EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Potravinová bezpečnosť – bezpečné obaly

Potravinová bezpečnosť – bezpečné obaly

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1935/2004 – materiály a predmety určené na styk s potravinami

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

  • V nariadení sa stanovujú spoločné pravidlá týkajúce sa obalových materiálov a predmetov, ako sú fľaše a nádoby, ktoré prichádzajú alebo môžu prísť do styku s potravinami, buď priamo alebo nepriamo.
  • Cieľom je ochraňovať ľudské zdravie a záujmy spotrebiteľov, ako aj zaistiť, aby sa mohli použité výrobky predávať kdekoľvek v Európskom hospodárskom priestore – priestor, ktorý tvorí 28 krajín EÚ (1), Island, Lichtenštajnsko a Nórsko, a v ktorom je voľný pohyb osôb, tovarov, služieb a kapitálu.

HLAVNÉ BODY

  • V nariadení sa vymedzuje 17 skupín materiálov a predmetov, od korku a skla po plast a textil, pri ktorých možno prijať osobitné opatrenia.
  • Môžu k nim patriť opatrenia, ako sú normy čistoty a zoznam používaných látok.
  • Žiadosť o používanie novej látky sa musí predložiť príslušnému vnútroštátnemu orgánu, ktorý ju následne zašle Európskemu úradu pre bezpečnosť potravín s cieľom získať jeho stanovisko.
  • Materiály používané na obal sa musia označiť slovami „na styk s potravinami“ a musí k nim byť priložené vhodné logo, napríklad kávovar, fľaša na víno alebo polievková lyžica.
  • Musia byť zavedené opatrenia na vysledovateľnosť, aby sa umožnilo stiahnutie chybných výrobkov alebo poskytnutie osobitných informácií verejnosti.
  • Vnútroštátne orgány môžu používanie konkrétneho materiálu pozastaviť, ak sa vyskytne dostatočný dôvod, že môže ohroziť zdravie ľudí. Bezodkladne informujú Európsku komisiu a orgány vo všetkých krajinách Európskeho hospodárskeho priestoru o svojom rozhodnutí.
  • Pravidlami sa povoľuje používanie aktívneho a inteligentného obalu, ktorý dokáže predĺžiť životnosť potraviny a poskytnúť informácie o jej čerstvosti za predpokladu, že nemá nepriaznivý vplyv na jej zloženie.
  • Pravidlá sa nevzťahujú na starožitnosti (napríklad starožitné keramické hrnce) a predmety alebo nátery, napríklad kôra syrov, spracované mäsové výrobky alebo ovocie, ktoré tvoria súčasť potraviny alebo sa s ňou môžu konzumovať.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Nariadenie nadobudlo účinnosť 3. decembra 2004.

KONTEXT

Pozri chemickú bezpečnosť potravín na webovej lokalite Európskej komisie.

AKT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1935/2004 z 27. októbra 2004 o materiáloch a predmetoch určených na styk s potravinami a o zrušení smerníc 80/590/EHS a 89/109/EHS (Ú. v. EÚ L 338, 13.11.2004, s. 4 – 17)

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 1935/2004 boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentáciu.

Posledná aktualizácia 03.02.2016



(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).

Top