EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

Prístup k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Článok 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom inštitúcií EÚ

AKÝ JE CIEĽ ČLÁNKU 15 ZFEÚ A NARIADENIA?

 • Článok 15 ods. 3 ZFEÚ dáva občanom, osobám s pobytom a podnikom EÚ právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ v závislosti na určitých zásadách a podmienkach.
 • Nariadenie ustanovuje všeobecné pravidlá a obmedzenia prístupu. Jeho cieľom je zabezpečiť, aby mohli občania svoje právo na prístup uplatňovať čo najľahšie. Žiadať sa môže o prístup k všetkým dokumentom zo všetkých oblastí činnosti EÚ, ktoré vypracoval alebo dostal niektorý z orgánov.

HLAVNÉ BODY

Výnimky a práva tretích strán

Orgány môžu odmietnuť prístup k dokumentu v prípade, ak by sa jeho zverejnením:

 • porušila ochrana:
  • verejného záujmu týkajúceho sa verejnej bezpečnosti, obrany, medzinárodných vzťahov a finančnej, menovej alebo hospodárskej politiky EÚ alebo niektorej krajiny EÚ alebo
  • súkromia alebo bezúhonnosti jednotlivca, predovšetkým v súlade s právnymi predpismi EÚ týkajúcimi sa ochrany osobných údajov,
 • porušili vo vzťahu k určitej osobe:
  • obchodné záujmy, súdne konanie a právne poradenstvo alebo
  • účel inšpekcií, vyšetrovania a kontroly, pokiaľ nepreváži verejný záujem na jeho zverejnení,
 • vážne porušila vo vzťahu k orgánu ochrana rozhodovacieho procesu, pokiaľ nepreváži verejný záujem na jeho zverejnení.

Pokiaľ ide o dokumenty vypracované tretími osobami musí sa orgán EÚ v prípade pochybností poradiť s treťou osobou s cieľom posúdiť, či sa môže použiť výnimka. Krajiny EÚ majú väčšie právo na vznesenie námietok (avšak nie právo veta).

Dokumenty v krajinách EÚ

Ak krajina EÚ dostane žiadosť o dokument, ktorý má v držbe, pričom dokument pochádza od nejakého orgánu EÚ, musí sa s týmto orgánom poradiť, aby zabezpečila, že zverejnenie je v súlade s cieľmi tohto nariadenia. Krajina môže tiež postúpiť túto žiadosť príslušnému orgánu.

Žiadosti, postup pri vybavovaní žiadostí a prístup k dokumentom

 • Verejnosť musí žiadať o prístup k dokumentu písomne (vrátane elektronických prostriedkov) v niektorom z oficiálnych jazykov EÚ. Žiadateľ nemusí uviesť dôvod žiadosti, ale žiadosť musí byť presná.
 • Žiadosť o prístup k dokumentu musia orgány bezodkladne spracovať. Žiadateľovi musia poslať potvrdenie o prijatí žiadosti a do 15 pracovných dní od jej zaevidovania musia buď povoliť alebo zamietnuť prístup k požadovanému dokumentu. Táto lehota sa môže raz predĺžiť o ďalších 15 pracovných dní.
 • V prípade úplného alebo čiastočného zamietnutia môže žiadateľ do 15 pracovných dní od obdržania odpovede od orgánu podať opakovanú žiadosť s požiadavkou, aby orgán prehodnotil svoje stanovisko.
 • Žiadateľ môže mať prístup k dokumentom buď priamo na mieste nahliadnutím do nich, alebo obdrží ich kópiu, alebo môže byť informovaný o tom, ako dokumenty ľahko získať.

Citlivé dokumenty

 • Citlivé dokumenty sú určité dokumenty pochádzajúce z orgánov alebo z agentúr nimi založených, z krajín EÚ, krajín mimo EÚ alebo medzinárodných organizácií, ktoré sú klasifikované ako TRÈS SECRET UE/EU TOP SECRET, SECRET UE/EU SECRET alebo CONFIDENTIEL UE/EU CONFIDENTIAL.
 • Žiadosti o prístup k citlivým dokumentom môžu spracovávať iba osoby, ktoré majú právo poznať ich obsah. Citlivé dokumenty sa môžu zaznamenávať v registri alebo uvoľňovať iba so súhlasom ich pôvodcu.

Registre a administratívna prax

 • Každý orgán musí viesť register dokumentov. Prístup k tomuto registru sa zabezpečí elektronickou formou.
 • Krajiny EÚ musia s orgánmi spolupracovať pri poskytovaní informácií občanom.
 • Orgány si vypracujú dobrú administratívnu prax, aby zabezpečili, že sa právo na prístup zaručené týmto nariadením môže uplatňovať.

Uverejňovanie v Úradnom vestníku

Mnoho dokumentov EÚ sa uverejňuje v Úradnom vestníku. Patria k nim:

Správy a vykonávacie opatrenia

Každý orgán uverejní výročnú správu za predchádzajúci rok, v ktorej uvedie počet prípadov, keď orgán odmietol poskytnúť prístup k dokumentom, dôvody tohto odmietnutia a počet citlivých dokumentov neuvedených v jeho registri.

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

Uplatňuje sa od 3. decembra 2001.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Prvá časť: Zásady – Hlava II: Všeobecne uplatniteľné ustanovenia – Článok 15 (pôvodný článok 255 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 54 – 55)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, 31.5.2001, s. 43 – 48)

SÚVISIACE DOKUMENTY

Správa Komisie o uplatňovaní nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie v roku 2016 [COM(2017) 738 final zo 6. decembra 2017]

Posledná aktualizácia 14.12.2017

Top