EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nariadenia Európskej únie

Nariadenia Európskej únie

Nariadenia sú právne akty vymedzené v článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Majú všeobecnú platnosť, sú záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých krajinách Európskej únie (EÚ).

SÚHRN

Nariadenia sú právne akty vymedzené v článku 288 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ). Majú všeobecnú platnosť, sú záväzné vo svojej celistvosti a priamo uplatniteľné vo všetkých krajinách Európskej únie (EÚ).

Napríklad keď sa EÚ rozhodla zakročiť v záujme zaistenia lepšej ochrany ľudského zdravia a životného prostredia voči rizikám súvisiacim s chemickými látkami, prijala nariadenie o tejto problematike.

Nariadenia sú súčasťou sekundárneho práva EÚ. Prijímajú ich inštitúcie EÚ na základe zakladajúcich zmlúv. Ich cieľom je zabezpečiť jednotné uplatňovanie práva EÚ vo všetkých krajinách EÚ.

Nariadenie sa prijíma podľa legislatívneho postupu. Je to legislatívny akt prijatý Radou a Parlamentom v rámci riadneho alebo mimoriadneho legislatívneho postupu.

Nariadenie je určené abstraktným kategóriám osôb, a nie identifikovaným osobám. Touto vlastnosťou sa odlišuje od rozhodnutia, ktoré sa vymedzuje v článku 288 ZFEÚ. Je záväzné vo svojej celistvosti.

Strany, na ktoré sa nariadenie uplatňuje, ho musia plne dodržiavať. Je to právny akt, ktorý je záväzný pre:

inštitúcie EÚ;

krajiny EÚ;

jednotlivcov, ktorým je určené.

Nariadenie je priamo uplatniteľné vo všetkých krajinách EÚ. Znamená to, že:

sa uplatňuje ihneď ako norma vo všetkých krajinách EÚ bez toho, aby bolo potrebné transponovať ho do vnútroštátneho práva;

sa ním vytvárajú práva a povinnosti pre jednotlivcov, ktorí sa tak môžu naň priamo odvolávať na vnútroštátnych súdoch;

jednotlivci ho môžu použiť ako referenciu vo vzťahu k iným jednotlivcom, krajinám EÚ alebo orgánom EÚ.

Je uplatniteľné vo všetkých krajinách EÚ odo dňa nadobudnutia účinnosti (dátum, ktorý je v ňom stanovený, alebo ak nie je stanovený, 20 dní po jeho uverejnení v úradnom vestníku). Jeho právne účinky sú súbežne, automaticky a jednotne záväzné vo všetkých vnútroštátnych právnych predpisoch.

Delegované nariadenia

V postupe delegovaného aktu (článok 290 ZFEÚ) môže Komisia prijať delegované nariadenie s cieľom spresniť alebo doplniť určité podrobnosti alebo hľadiská nariadenia alebo smernice EÚ.

Vykonávacie nariadenia

V postupe vykonávacieho aktu (článok 291 ZFEÚ) môže byť Komisia oprávnená prijať nariadenie na výkon právnych predpisov, ktoré si vyžadujú jednotné uplatňovanie v rámci EÚ. Vykonávacie právomoci Komisie sa musia vykonávať v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011.

Európske inštitúcie môžu tiež prijať vykonávacie nariadenia v súvislosti s Európskym sociálnym fondom a Európskym fondom regionálneho rozvoja. Tento typ nariadenia je vymedzený v článku 164 a článku 178 ZFEÚ.

Ide o právne akty, ktorých platnosť sa odvíja od tzv. základného nariadenia. Zatiaľ čo v základnom nariadení sú stanovené základné pravidlá, vo vykonávacom nariadení sú stanovené určité technické ustanovenia.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach o práve EÚ na webovej lokalite Európskej komisie.

Posledná aktualizácia: 30.08.2015

Top