EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nariadenie o VIS

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU

Nariadenie (ES) č. 767/2008 o vízovom informačnom systéme a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS)

AKÝ JE CIEĽ TOHTO NARIADENIA?

Zriaďuje sa ním vízový informačný systém (VIS) a stanovujú sa postupy a podmienky výmeny údajov o vízach s ohľadom na žiadosti o krátkodobé víza medzi členskými štátmi Európskej únie (EÚ), ktoré podpísali Schengenskú dohodu a schengenský dohovor.

HLAVNÉ BODY

Poznámka pre čitateľa: toto nariadenie bolo niekoľkokrát zmenené. Tento súhrn odzrkadľuje obsah nariadenia v platnom znení, v ktorom tieto zmeny skutočne nadobudli účinnosť.

Účel

Účelom VIS, pôvodne zriadeného podľa rozhodnutia 2004/512/ES, je zlepšiť vykonávanie spoločnej vízovej politiky, konzulárnu spoluprácu a konzultácie medzi ústrednými vízovými orgánmi prostredníctvom:

 • uľahčenia konania o udelení víza,
 • predchádzania tzv. „visa shoppingu“,
 • uľahčovania boja proti podvodom,
 • uľahčovania kontrol na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach a na území členských štátov,
 • poskytovania pomoci pri identifikácii osôb, ktoré nespĺňajú podmienky vstupu, pobytu alebo bydliska na území členských štátov,
 • uľahčovania uplatňovania nariadenia (EÚ) č. 604/2013, ktorým sa určuje členský štát zodpovedný za posúdenie žiadosti o azyl štátneho príslušníka krajiny mimo EÚ (pozri súhrn),
 • prispievania k predchádzaniu ohrozeniam vnútornej bezpečnosti členských štátov.

V osobitných prípadoch môžu vnútroštátne orgány a Europol požiadať o prístup k údajom vloženým do VIS na účely predchádzania teroristickým a trestným činom, ich odhaľovania a vyšetrovania.

Vo VIS sa zaznamenávajú tieto kategórie údajov:

 • alfanumerické údaje o žiadateľovi a o vízach, o udelenie ktorých bola podaná žiadosť, o udelených, zamietnutých, zrušených, odvolaných a predĺžených vízach,
 • fotografie,
 • daktyloskopické údaje,
 • prepojenia s predchádzajúcimi žiadosťami o víza a so súbormi so žiadosťami osôb, ktoré cestujú spolu.

Kategórie údajov zaznamenaných v spoločnej databáze údajov o totožnosti

V spoločnej databáze údajov o totožnosti (CIR) sú zaznamenané tieto údaje:

 • priezvisko, krstné mená, dátum narodenia, pohlavie,
 • rodné priezvisko (predchádzajúce priezviská), miesto a krajina narodenia, aktuálna štátna príslušnosť a štátna príslušnosť pri narodení,
 • informácie o cestovných dokladoch vrátane:
  • typu a čísla,
  • vydávajúcej krajiny,
  • vydávajúceho orgánu,
  • dátumu skončenia platnosti.

Prístup do VIS

 • Údaje VIS môžu vkladať, meniť alebo vymazávať len riadne oprávnení zamestnanci vízových orgánov.
 • Do údajov VIS môžu nahliadať len riadne oprávnení zamestnanci vízových orgánov a orgánov, ktoré vykonávajú kontroly na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach, imigračné kontroly a azylové orgány.
 • Orgány s prístupom do VIS musia zabezpečiť, aby:
  • jeho použitie bolo obmedzené len na to, čo je nevyhnutné, vhodné a primerané na vykonávanie ich úloh,
  • pri používaní VIS neboli žiadatelia o udelenie víza a držitelia víz diskriminovaní a aby bola rešpektovaná ich ľudská dôstojnosť a bezúhonnosť.

Vkladanie údajov vízovými orgánmi

 • Vízový orgán vytvorí súbor so žiadosťou, ak je žiadosť prípustná podľa vízového kódexu ustanoveného v pozmeňujúcom nariadení (ES) č. 810/2009 (pozri súhrn). Do VIS vkladá údaje uvedené v článku 9 nariadenia (ES) č. 767/2008.
 • Vízový orgán doplní ďalšie údaje, ak bolo prijaté rozhodnutie o udelení víza, napríklad:
  • orgán, ktorý vízum udelil,
  • typ víza,
  • číslo vízovej nálepky,
  • územie, na ktorom je držiteľ víza oprávnený cestovať,
  • dátum začiatku a koniec doby platnosti víza,
  • vízom povolený počet vstupov na územie, pre ktoré je vízum platné.
 • Musia sa uviesť dôvody, pokiaľ bolo prijaté rozhodnutie o:
  • zamietnutí, zrušení alebo odvolaní víza, alebo
  • predĺžení platnosti víza.

Použitie VIS

VIS používajú:

 • príslušné vízové orgány, ktoré posudzujú žiadosti a rozhodnutia súvisiace s týmito žiadosťami,
 • ústredné vízové orgány na účely vzájomnej konzultácie a vyžiadania dokumentov,
 • príslušné vízové orgány na oznamovacie a štatistické účely (bez identifikácie jednotlivých žiadateľov).

Prístup iných orgánov k údajom VIS

 • Pozmeňujúce nariadenie (EÚ) 2017/2226, ktorým sa zriaďuje systém vstup/výstup EÚ (pozri súhrn), viedlo k efektívnejším a rýchlym hraničným kontrolám prostredníctvom zabezpečeného komunikačného kanála medzi centrálnym systémom systému vstup/výstup a centrálnym VIS. Priama konzultácia medzi systémom vstup/výstup a VIS je možná len vtedy, ak sa tak stanovuje nariadením (ES) č. 767/2008 aj nariadením (EÚ) 2017/2226.
 • Vízové orgány používajúce VIS môžu nahliadnuť do systému vstup/výstup z VIS:
  • pri posudzovaní žiadostí o víza a rozhodovaní o nich,
  • s cieľom získať a exportovať údaje súvisiace s vízami priamo z VIS do systému vstup/výstup v prípade, že vízum je zrušené, odvolané alebo predĺžené.
 • Orgány hraničnej kontroly používajúce systém vstup/výstup môžu nahliadnuť do VIS zo systému vstup/výstup s cieľom:
  • získať údaje týkajúce sa víz priamo z VIS a importovať ich do systému vstup/výstup,
  • overiť pravosť a platnosť víza,
  • skontrolovať, či štátni príslušníci krajín mimo EÚ oslobodení od vízovej povinnosti, ktorých individuálna zložka nie je zaznamenaná v systéme vstup/výstup, boli predtým zaregistrovaní vo VIS,
  • overiť, ak sa totožnosť držiteľa víza overuje pomocou odtlačkov prstov, totožnosť držiteľa víza pomocou odtlačkov prstov vo VIS.
 • Orgány príslušné na vykonávanie kontrol na území členských štátov môžu vyhľadávať údaje výhradne na účel overenia totožnosti držiteľa víza a/alebo pravosti víza a/alebo splnenia podmienok vstupu, pobytu alebo bydliska.
 • Vnútroštátne orgány zodpovedné za azyl môžu mať prístup k údajom výhradne na tieto účely:
  • určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o azyl a
  • posúdenie žiadosti o azyl.

Prevádzka VIS

 • Od júna 2018 je za prevádzkové riadenie centrálneho VIS a národných rozhraní, ktoré sa pripájajú k vnútroštátnym systémom členských štátov, zodpovedná Agentúra Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA).
 • Prevádzkové riadenie VIS pozostáva zo všetkých úloh potrebných na udržanie fungovania VIS 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Patrí medzi ne údržba a technický vývoj potrebný na zabezpečenie toho, aby systém fungoval na uspokojivej úrovni prevádzkovej kvality.
 • Každý členský štát EÚ je zodpovedný za:
  • vývoj, organizáciu, riadenie, prevádzku a údržbu svojho vnútroštátneho systému,
  • zaistenie bezpečnosti údajov pred prenosom a počas prenosu do svojho národného rozhrania a na tento účel prijatie bezpečnostného plánu,
  • riadenie prístupu riadne oprávnených zamestnancov svojich príslušných vnútroštátnych orgánov do VIS,
  • znášanie nákladov, ktoré vznikli v súvislosti s vnútroštátnymi systémami.
 • Údaje vo VIS nemožno oznamovať krajinám mimo EÚ ani medzinárodným organizáciám, pokiaľ to nie je v jednotlivých prípadoch nevyhnutné na overenie totožnosti štátneho príslušníka krajiny mimo EÚ.

Bezpečnosť údajov, zodpovednosť a ochrana

 • Členský štát, ktorý vložil údaje do VIS, musí zabezpečiť ich bezpečnosť pred prenosom a počas prenosu do národného rozhrania. Každá krajina musí zaistiť bezpečnosť údajov získaných z VIS a prijať bezpečnostný plán vo vzťahu k svojmu vnútroštátnemu systému.
 • Každá osoba alebo krajina, ktorá utrpela škodu v dôsledku nezákonnej operácie spracúvania alebo akéhokoľvek konania nezlučiteľného s nariadením (ES) č. 767/2008, má nárok na náhradu škody od krajiny zodpovednej za vzniknutú škodu.
 • Každá krajina a agentúra eu-LISA musia viesť zápisy o všetkých operáciách spracúvania údajov vo VIS, ako aj zápisy o zamestnancoch, ktorí sú riadne oprávnení na vkladanie a vyhľadávanie údajov.
 • Každý členský štát musí vyžadovať, aby vnútroštátny dozorný orgán zriadený v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 (pozri súhrn) monitoroval zákonnosť spracúvania osobných údajov príslušnou krajinou. Činnosti agentúry eu-LISA monitoruje európsky dozorný úradník pre ochranu osobných údajov.

Uplatňovanie

Ako schengenský nástroj sa toto nariadenie vzťahuje na členské štáty s výnimkou Írska. Dánsko sa rozhodlo nariadenie zaviesť, rovnako ako Island, Nórsko a Švajčiarsko.

Nedávne zmeny nariadenia (ES) č. 767/2008

S cieľom riešiť bezpečnostné výzvy, ako aj zmeniť modely migrácie sa vyvíja úsilie o interoperabilitu rôznych informačných systémov EÚ. Nariadenie (ES) č. 767/2008 bolo preto niekoľkokrát zmenené, aby sa zohľadnila táto práca – hoci sa tieto zmeny budú uplatňovať až od dátumu, o ktorom sa ešte rozhodne, a to najskôr v roku 2023. Ide o tieto zmeny:

 • Nariadenie (EÚ) 2019/817interoperabilite medzi informačnými systémami EÚ v priestore spravodlivosti, slobody a bezpečnosti (pozri súhrn).
 • Nariadením (EÚ) 2021/1134 sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008, ako aj dva úzko súvisiace texty, vízový kódex [nariadenie (ES) č. 810/2009 – pozri súhrn] a kódex schengenských hraníc [nariadenie (EÚ) 2016/399 – pozri súhrn]. Okrem iného sa ním posilňujú bezpečnostné previerky, ktoré sa vykonávajú pred prijatím rozhodnutia o udelení víza.
 • Nariadením (EÚ) 2021/1152 sa mení nariadenie (ES) č. 767/2008 v súvislosti s interoperabilitou VIS s Európskym systémom pre cestovné informácie a povolenia zriadeným podľa nariadenia (EÚ) 2018/1240 (pozri súhrn).

ODKEDY SA NARIADENIE UPLATŇUJE?

 • Uplatňovanie nariadenia (ES) č. 767/2008 mala určiť Európska komisia v súlade s jeho článkom 48 ods. 3. VIS bol uvedený do prevádzky 11. októbra 2011.
 • Články 26, 27, 32, 45, článok 48 ods. 1, 2 a 4 a článok 49 nariadenia sa uplatňujú od 2. septembra 2008.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÝ DOKUMENT

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 767/2008 z 9. júla 2008 o vízovom informačnom systéme (VIS) a výmene údajov o krátkodobých vízach medzi členskými štátmi (nariadenie o VIS) (Ú. v. EÚ L 218, 13.8.2008, s. 60 – 81).

Následné zmeny nariadenia (ES) č. 767/2008 boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1726 zo 14. novembra 2018 o Agentúre Európskej únie na prevádzkové riadenie rozsiahlych informačných systémov v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti (eu-LISA) a o zmene nariadenia (ES) č. 1987/2006 a rozhodnutia Rady 2007/533/SVV a o zrušení nariadenia (EÚ) č. 1077/2011 (Ú. v. EÚ L 295, 21.11.2018, s. 99 – 137).

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/1240 z 12. septembra 2018, ktorým sa zriaďuje Európsky systém pre cestovné informácie a povolenia (ETIAS) a ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1077/2011, (EÚ) č. 515/2014, (EÚ) 2016/399, (EÚ) 2016/1624 a (EÚ) 2017/2226 (Ú. v. EÚ L 236, 19.9.2018, s. 1 – 71).

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1 – 88).

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/399 z 9. marca 2016, ktorým sa ustanovuje kódex Únie o pravidlách upravujúcich pohyb osôb cez hranice (Kódex schengenských hraníc) (Ú. v. EÚ L 77, 23.3.2016, s. 1 – 52).

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 604/2013 z 26. júna 2013, ktorým sa stanovujú kritériá a mechanizmy na určenie členského štátu zodpovedného za posúdenie žiadosti o medzinárodnú ochranu podanej štátnym príslušníkom tretej krajiny alebo osobou bez štátnej príslušnosti v jednom z členských štátov (Ú. v. EÚ L 180, 29.6.2013, s. 31 – 59).

Pozri konsolidované znenie.

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 z 13. júla 2009, ktorým sa ustanovuje vízový kódex Spoločenstva (vízový kódex) (Ú. v. EÚ L 243, 15.9.2009, s. 1 – 58).

Pozri konsolidované znenie.

Rozhodnutie Rady 2004/512/ES z 8. júna 2004, ktorým sa vytvára vízový informačný systém (VIS) (Ú. v. EÚ L 213, 15.6.2004, s. 5 – 7).

Pozri konsolidované znenie.

Posledná aktualizácia 12.11.2021

Top