EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Jednostranné akty

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTOM:

Článok 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

Článok 289 Zmluvy o fungovaní Európskej únie

AKÝ JE CIEĽ ČLÁNKOV 288 A 289 ZMLUVY O FUNGOVANÍ EURÓPSKEJ ÚNIE?

Opisujú sa v nich hlavné jednostranné akty Európskej únie (článok 288), predovšetkým právne akty (článok 299).

HLAVNÉ BODY

Čo sú jednostranné akty?

 • Spomedzi zdrojov práva EÚ tvoria jednostranné akty časť sekundárnych právnych prepisov EÚ, ktoré nie sú dohovory ani dohody.
 • Prijímajú ich autonómnym spôsobom inštitúcie EÚ v súlade so zakladajúcimi zmluvami.

Aké sú jednotlivé typy jednostranných aktov?

 • V prvom rade ide o akty uvedené v článku 288 ZFEÚ:
  • Nariadenia, smernicerozhodnutia ktoré sú právne akty, ako je uvedené v článku 289. Prijímajú sa prostredníctvom legislatívneho postupu a majú právnu záväznosť s rozličnými rozsahmi pôsobnosti a záväzným účinkom.
  • Stanoviskáodporúčania, ktoré nie sú právne akty. Neplynú z nich žiadne práva ani povinnosti tým, ktorým sú určené, ale môžu poskytnúť usmernenia týkajúce sa výkladu a obsahu práva EÚ.
 • Iné nezáväzné jednostranné akty politickejšej povahy sa nazývajú „atypické akty“ – nie preto, že sa často nepoužívajú, ale preto, že nie sú uvedené v článku 288. Zahŕňajú uznesenia, závery, oznámenia a zelenébiele knihy. Sú citované v iných článkoch zmlúv EÚ alebo vychádzajú z praxe inštitúcií EÚ.

Právne postavenie jednostranných aktov

 • Inštitúcie EÚ si môžu voľne voliť typ aktu, ktorý považujú za najvhodnejší na vykonávanie svojej politiky.
 • Keďže EÚ má však len kompetencie, ktoré sú jej zverené na základe zmlúv, v každom akte sa musí citovať právny základ v ZFEÚ ktorý zodpovedá oblasti, v ktorej európske inštitúcie prijímajú opatrenia.
 • Okrem toho sa v aktoch musia citovať nástroje, ktorými získavajú právomoc na prijatie (v citáciách začínajúcich sa výrazom „so zreteľom na“), a uviesť dôvody, na ktorých sú založené (v odôvodneniach začínajúcich sa výrazom „keďže“).
 • Akty sa musia uverejňovaťÚradnom vestníku EÚ. Môžu nadobúdať účinnosť v deň uverejnenia, ak sa v ich znení neuvádza inak (častokrát to tak je).
 • Ich zákonnosť sa môže spochybniť na Súdnom dvore EÚ.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

 • Právo EÚ (Európsky portál elektronickej justície).

HLAVNÉ DOKUMENTY

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Šiesta časť – Inštitucionálne a finančné ustanovenia – Ustanovenia o orgánoch – Kapitola 2 – Právne akty Únie, postupy prijímania a iné ustanovenia – Oddiel 1 – Právne akty Únie – Článok 288 (bývalý článok 249 ZES) (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 171 – 172)

Konsolidované znenie Zmluvy o fungovaní Európskej únie – Šiesta časť – Inštitucionálne a finančné ustanovenia – Ustanovenia o orgánoch – Kapitola 2 – Právne akty Únie, postupy prijímania a iné ustanovenia – Oddiel 1 – Právne akty Únie – Článok 289 (Ú. v. EÚ C 202, 7.6.2016, s. 172)

Posledná aktualizácia 21.03.2018

Top