v prípade, ak má podozrenie, že prítomnosť kontaminujúcej látky predstavuje pre nebezpečenstvo pre verejné zdravie. V takom prípade musí bezodkladne informovať ostatné krajiny EÚ a Európsku komisiu a uviesť dôvody svojho rozhodnutia. Komisia musí dôvody, ktoré uviedla krajina EÚ, čo najskôr preskúmať a po konzultácii so Stálym výborom pre potravinový reťazec a zdravie zvierat prijať primerané opatrenia (v súčasnosti Stály výbor pre rastliny, zvieratá, potraviny a krmivá). Výbor pomáha Komisii vo všetkých záležitostiach, ktoré sa týkajú kontaminujúcich látok vrátane stanovenia povolených maximálnych tolerancií.
  • V nariadení sa požaduje stanovenie maximálnych úrovní pre určité kontaminujúce látky v záujme ochrany zdravia ľudí.
  • Krajiny EÚ nesmú zakazovať obchodovanie s potravinami, ktoré sú v súlade s týmto nariadením.

Nariadením Komisie (ES) č. 1881/2006 sa stanovujú maximálne úrovne pre určité kontaminujúce látky v potravinách vrátane dusičnanov, olova, kadmia, ortuti, arzénu, melamínu atď.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie sa uplatňuje od 1. marca 1993.

KONTEXT

Ďalšie informácie sú uvedené v časti „Kontaminujúce látky“ na webovej lokalite Európskej komisie

AKT

Nariadenie Rady (EHS) č. 315/93 z 8. februára 1993, ktorým sa stanovujú postupy spoločenstva u kontaminujúcich látok v potravinách (Ú. v. ES L 37, 13.2.1993, s. 1 – 3)

Následné zmeny a opravy nariadenia (EHS) č. 315/93 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Nariadenie Komisie (ES) č. 1881/2006 z 19. decembra 2006, ktorým sa ustanovujú maximálne hodnoty obsahu niektorých kontaminantov v potravinách (Ú. v. EÚ L 364, 20.12.2006, s. 5 – 24). Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 18.04.2016

Top