EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Trestné činy a príslušné tresty – obchodovanie s drogami

Trestné činy a príslušné tresty – obchodovanie s drogami

 

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Rámcové rozhodnutie 2004/757/SVV – minimálne pravidlá týkajúce sa trestných činov a trestov v oblasti obchodovania s drogami

AKÝ JE CIEĽ TOHTO ROZHODNUTIA?

Jeho cieľom je boj proti obchodovaniu s drogami tak, aby sa obmedzila ponuka a spotreba drog (ako sa vymedzuje v „Hlavných bodoch“ uvedených nižšie).

Stanovujú sa v ňom minimálne pravidlá, ktoré sa majú v krajinách EÚ dodržiavať, a minimálne tresty, ktoré sa tam majú ukladať.

Uvádzajú sa v ňom trestné činy v súvislosti s obchodovaním s drogami a krajiny EÚ sa ním zaväzujú, aby prijali opatrenia proti osobám zapojeným do takéhoto obchodovania.

Rámcové rozhodnutie sa smernicou (EÚ) 2017/2103 sa zmenilo s cieľom znížiť dostupnosť nových psychoaktívnych látok* zavedením prostriedkov na prijatie účinnejších opatrení na úrovni EÚ. Zmena nadobúda plnú účinnosť 23. novembrom 2018.

HLAVNÉ BODY

Trestné činy

Podľa rámcového rozhodnutia musí každá krajina EÚ prijať potrebné opatrenia tak, aby postihovala všetky úmyselné skutky súvisiace s obchodovaním s drogami a prekurzormi*.

V rozhodnutí sa vymedzuje „droga“ ako látka, na ktorú sa vzťahuje Jednotný dohovor Organizácie Spojených národov (OSN) z roku 1961 v znení protokolu z roku 1972 alebo Dohovor OSN o psychotropných látkach z roku 1971. Po nadobudnutí účinnosti zmeny rámcového rozhodnutia v novembri 2018 bude definícia drog tiež zahŕňať akékoľvek látky uvedené v prílohe zmeneného rozhodnutia.

Medzi činy spojené s obchodovaním s drogami patrí výroba, zhotovenie, získavanie, predaj, preprava, dovoz a vývoz. Rovnako sa berie do úvahy prechovávanie alebo nákup drog s úmyslom vykonávať niektorú z činností súvisiacich s obchodovaním s drogami, ako aj výroba, preprava a distribúcia prekurzorov. Za trestné činy sa tiež považuje navádzanie na obchodovanie s drogami, napomáhanie takejto činnosti alebo pokus o obchodovanie s drogami.

Toto rámcové rozhodnutie sa však nevzťahuje na činnosti súvisiace s obchodovaním s drogami na osobnú spotrebu.

Zahrnutie nových psychoaktívnych látok do vymedzenia pojmu „drogy“ (s platnosťou od 23. novembra 2018).

Smernicou (EÚ) 2017/2103 sa zavádza postup zahrnutia nových psychoaktívnych látok do vymedzenia pojmu „drogy“. Európska komisia bola splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do zoznamu v prílohe. Týmto sa nahradí súčasná prax zaraďovania nových psychoaktívnych látok do príloh vykonávacím rozhodnutím Rady (EÚ) 2017/2170 podľa rozhodnutia Rady 2005/387/SVV.

Pri zvažovaní, či Komisia do zoznamu pridá novú látku, musí brať do úvahy,

  • či sú rozsah alebo spôsoby jej užívania a jej dostupnosť a potenciál šírenia v rámci EÚ značné; a
  • či má ujma na zdraví, ktorú môže spôsobiť jej konzumácia, život ohrozujúci charakter v dôsledku
    • jej akútnej alebo chronickej toxicity,
    • rizika jej zneužitia alebo potenciálu vytvorenia závislosti.

Okrem toho musí Komisia posúdiť, či je spoločenská ujma spôsobená novou psychoaktívnou látkou jednotlivcom a spoločnosti závažná a či v súvislosti s novou psychoaktívnou látkou dochádza k trestnej činnosti vrátane organizovanej trestnej činnosti, ktoré sú spojené s novou psychoaktívnou látkou, sú systematické, či z nich vyplývajú vysoké nezákonné zisky alebo vysoké hospodárske náklady.

Na podporu rozhodovania Komisie vypracuje Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť (EMCDDA) správu o posúdení rizík, ktorá sa bude zaoberať všetkými týmito skutočnosťami.

Súčasne s prijatím smernice (EÚ) 2017/2103 prijala EÚ nariadenie (EÚ) 2017/2101, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, pokiaľ ide o výmenu informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok. Nariadenie nadobúda plnú účinnosť 23. novembrom 2018.

Zodpovednosť právnických osôb

Krajiny EÚ musia prijať opatrenia, ktorými sa zabezpečí, aby sa mohli právnické osoby (napríklad podniky) brať na zodpovednosť za trestné činy spojené s obchodovaním s drogami a prekurzormi, ako aj za napomáhanie pri takejto činnosti, jej podnecovanie alebo pokus o takúto činnosť. Pojem právnických osôb tak, ako sa tu používa, nezahŕňa štáty a verejné orgány pri výkone ich práv a verejnoprávne medzinárodné organizácie.

Organizácia je zodpovedná v prípade, že trestný čin spáchala osoba s vedúcou pozíciou v tejto organizácii. Berie sa tiež na zodpovednosť v prípade nedostatočného dohľadu alebo kontroly. Zodpovednosť právnických osôb však nevylučuje trestné stíhanie jednotlivcov (fyzických osôb).

Tresty

Krajiny EÚ prijmú nevyhnutné opatrenia, ktorými zabezpečia, aby sa za trestné činy ukladali účinné, primerané a odrádzajúce tresty.

Ak je trestný čin spáchaný úplne alebo sčasti na území krajiny EÚ, daná krajina prijme opatrenia, za predpokladu, že páchateľ je jej štátnym príslušníkom alebo že trestný čin bol spáchaný v prospech právnickej osoby usadenej na jej území.

Horná hranica trestu za obchodovanie s drogami musí byť najmenej 1 až 3 roky odňatia slobody.

Hornú hranicu trestu je však nutné zvýšiť aspoň na 5 až 10 rokov odňatia slobody v prípadoch, keď:

  • sa trestný čin týka veľkého množstva drog;
  • sa trestný čin týka drog, ktoré najvážnejšie poškodzujú zdravie;
  • je trestný čin spáchaný zločineckou organizáciou.

Krajiny EÚ prijmú nevyhnutné opatrenia na konfiškáciu látok, ktoré sú predmetom trestných činov.

Tresty však možno znížiť, ak sa páchateľ zriekne trestnej činnosti a poskytne správnym alebo súdnym orgánom informácie, ktoré im pomôžu odhaliť ostatných páchateľov.

Sankcie pre právnické osoby musia zahŕňať pokuty za trestné alebo netrestné činy. Možno tiež uložiť ďalšie sankcie, vrátane umiestnenia prevádzky pod súdny dohľad alebo jej trvalé alebo dočasné zatvorenie.

ODKEDY SA ROZHODNUTIE UPLATŇUJE?

Rozhodnutie sa uplatňuje od 12. novembra 2004.

KONTEXT

Ďalšie informácie:

HLAVNÉ POJMY

Nová psychoaktívna látka: látka v čistej forme alebo v prípravku, na ktorú sa nevzťahuje Jednotný dohovor Organizácie Spojených národov z roku 1961 v znení protokolu z roku 1972 ani Dohovor Organizácie Spojených národov o psychotropných látkach z roku 1971, ale môže predstavovať zdravotné alebo sociálne riziká podobné tým, ktoré predstavujú látky, na ktoré sa tieto dohovory vzťahujú.
Prekurzor: akákoľvek látka uvedená v právnych predpisoch EÚ, ktorými sa vykonávajú záväzky vyplývajúce z článku 12 Dohovoru Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychtropnými látkami z 20. decembra 1988.

HLAVNÝ DOKUMENT

Rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV z 25. októbra 2004, ktorým sa stanovujú minimálne ustanovenia o znakoch skutkových podstát trestných činov a trestov v oblasti nezákonného obchodu s drogami (Ú. v. EÚ L 335, 11.11.2004, s. 8 – 11)

Následné zmeny rozhodnutia 2004/757/SVV boli zapracované do pôvodného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE DOKUMENTY

Vykonávacie rozhodnutie Rady (EÚ) 2017/2170 z 15. novembra 2017 o podrobení N-fenyl-N-[1-(2-fenyletyl)piperidín-4-yl]furán-2-karboxamidu (furanylfentanylu) kontrolným opatreniam (Ú. v. EÚ L 306, 22.11.2017, s. 19 – 20)

Smernica Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2103 z 15. novembra 2017, ktorou sa mení rámcové rozhodnutie Rady 2004/757/SVV s cieľom zahrnúť nové psychoaktívne látky do vymedzenia pojmu drogy a ktorou sa zrušuje rozhodnutie Rady 2005/387/SVV (Ú. v. EÚ L 305, 21.11.2017, s. 12 – 18)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2017/2101 z 15. novembra 2017, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1920/2006, pokiaľ ide o výmenu informácií, systém včasného varovania a postup posudzovania rizika v oblasti nových psychoaktívnych látok (Ú. v. EÚ L 305, 21.11.2017, s. 1 – 7)

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1920/2006 z 12. decembra 2006 o Európskom monitorovacom centre pre drogy a drogovú závislosť (prepracované znenie) (Ú. v. EÚ L 376, 27.12.2006, s. 1 – 13)

Posledná aktualizácia 20.02.2018

Top