EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kontrola získavania a vlastnenia strelných zbraní

ZHRNUTIE K DOKUMENTU:

Smernica 91/477/EHS – kontrola získavania a vlastnenia zbraní

SÚHRN

AKÝ JE CIEĽ TEJTO SMERNICE?

 • V smernici o strelných zbraniach sa vymedzujú určité minimálne podmienky týkajúce sa obehu civilných strelných zbraní* v rámci EÚ.

HLAVNÉ BODY

V smernici sa stanovujú štyri kategórie strelných zbraní podľa ich stupňa nebezpečenstva, ktorý sa vymedzuje v prílohe I k smernici.

Rozsah pôsobnosti

Smernica sa nevzťahuje na obchodné prevody vojnových zbraní a streliva ani na nadobúdanie alebo držbu zbraní a streliva* zo strany:

 • ozbrojených síl, polície alebo štátnych orgánov;
 • zberateľov a orgánov, ktoré sa zaoberajú kultúrnymi a historickými aspektmi zbraní a ktoré sú takto uznané krajinami EÚ, na území ktorých sú zriadené.

Smernica sa nedotýka uplatňovania vnútroštátnych ustanovení týkajúcich sa nosenia zbraní, lovu alebo športovej streľby.

Zbrojný pas

Európsky zbrojný pas vydávajú orgány krajiny EÚ akejkoľvek osobe, ktorá sa legálne stáva držiteľom a používateľom strelnej zbrane. Osoba používajúca strelnú zbraň alebo strelné zbrane musí mať vždy pri sebe príslušný zbrojný pas.

Identifikácia a sledovanie

 • Každá strelná zbraň a každý kus balenia streliva musí byť v rámci výroby označený.
 • Od krajín EÚ sa vyžaduje, aby viedli počítačový systém evidencie údajov s cieľom registrovať tieto strelné zbrane. Iba oprávnené orgány môžu mať prístup k tomuto registru.
 • Krajiny EÚ môžu zaviesť systém, prostredníctvom ktorého budú regulovať činnosti sprostredkovateľov zbraní*. Predajcovia* musia viesť evidenciu strelných zbraní, ktoré prijali alebo vydali počas svojej činnosti.

Predaj, nadobudnutie a držba

 • Krajiny EÚ sú zodpovedné za kontrolu predaja, nadobudnutia a držby týchto zbraní. Akékoľvek zavedené pravidlá však musia spadať do rozsahu pôsobnosti pravidiel tejto smernice.
 • Opatrenia pre nadobúdanie a držbu streliva sú také isté ako pre držbu strelných zbraní, pre ktoré je strelivo určené.

Nadobúdanie a držba strelnej zbrane sa povoľuje osobe, ktorá:

 • opodstatnený dôvod na nadobudnutie alebo držbu (napr. je oprávneným zberateľom alebo členom streleckého klubu);
 • dosiahla aspoň 18 rokov, aj keď výnimka z tohto pravidla existuje v súvislosti so strelnými zbraňami na lov a športovú streľbu (napr. v niektorých prípadoch môžu osoby mladšie ako 18 rokov použiť zbrane na lov a športovú streľbu, ak sú pod dohľadom rodiča alebo dospelej osoby s oprávnením na používanie strelných zbraní alebo ak sa nachádzajú v akreditovanom výcvikovom stredisku);
 • neohrozuje seba alebo verejnosť.

Udeľovanie oprávnení

Osobe, ktorá spĺňa požiadavky týkajúce sa nadobúdania a držby akejkoľvek strelnej zbrane možno udeliť viacročné oprávnenie. V takýchto prípadoch je nutné dodržiavať určité formálne náležitosti:

 • akýkoľvek pohyb strelných zbraní je nutné nahlásiť príslušným orgánom;
 • musia sa vykonávať pravidelné kontroly s cieľom vyhodnotiť, či daná osoba naďalej spĺňa požiadavky, a
 • musia sa dodržiavať maximálne lehoty stanovené vo vnútroštátnych právnych predpisoch.

S cieľom kontrolovať pohyb strelných zbraní v rámci EÚ sa v smernici stanovujú postupy týkajúce sa:

 • definitívnych prevozov zbraní z jednej krajiny EÚ do inej;
 • dočasných prevozov zbraní (cesty) cez dve alebo viaceré krajiny EÚ.
 • Tieto formálne náležitosti sa týkajú všetkých strelných zbraní, okrem vojnových zbraní.

Úloha krajín EÚ

 • V roku 2009 sa vytvorila kontaktná skupina, aby sa uľahčila výmena informácií medzi krajinami EÚ.
 • Smernica neovplyvňuje právo krajín EÚ prijať opatrenia na zabránenie nezákonnému obchodu so zbraňami.

Preskúmanie a návrhy

Európska komisia predstavila správu o uplatňovaní tejto smernice v novembri v roku 2015 v rámci balíka opatrení týkajúcich sa strelných zbraní. Balík zahŕňal návrh na preskúmanie smernice o strelných zbraniach.

ODKEDY SA SMERNICA UPLATŇUJE?

Táto smernica sa uplatňuje od 17. októbra 1991. Krajiny EÚ ju mali zapracovať do vnútroštátneho práva do 1. januára 1993.

HLAVNÉ POJMY

*Strelná zbraň: akákoľvek prenosná zbraň s hlavňou, v ktorej sa strela, náboj alebo projektil uvádza do pohybu okamžitým uvoľnením nahromadenej energie, alebo zbraň, ktorá je na tento účel vyrobená alebo ktorú je možné na tento účel upraviť.

*Strelivo: ostrý náboj alebo jeho časti vrátane nábojníc, zápalníc, strelného prachu, nábojov alebo projektilov, ktoré sa používajú v strelnej zbrani.

*Sprostredkovateľ: akákoľvek fyzická alebo právnická osoba iná ako predajca, ktorej obchodná alebo podnikateľská činnosť spočíva úplne alebo čiastočne v nákupe, predaji alebo sprostredkovaní prevodu zbraní.

*Predajca: akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorej obchodná alebo podnikateľská činnosť spočíva úplne alebo čiastočne vo výrobe, obchodovaní, výmene, prenájme, oprave alebo úprave strelných zbraní, súčastí a streliva.

AKT

Smernica Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní (Ú. v. ES L 256, 13.9.1991, s. 51 – 58)

Následné zmeny smernice 91/477/EHS boli zapracované do základného textu. Toto konsolidované znenie slúži len na dokumentačné účely.

SÚVISIACE AKTY

Správa Komisie Európskemu parlamentu a Rade: Hodnotenie REFIT smernice Rady 91/477/EHS z 18. júna 1991 o kontrole získavania a vlastnenia zbraní, zmenenej a doplnenej smernicou 2008/51/ES z 21. mája 2008 [COM(2015) 751 final z 18. novembra 2015]

Posledná aktualizácia 17.03.2016

Top