EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Modrá karta EÚ – vstup a pobyt vysokokvalifikovaných pracovníkov

Modrá karta EÚ – vstup a pobyt vysokokvalifikovaných pracovníkov

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 2009/50/ES – podmienky vstupu a pobytu štátnych príslušníkov nečlenských krajín EÚ na účely vysokokvalifikovaného zamestnania

ČO JE CIEĽOM TEJTO SMERNICE?

 • V smernici sa stanovujú podmienky vstupu a pobytu vysokokvalifikovaných* štátnych príslušníkov nečlenských krajín EÚ a ich rodín, ktorí chcú získať vysokokvalifikované pracovné miesto v krajine Európskej únie (okrem Dánska, Írska a Spojeného kráľovstva (1)).
 • Vytvára sa ňou systém modrej karty EÚ* .

HLAVNÉ BODY

 • Žiadatelia o modrú kartu EÚ musia predložiť:
  • platnú pracovnú zmluvu alebo záväznú pracovnú ponuku najmenej na jeden rok, ktorá zaručuje plat vo výške najmenej 1,5 násobku priemernej hrubej ročnej mzdy v dotknutej krajine EÚ;
  • listinný dôkaz o tom, že majú potrebnú kvalifikáciu;
  • platný cestovný doklad a v prípade potreby víza;
  • dôkaz o zdravotnom poistení.
 • Ak uvedené podmienky nebudú splnené alebo ak boli dokumenty získané nezákonne, boli sfalšované alebo neoprávnené zmenené, môžu krajiny EÚ žiadosť odmietnuť.
 • Žiadateľ nesmie predstavovať hrozbu pre verejný poriadok, bezpečnosť ani zdravie.
 • Krajiny EÚ môžu rozhodnúť o počte vysokokvalifikovaných zamestnancov, ktorých prijmú.
 • Úspešným žiadateľom bude vydaná modrá karta EÚ so štandardnou dobou platnosti od jedného do štyroch rokov, v závislosti od predmetnej krajiny EÚ alebo dĺžky pracovnej zmluvy, ak bude táto kratšia ako štandardná doba platnosti, plus tri mesiace.
 • Žiadosť môže podať osoba a/alebo jej zamestnávateľ v závislosti od krajiny EÚ.
 • Držitelia modrej karty EÚ sa prvé dva roky môžu uchádzať výlučne o vysokokvalifikované pracovné miesta, ktoré spĺňajú kritériá prijímania. Následne sa v závislosti od krajiny EÚ môžu uchádzať o iné vysokokvalifikované zamestnanie za rovnakých podmienok ako štátni príslušníci tejto krajiny.
 • Držitelia modrej karty EÚ a ich rodiny môžu vstupovať, opätovne vstupovať a prebývať v krajine EÚ, ktorá vydala kartu, a prechádzať cez ostatné krajiny EÚ.
 • Držitelia modrej karty EÚ majú rovnaké práva ako štátni príslušníci danej krajiny z hľadiska pracovných podmienok, vzdelávania, uznávania kvalifikácií, sociálneho zabezpečenia a slobody združovania. Niektoré z nich, najmä príspevky na vzdelávanie a pôžičky, môžu krajiny EÚ obmedziť.
 • Ak už držiteľ modrej karty EÚ nespĺňa pôvodné podmienky, je nezamestnaný viac ako tri mesiace alebo sa považuje za verejnú hrozbu, vnútroštátne orgány môžu modrú kartu EÚ odňať alebo ju neobnoviť.
 • Držiteľ modrej karty EÚ po 18 mesiacoch oprávneného pobytu čerpá výhody z určitého uľahčenia pri presťahovaní sa do inej krajiny EÚ. Za predpokladu, že opäť splní prijímacie kritériá, môže mu byť povolené začať pracovať pred prijatím rozhodnutia o udelení víza a rodinní príslušníci sa k nemu môžu ihneď pridať.
 • Komisia každé tri roky podáva správu o spôsobe uplatňovania legislatívy. Prvá správa bola uverejnená v júni 2014.

Preskúmanie a návrhy

 • V roku 2016 vydala Európska komisia návrh na zrušenie smernice 2009/50/ES. Vychádzal z revízie smernice, publikovanej súbežne, v ktorej sa dospelo k záveru, že súčasná smernica má mnoho vážnych vnútorných slabín a že sa neuplatňuje dôsledne v celej EÚ. Okrem toho má celý rad krajín EÚ pre rovnakú kategóriu vysokokvalifikovaných pracovníkov paralelné pravidlá a postupy. Táto fragmentácia nie je účelná, pretože zaťažuje zamestnávateľov a žiadateľov. Okrem toho je neúčinná, keďže počty povolení vydaných vysokokvalifikovaným pracovníkom sú stále obmedzené. Toto komplikuje EÚ jej snahu pritiahnuť a udržať talenty, ktoré potrebuje.
 • Návrh sa snaží odstrániť nedostatky predchádzajúcej smernice a rozšíriť jej pôsobnosť na osoby pod medzinárodnou ochranou a na rodinných príslušníkov občanov EÚ, ktorí sami nie sú občanmi EÚ. Navrhovaný režim by tiež nahradil paralelné vnútroštátne režimy zamerané na rovnakú skupinu ako modrá karta.
 • Návrh tiež zahŕňa:
  • pružnejšie podmienky prijímania (nižší mzdový prah; kratšia minimálna dĺžka zmluvy šesť mesiacov v prípade prvej zmluvy; jednoduchšie pravidlá pre čerstvých absolventov a pracovníkov v nedostatkových profesiách, a rovnocennosť praxe v profesii a formálneho vzdelania),
  • jednoduchšie postupy (rýchlejšie a pružnejšie postupy; možnosť zrýchleného postupu pre dôveryhodných zamestnávateľov),
  • rozšírenie práv (pružnejší prístup na trh práce vrátane vedľajšej samostatnej zárobkovej činnosti; okamžité zlúčenie rodiny; jednoduchšie získanie štatútu osoby s dlhodobým pobytom v EÚ),
  • zjednodušenie cestovania v rámci EÚ (napr. pri krátkodobých služobných cestách v rámci EÚ; prístup k modrej karte EÚ v druhej krajine EÚ).

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Smernica sa uplatňuje od 19. júna 2009. Krajiny EÚ ju mali transponovať do vnútroštátnych právnych predpisov do 19. júna 2011.

KONTEXT

Ďalšie informácie sú uvedené v časti „Legálna migrácia a integrácia“ (Európska komisia).

HLAVNÉ POJMY

Vysokokvalifikovaný pracovník: platený pracovník, ktorý má osobitné odborné znalosti doložené vyššou profesijnou kvalifikáciou.
Modrá karta EÚ: povolenie na prácu a pobyt s nápisom „Modrá karta EÚ“, ktoré oprávňuje držiteľa žiť a pracovať v krajine EÚ, ktorá ju vydala.

HLAVNÝ DOKUMENT

Smernica Rady 2009/50/EC z 25. mája 2009 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania (Ú. v. EÚ L 155, 18.6.2009, s. 17 – 29)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2004/38/ES z 29. apríla 2004 o práve občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov, ktorá mení a dopĺňa nariadenie (EHS) 1612/68 a ruší smernice 64/221/EHS, 68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (Ú. v. EÚ L 158, 30.4.2004, s. 77 – 123)

Následné zmeny smernice 2004/38/EHS boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2013/32/EÚ z 26. júna 2013 o spoločných konaniach o poskytovaní a odnímaní medzinárodnej ochrany (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 60 – 95)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/801 z 11. mája 2016 o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely výskumu, štúdia, odborného vzdelávania, dobrovoľníckej služby, výmenných programov žiakov alebo vzdelávacích projektov a činnosti aupair (Ú. v. EÚ L 132, 21.5.2016, s. 21 – 57)

Oznámenie Komisie Európskemu parlamentu a Rade o vykonávaní smernice 2009/50/ES o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely vysokokvalifikovaného zamestnania („modrá karta EÚ“) [COM(2014) 287 final z 22. mája 2014]

Návrh smernice Európskeho Parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká úroveň zručností (COM(2016) 378 final, 7.6.2016)

Pracovný dokument útvarov Komisie – Posúdenie vplyvu – Sprievodný dokument k návrhu smernice Európskeho Parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká úroveň zručností, ktorou sa ruší Smernica 2009/50/ES (SWD(2016) 193 final, 7.6.2016)

Pracovný dokument útvarov Komisie – Zhrnutie posúdenia vplyvu – Sprievodný dokument k návrhu smernice Európskeho Parlamentu a Rady o podmienkach vstupu a pobytu štátnych príslušníkov tretích krajín na účely zamestnania, v ktorom sa vyžaduje vysoká úroveň zručností (SWD(2016) 194 final, 7.6.2016)

Posledná aktualizácia 14.09.2017(1) Spojené kráľovstvo vystupuje z Európskej únie a od 1. februára 2020 je treťou krajinou (krajinou mimo EÚ).

Top