Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Pripojenie k EÚ – proces pristúpenia

Go to the summaries’ table of contents

Pripojenie k EÚ – proces pristúpenia

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Zmluva o Európskej únii – pripojenie k EÚ

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ ZMLUVY O EURÓPSKEJ ÚNII (ZEÚ)?

 • Článok 49 predstavuje právny základ pre akýkoľvek európsky štát, ktorý sa chce pripojiť k EÚ.
 • V článku 2 sa vymedzujú hodnoty, na ktorých sa zakladá EÚ.

HLAVNÉ BODY

Prípustnosť

Krajina, ktorá požiadala o členstvo, musí:

 • byť štátom v rámci geografickej Európy;
 • dodržiavať a hlásiť sa k hodnotám vymedzeným v článku 2 ZEÚ, ktorými sú: zachovávanie ľudskej dôstojnosti, slobody, demokracie, rovnosti a právneho štátu; rešpektovanie ľudských práv vrátane práv osôb patriacich k menšinám; a rešpektovanie pluralizmu v spoločnosti, a takisto aj nediskriminácie, tolerancie, spravodlivosti, solidarity a rovnosti medzi ženami a mužmi.

Krajina, ktorá požiadala o členstvo, musí zároveň spĺňať kritériá prípustnosti. Tieto kritériá sa zvyknú nazývať kodanské kritériá, pretože boli vymedzené Európskou radou na zasadnutí v Kodani v júni 1993. Ide o tieto kritériá:

 • stabilné inštitúcie, ktoré sú zárukou demokracie, právneho štátu, ľudských práv a rešpektovania a ochrany menšín;
 • fungujúce trhové hospodárstvo a schopnosť čeliť konkurencii a trhovým silám v rámci EÚ;
 • schopnosť prevziať a účinne vykonávať povinnosti plynúce z členstva vrátane cieľov politickej, hospodárskej a menovej únie.

Na zasadnutí Európskej rady, ktoré sa konalo v Madride v decembri 1995 sa doplnilo, že kandidátska krajina musí byť schopná uplatňovať právo EÚ a musí byť schopná zaistiť, že právo EÚ transponované do vnútroštátnych právnych predpisov sa vykonáva účinne prostredníctvom vhodných správnych a súdnych štruktúr.

EÚ si vyhradzuje právo rozhodnúť, kedy kandidátska krajina splnila prístupové kritériá. Samotná EÚ tiež musí byť schopná integrovať nových členov.

Postup

 • 1.

  Žiadosť

Európska krajina spĺňajúca kritériá uvedené v článku 2 ZEÚ predloží Rade EÚ formálnu žiadosť. Rada informuje o tejto žiadosti Európsky parlament, Komisiu a národné parlamenty.

 • 2.

  Status kandidátskej krajiny

Rada EÚ udelí krajine status kandidátskej krajiny po tom, ako Komisia vydá priaznivé stanovisko, pod podmienkou schválenia v Európskej rade.

 • 3.

  Rokovania

Rokovania sa otvárajú po tom, ako Rada EÚ vydá jednomyseľné rozhodnutie.

Rokovania sa uskutočňujú na medzivládnych konferenciách medzi vládami krajín EÚ a vládou kandidátskej krajiny. Acquis (súbor právnych predpisov EÚ) je rozdelené na oblasti politiky, o ktorých sa musí samostatne rokovať. (V súčasnosti existuje 35 oblastí politiky alebo „kapitol“.)

Počas predvstupovej fázy Komisia monitoruje úsilie kandidátskej krajiny v oblasti vykonávania acquis. Zároveň kandidátskym krajinám pomáha počas tohto procesu prostredníctvom nástrojov predvstupovej pomoci, ako je TAIEX.

Prechodné opatrenia – strany taktiež diskutujú o tom, či (a ako) sa niektoré pravidlá môžu zavádzať postupne, aby sa novému členovi alebo existujúcim krajinám EÚ poskytol čas na prispôsobenie. O tejto otázke sa diskutuje najmä v konečných fázach rokovaní.

 • 4.

  Proces preverovania

Súbežne s rokovaniami sa vykonáva tzv. fáza preverovania. Jej cieľom je overiť, či jednotlivé prvky acquis uvedené v danej kapitole boli transponované do práva kandidátskej krajiny. Daná kapitola sa môže predbežne uzavrieť, len ak kandidátska krajina preukázala, že už vykonala túto kapitolu acquis, alebo že ju vykoná do dátumu pristúpenia. Výnimka sa udeľuje v prípade, keď kandidátska krajina súhlasí so špeciálnymi dojednaniami v súvislosti s časťou acquis.

Komisia informuje Radu EÚ a Európsky parlament počas celého procesu, predovšetkým prostredníctvom výročných správ o pokroku. O týchto správach rokuje Európsky parlament a svoje pripomienky predkladá vo forme uznesení prijatých v pléne. Kandidátska krajina takisto zostavuje výročné národné programy, v ktorých hodnotí vlastný pokrok vo vykonávaní jednotlivých kapitol acquis.

 • 5.

  Pristúpenie

Konečným cieľom rokovaní je pripraviť zmluvu o pristúpení. Pristúpenie musí jednomyseľne schváliť Rada, pričom musí získať súhlas Európskeho parlamentu. Zmluvu následne podpíše každá krajina EÚ a pristupujúca krajina a ratifikuje ju každá krajina EÚ a pristupujúca krajina, pričom každá krajina postupuje podľa vlastných ústavných postupov.

KONTEXT

AKT

Článok 49 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ)

Článok 2 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ)

Posledná aktualizácia 09.05.2016

Top