EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Odosielanie súdnych a mimosúdnych písomností medzi krajinami EÚ (do roku 2022)

Odosielanie súdnych a mimosúdnych písomností medzi krajinami EÚ (do roku 2022)

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Nariadenie (ES) č. 1393/2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v krajinách EÚ

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Jeho cieľom je zaviesť rýchly, bezpečný a štandardizovaný postup odosielania súdnych* a mimosúdnych písomností* v občianskych alebo obchodných veciach medzi stranami nachádzajúcimi sa v rôznych krajinách Európskej únie (EÚ).

Nariadenie (ES) č. 1393/2007 sa od 1. júla 2022 zrušuje a nahradí ho nariadenie (EÚ) 2020/1784 (pozri zhrnutie).

HLAVNÉ BODY

Rozsah

 • Toto nariadenie sa uplatní v občianskych a obchodných veciach, keď sa má odoslať súdna alebo mimosúdna písomnosť na doručenie z jednej krajiny EÚ do druhej.
 • Nevzťahuje sa na:
  • daňové veci,
  • colné veci,
  • správne veci,
  • prípady zodpovednosti štátu za konanie a nečinnosť pri výkone štátnej moci.
 • Toto nariadenie sa neuplatní, ak nie je známa adresa osoby, ktorej sa má písomnosť doručiť.

Ďalšie zlepšenie doručovania (odosielania) súdnych a mimosúdnych písomností

V nariadení sa zavádzajú:

 • pravidlo, podľa ktorého musí prijímajúci orgán prijať všetky potrebné kroky na doručenie písomnosti čo najskôr, najneskôr však do jedného mesiaca od prijatia,
 • vzorové tlačivo s cieľom informovať adresáta o jeho práve odmietnuť prevzatie doručovanej písomnosti, a to v čase jej doručenia, alebo ju môže do jedného týždňa vrátiť prijímajúcemu orgánu,
 • pravidlo, podľa ktorého náklady vynaložené na zapojenie súdneho úradníka alebo osoby príslušnej podľa právneho poriadku prijímajúcej krajiny EÚ zodpovedajú jednorazovému fixnému poplatku, ktorý vopred stanoví táto krajina a ktorý spĺňa zásadu proporcionality a zákazu diskriminácie,
 • jednotné podmienky doručovania poštou (doporučeným listom s potvrdením o doručení alebo iným rovnocenným dokladom).

Orgány v rámci krajín EÚ zabezpečujúce doručenie

 • Krajiny EÚ určia orgány, ktoré sú zodpovedné za odosielanie a prijímanie písomností. Európskej komisii musia poskytnúť ich názvy a adresy, miestnu príslušnosť a jazyky, ktoré akceptujú, a prostriedky prijímania písomností.
 • Každá krajina má tiež ústredný orgán, ktorý je zodpovedný za poskytovanie informácií orgánom, hľadanie riešenia pri akýchkoľvek ťažkostiach, ktoré môžu vzniknúť, a vo výnimočných prípadoch za odoslanie žiadosti o doručenie príslušnému prijímajúcemu orgánu.
 • Federálny štát, v ktorom sa uplatňujú viaceré právne systémy, alebo štát so samostatnými územnými celkami môže určiť viac ústredných orgánov. Takéto určenie platí na obdobie piatich rokov a možno ho každých päť rokov obnoviť.

Urýchlenie doručovania súdnych a mimosúdnych písomností

 • Žiadateľ predloží písomnosti odosielajúcemu orgánu a znáša všetky náklady na preklad pred odoslaním písomnosti. Odosielajúci orgán je povinný poučiť žiadateľa, že adresát môže odmietnuť písomnosť prijať, ak nie je vyhotovená v jednom z jazykov, ktorým adresát rozumie, alebo v úradnom jazyku krajiny EÚ, kde sa má doručiť.
 • Písomnosti sa musia odoslať priamo a čo najskôr medzi orgánmi akýmikoľvek vhodnými spôsobmi odoslania, pokiaľ sú čitateľné a obsahovo presne zodpovedajú originálu. Žiadosť na vzorovom formáte, ktorý je priložený k nariadeniu, musí byť pripojená v jednom z prípustných jazykov, ktoré krajiny EÚ označia. Písomnosti nepodliehajú úradnému overeniu ani inej podobnej formalite. Potvrdenie prijatia musí prijímajúci orgán zaslať do siedmich dní. V prípade chýbajúcich informácií musí prijímajúci orgán kontaktovať odosielajúci orgán čo najskôr.

Doručenie dokumentov podľa práva prijímajúcej krajiny EÚ do jedného mesiaca

 • Prijímajúci orgán sám doručí alebo zabezpečí doručenie písomnosti do jedného mesiaca. Ak to nie je možné, prijímajúci orgán o tom musí informovať odosielajúci orgán a musí sa naďalej snažiť písomnosť doručiť. Doručenie sa vykoná podľa právneho poriadku prijímajúcej krajiny EÚ, alebo osobitným spôsobom, o ktorý požiadal odosielajúci orgán, pokiaľ je tento spôsob zlučiteľný s jej právnym poriadkom. Po splnení všetkých náležitostí doručenia písomnosti sa v jazyku, ktorý prijíma krajina EÚ pôvodu, vyhotoví osvedčenie o doručení, ktoré sa zašle odosielajúcemu orgánu.
 • Dátum doručenia je deň, v ktorý bola písomnosť doručená v súlade s právnym poriadkom prijímajúcej krajiny EÚ, okrem prípadov, keď sa podľa právneho poriadku tejto krajiny musí písomnosť doručiť v určitej lehote. Doručenie nesmie zahŕňať náklady ani dane v prijímajúcej krajine EÚ, okrem prípadov, keď sa používa osobitný spôsob doručenia, alebo pri zapojení súdneho úradníka. V takomto prípade znáša náklady žiadateľ. Krajiny EÚ musia vopred stanoviť jednorazový poplatok a oznámiť ho Komisii.
 • Písomnosti sa tiež môžu doručiť priamo poštou doporučeným listom s potvrdením o doručení alebo prostredníctvom súdnych úradníkov, úradných osôb alebo iných príslušných osôb z prijímajúcej krajiny EÚ, pokiaľ to táto krajina povoľuje. Za výnimočných okolností sa na postúpenie písomností orgánom inej krajiny EÚ môže použiť konzulárna alebo diplomatická cesta.

Informovanie adresáta o práve odmietnuť prevzatie písomnosti

 • Prijímajúci orgán informuje adresáta o jeho práve odmietnuť písomnosť, pokiaľ nie je napísaná v jednom z jazykov, ktorým rozumie, alebo v úradnom jazyku krajiny EÚ, kde sa má doručiť. K odmietnutiu musí dôjsť v čase jej doručenia alebo ju môže do jedného týždňa vrátiť prijímajúcemu orgánu.
 • Ak je písomnosťou predvolanie (úradný príkaz s výzvou dostaviť sa pred súd) alebo iná rovnocenná písomnosť a odporca sa nedostavil, nemožno vydať rozsudok, pokiaľ nie je isté, že písomnosť bola doručená podľa vnútroštátneho práva krajiny EÚ a bola mu odovzdaná, a to v dostatočnom časovom predstihu, aby sa odporca mohol hájiť. Je však možné vydať rozsudok, ak sa písomnosť odoslala jedným zo spôsobov ustanovených týmto nariadením a uplynulo najmenej šesť mesiacov odo dňa odoslania a nedošlo žiadne osvedčenie napriek všetkému úsiliu získať ho prostredníctvom príslušných orgánov prijímajúcej krajiny EÚ. Ak sa odporca včas nedozvedel o písomnosti, aby sa mohol odvolať, môže stále podať žiadosť o odpustenie dôsledkov uplynutia odvolacej lehoty v primeranom čase od okamihu, keď sa o rozsudku dozvedel.
 • Komisia by mala vypracovať a pravidelne aktualizovať príručku obsahujúcu informácie poskytnuté krajinami EÚ. Do roku 2011 a potom každých päť rokov musí predložiť správu o uplatňovaní tohto nariadenia s dôrazom na výkonnosť orgánov.

Zrušenie

Nariadenie (ES) č. 1393/2007 sa od 1. júla 2022 zrušuje a nahrádza nariadením (EÚ) 2020/1784.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 13. novembra 2008, okrem článku 23 (o oznámení a uverejnení niektorých informácií krajinami EÚ), ktorý sa uplatňuje od 13. augusta 2008.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Súdna písomnosť: právny dokument vydaný v rámci konaní v občianskych a obchodných veciach (napríklad predvolanie, súdny príkaz alebo rozsudok), ktorý sa musí doručiť účastníkovi konania.
Mimosúdna písomnosť: právny dokument, ktorý sa má doručiť, avšak je vyhotovený mimo spisu (napríklad faktúra alebo príkaz na vysťahovanie).

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1393/2007 z 13. Novembra 2007 o doručovaní súdnych a mimosúdnych písomností v občianskych a obchodných veciach v členských štátoch (doručovanie písomností) a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1348/2000 (Ú. v. EÚ L 324, 10.12.2007, s. 79 – 120)

Následné zmeny nariadenia Rady (ES) č. 1393/2007 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Posledná aktualizácia 11.12.2020

Top